Por­sche Ro­mânia re­co­man­dă: ade­re­nța bu­nă tre­ce pri­mej­dia rea

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Es­te din nou tim­pul să ne pre­gă­tim mași­na pen­tru iar­nă, ca să ne de­pla­săm în si­gu­ra­nță și să ne bu­cu­răm de drum. Ade­re­nța la ca­ro­sa­bil re­pre­zin­tă un ele­ment-cheie pen­tru si­gu­ra­nța în tra­fic, prin ur­ma­re e foar­te im­por­tant să ne echi­păm mași­na cu an­ve­lo­pe­le po­tri­vi­te. Ade­re­nța an­ve­lo­pe­lor de va­ră se re­du­ce în se­zo­nul re­ce, întru­cât cau­ci­u­cul uti­li­zat la fa­bri­ca­rea aces­to­ra de­vi­ne ri­gid la tem­pe­ra­turi sub +7°C. An­ve­lo­pe­le de iar­nă sunt fa­bri­ca­te din com­puși spe­cia­li de cau­ci­uc, cu o re­zis­te­nță mai ma­re la tem­pe­ra­tu­ri­le scă­zu­te. Ast­fel, la con­tac­tul cu o su­pra­față re­ce, an­ve­lo­pe­le de­vin fle­xi­bi­le și elas­ti­ce, ce­ea ce fa­ce ca ade­re­nța aces­to­ra la ca­ro­sa­bil să fie mult mai bu­nă, iar dis­ta­nța de frâna­re să fie mai scur­tă. În con­se­ci­nță, când tem­pe­ra­tu­ri­le scad sub 7°C es­te re­co­man­da­tă echi­pa­rea mași­nii cu an­ve­lo­pe de iar­nă, chiar și în con­diții de ca­ro­sa­bil us­cat. An­ve­lo­pe­le de iar­nă pot fi re­cu­nos­cu­te prin mar­ca­jul eu­ro­pe­an „M+S“sau prin mar­ca­jul ame­ri­can „Mun­te/Fulg de ză­pa­dă“aflat pe flan­cul an­ve­lo­pe­lor. În ce­ea ce pri­vește adânci­mea pe ca­re tre­bu­ie să o ai­bă pro­fi­lul cau­ci­u­cu­lui, în UE li­mi­ta mi­ni­mă es­te de 1,6 mm. Însă adânci­mea re­co­man­da­tă es­te de 4 mm, iar în con­diții de ză­pa­dă abun­den­tă adânci­mea co­res­pun­ză­toa­re e de 8 mm.

Pre­si­u­nea din inte­ri­o­rul an­ve­lo­pe­lor es­te un alt fac­tor im­por­tant nu nu­mai pen­tru si­gu­ra­nța par­ti­ci­pa­nți­lor la tra­fic, ci și pen­tru du­ra­ta de viață a an­ve­lo­pe­lor. Ace­as­ta tre­bu­ie ve­ri­fi­ca­tă o da­tă pe lu­nă, dar nu­mai când an­ve­lo­pe­le sunt reci, întru­cât un pneu cald are o pre­si­u­ne mai ma­re. Pre­si­u­nea mai mi­că în an­ve­lo­pe de­ter­mi­nă uzu­ra pre­ma­tu­ră a aces­to­ra și con­du­ce și la un con­sum mai ma­re.

Pen­tru a fi păs­tra­te în bu­nă sta­re și a fi fo­lo­si­te și în anul ur­mă­tor, an­ve­lo­pe­le tre­bu­ie să fie de­po­zi­ta­te co­rect, într-un me­diu re­ce și us­cat, de­par­te de lu­mi­nă și de anu­miți sol­venți. Ma­rii pro­du­că­tori au gă­sit so­luții in­te­li­gen­te pen­tru a proi­ec­ta an­ve­lo­pe de iar­nă re­zis­ten­te și per­for­man­te, ca­re fac față cu brio uzu­rii. Ast­fel, an­ve­lo­pe­le de ca­li­ta­te înse­am­nă si­gu­ra­nță pe ter­men lung, la cos­turi mai mici. Și cum ade­re­nța bu­nă tre­ce pri­mej­dia rea, ale­ge­rea unor an­ve­lo­pe de ca­li­ta­te es­te o de­ci­zie înțe­le­ap­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.