Tun­de­rea ga­zo­nu­lui la un ni­vel pre­mi­um

Auto Motor Sport - - ADVERTORIAL -

Hus­qvar­na Au­to­mo­wer nu es­te doar o mași­nă de tuns ga­zo­nul. E un con­cept de au­to­ma­ti­za­re ca­re efec­tue­a­ză tun­de­rea pe­lu­zei fă­ră su­pra­ve­ghe­re din par­tea dum­nea­voas­tră. Un ti­par de de­pla­sa­re ale­a­to­riu per­mi­te ca Au­to­mo­wer să gă­se­as­că ori­ce colţ al gră­di­nii. Aces­ta poa­te să ges­ti­o­ne­ze cu ușu­rin­ţă con­di­ţi­i­le de ume­ze­a­lă și de vre­me ploi­oa­să, dar și te­re­nul di­fi­cil, in­clu­siv pan­te, gro­pi și chiar ob­sta­co­le pre­cum co­nu­ri­le și fruc­te­le. Au­to­mo­wer es­te atât de si­len­ţi­os, încât poa­te să func­ţi­o­ne­ze pe tim­pul nop­ţii fă­ră să de­ran­je­ze. Hus­qvar­na Au­to­mo­wer es­te com­plet au­to­mat și func­ţi­o­nea­ză în inte­ri­o­rul unui gard elec­tro­nic cre­at de un ca­blu de de­li­mi­ta­re. Da­că ba­te­ri­i­le se des­car­că, mași­na re­vi­ne la sta­ţia de încăr­ca­re. Ga­ma Hus­qvar­na Au­to­mo­wer in­clu­de opt mo­de­le de uti­la­je adap­ta­te ti­pu­ri­lor di­fe­ri­te de pe­lu­ze: de la pe­lu­ze mici, sim­ple la con­fi­gu­rații com­ple­xe de gră­dini, cu pan­te abrup­te și alei îngus­te, cu su­pra­fața de tun­de­re de la 600 până la 5000 mp. Prețuri înce­pând cu 4999 de lei, TVA in­clu­să.

Mai mul­te des­pre Au­to­mo­wer, la

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.