La fi­nal de cam­pi­o­nat

Pes­te 80 de echi­pa­je s-au ali­niat la star­tul Ra­li­u­lui Si­bi­u­lui 2018, ul­ti­ma a Cam­pi­o­na­tu­lui Nați­o­nal de Ra­li­uri Dun­lop, a Cam­pi­o­na­tu­lui Nați­o­nal Ral­ly 2 Dun­lop și a Cam­pi­o­na­tu­lui Nați­o­nal de Ve­hi­cu­le Is­to­ri­ce Dun­lop.

Auto Motor Sport - - ADVERTORIAL - Foto: Ral­ly Zoom

Între 4 și 7 oc­tom­brie 2018, pi­loții de ra­liu și-au dat întâlni­re în ini­ma ță­rii, la Si­biu, pen­tru a-și sta­bi­li cam­pi­o­nii. Ul­ti­mul eveni­ment din ca­len­da­rul com­pe­tiți­o­nal al aces­tui an a in­clus 13 pro­be spe­cia­le însu­mând pes­te 120 de ki­lo­me­tri. Du­mi­ni­că, ul­ti­ma zi de com­pe­tiție, a avut pro­gra­ma­te do­uă pro­be spe­cia­le: Aria (Răși­nari Păl­ti­niș) și Ambi­ent (Păl­ti­niș - Răși­nari). La prânz, echi­pa­je­le au co­bo­rât în oraș, un­de au încheiat zi­ua com­pe­tiți­o­na­lă cu su­per­spe­cia­la Au­tok­lass, cea mai aștep­ta­tă de iu­bi­to­rii mo­tos­por­tu­lui. Pro­ba a avut o lun­gi­me de 2,5 km și s-a des­fășu­rat pe tra­seul Sa­la Tran­sil­va­nia - Ca­lea Dum­bră­vii - stra­da Lo­mo­no­sov - Școa­la de înot. Ul­ti­ma pro­bă a fost pre­ce­da­tă de un con­cert de fan­fa­ră, de­fi­la­rea unui plu­ton de ca­deți ai Aca­de­mi­ei Fo­rțe­lor Te­res­tre Si­biu, îmbră­cați în cos­tu­me mi­li­ta­re ve­chi de 100 de ani, pre­cum și de un show de drif­turi. La fi­na­lul eveni­men­tu­lui, echi­pa­jul for­mat din Adrian Tes­lo­van și Vajk Imre Cseh s-a cla­sat pe pri­mul loc la ca­te­go­ria FWD (din 31), tot pe pri­mul loc la cla­sa 5 si pe lo­cul 13 în cla­sa­men­tul ge­ne­ral CNDR.

Un se­zon des­pre oa­meni

„Ra­li­ul Si­bi­u­lui a tras cor­ti­na pes­te Cam­pi­o­na­tul Nați­o­nal de Ra­li­uri 2018. Am reușit să ter­mi­năm eta­pa de la Si­biu pe pri­mul loc atât în cla­sa­men­tul au­to­mo­bi­le­lor cu do­uă roți mo­tri­ce, cât și la cla­sa 5. În pri­ma zi, des­fășu­ra­tă pe dru­mul ce du­ce spre Bâlea Cas­ca­dă, într-un ca­dru su­perb, și încheia­tă cu o pro­bă de noap­te din Poia­na Si­bi­u­lui spre Do­bârca, am avut un avans nu foar­te con­for­ta­bil și ne-am cla­sat pe pri­mul loc în ca­te­go­ria au­to­mo­bi­le­lor cu do­uă roți mo­tri­ce. Zi­ua de sâmbă­tă s-a des­fășu­rat pe pro­be­le din zo­na Văii Hârtim­ba­ci­u­lui – Chir­păr, Nou Ro­mân, Nu­cet. Am înce­put puțin mai pre­caut pri­ma bu­clă, dar am încheiat zi­ua cu ace­lași avans. Ul­ti­ma zi a ra­li­u­lui a avut loc pe dru­mul ce le­a­gă Răși­nari de stați­u­nea Păl­ti­niș, cu ul­ti­ma pro­bă a ra­li­u­lui des­fășu­ra­tă în orașul Si­biu. Zi­ua de du­mi­ni­că am abor­dat-o oa­re­cum stra­te­gic, încer­când să mer­gem mai ta­re pe pri­ma pro­bă, ast­fel încât să pu­tem con­ser­va pe ul­ti­me­le do­uă. Am și reușit. A fost un se­zon atât cu bu­ne, cât și cu re­le, am câști­gat ex­pe­ri­e­nță și pri­e­teni ade­vă­rați, ca­re ne su­sțin ne­con­diți­o­nat. A fost un se­zon în ca­re a fost vor­ba des­pre oa­meni, iar asta a con­tat cel mai mult!“

Pi­lo­tul le-a mu­lțu­mit pen­tru su­sți­ne­re par­te­ne­ri­lor: UniCre­dit Le­a­sing, Bor­sec, Ci­pi, De­fi, Mo­bil1 prin Star Lu­bri­can­ts, Inter­flon, Set-Prod Com, Pro­dia, Rock FM, Vi­ce, Ci­ty Grill, Pig­na, GoPro prin Com­tra­de Dis­tri­bu­ti­on și nu în ul­ti­mul rând echi­pei teh­ni­ce Ome­ga Mo­tor­sport.

„A fost un se­zon atât cu bu­ne, cât și cu re­le, am câști­gat ex­pe­ri­e­nță și pri­e­teni ade­vă­rați, ca­re ne su­sțin ne­con­diți­o­nat.“- Adrian Tes­lo­van

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.