Nis­san Qas­hqai e mo­dern și co­nec­tat

În ace­as­tă toam­nă, iniția­to­rul cu­ren­tu­lui cros­so­ver în Eu­ro­pa, Nis­san Qas­hqai, are par­te de o no­uă re­ac­tua­li­za­re, iar de ace­as­tă da­tă nu mai es­te vor­ba des­pre una ce vi­ze­a­ză în spe­cial de­sig­nul, ci mai ales par­tea teh­ni­că.

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Ast­fel, prin­ci­pa­le­le atuuri ale noii ver­si­uni sunt re­pre­zen­ta­te de in­tro­du­ce­rea unei noi mo­to­ri­zări, a unei noi tran­smi­sii și a sis­te­mu­lui de in­fo­tain­ment Nis­sa­nCon­nect. La fel ca frații de grup Re­nault Kad­jar și Da­cia Dus­ter, Qas­hqai a pri­mit și el pro­pul­so­rul de 1,3 li­tri pe ben­zi­nă dez­vol­tat în grup, pen­tru mo­de­lul ja­po­nez fi­ind dis­po­ni­bil în ver­si­uni de 140 sau 160 CP (240, 260 sau 270 Nm). Pen­tru pri­ma oa­ră pe un Nis­san de vo­lum, es­te ofe­rit și cu o no­uă cu­tie cu șap­te trep­te, Dual Clut­ch Tran­smis­si­on (DCT). La in­te­ri­or, prin­ci­pa­la no­u­ta­te es­te re­pre­zen­ta­tă de Nis­sa­nCon­nect, ca­re in­clu­de acum și fun­cți­o­na­li­tăți cum ar fi po­si­bi­li­ta­tea de a des­căr­ca ac­tua­li­zări de sof­twa­re sau hă­rți de tip OTA (Over The Air). Apple Ca­rPlay și Android Au­to sunt și ele dis­po­ni­bi­le, iar uti­li­za­to­rii pot be­ne­fi­cia de apor­tul și fun­cți­o­na­li­ta­tea spo­ri­tă a unei noi apli­cații, Door to Door Na­vi­ga­ti­on, ca­re ofe­ră ser­vi­cii în plus, di­rect de pe smar­tpho­ne. Un ele­ment in­dis­pen­sa­bil în tra­fi­cul co­ti­dian astă­zi, Nis­sa­nCon­nect are par­te și de in­for­mații în timp re­al da­to­ri­tă ser­vi­ci­u­lui To­mTom Pre­mi­um Traf­fic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.