McLa­ren 720S, ca aca­să pe cir­cu­it

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Indus­tria au­to fun­cți­o­nea­ză une­ori un pic alt­fel pe in­su­la bri­ta­ni­că, do­va­dă fi­ind efor­tul lui McLa­ren de a fa­ce din­tr-un su­per­car per­for­mant... un su­per­car și mai per­for­mant. Ast­fel a fost cre­at no­ul Track Pack, o do­ta­re opți­o­na­lă ca­re se adau­gă mo­de­le­lor 720S Per­for­man­ce pen­tru a le fa­ce și mai per­fec­te pen­tru o se­si­u­ne pe cir­cu­it. Ki­tul es­te me­nit să su­pu­nă su­per­ca­rul bri­ta­nic la o cu­ră de slă­bi­re pen­tru un to­tal de mi­nus 24 kg. Efec­te­le „di­e­tei“vor fi ob­ser­va­te mai ușor da­to­ri­tă ce­lor trei ca­me­re in­clu­se în pa­chet, însă re­cu­noaștem că es­te vor­ba de un tur de fo­rță cos­ti­si­tor: 28.360 de li­re ster­li­ne, to­ta­lul ri­di­cându-se la nu mai puțin de 224.700.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.