Je­ep se pre­gă­tește pen­tru elec­tri­fi­ca­re

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Con­struc­to­rul se pre­gă­tește încet, dar si­gur să dea pi­ept cu re­a­li­ta­tea vi­i­to­ru­lui. În Eu­ro­pa, asta înse­am­nă o ver­si­u­ne pe ba­te­rii – de tip hi­brid plug-in – a mi­cu­lui Re­ne­ga­de. FCA a anu­nțat înce­pe­rea pre­gă­ti­ri­lor la fa­bri­ca de la Mel­fi, Ita­lia, pen­tru pro­ce­sul de pro­du­cție de­di­cat noii ver­si­uni PHEV in­ves­tiția fi­ind de pes­te 200 mi­li­oa­ne eu­ro, iar mo­de­lul, pro­gra­mat pen­tru pri­ma par­te a anu­lui 2020.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.