MER­CE­DES CLA­SA B ȘI A35

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Pro­du­că­to­rul și-a ex­tins por­to­fo­li­ul la ni­ve­lul cla­sei com­pac­te cu aju­to­rul noii ge­ne­rații Cla­sa B, mo­del ca­re pa­re să fi in­trat într-o cri­ză pro­fun­dă de iden­ti­ta­te. Cu zo­na mo­no­vo­lu­me­lor în moar­te cli­ni­că, ger­ma­nii nu vor să mai con­si­de­re Cla­sa B un sim­plu MPV, ci un fel de cros­so­ver cu ac­cen­te de sport to­u­rer. To­tuși, con­struc­to­rul a ales să pro­fi­te la ma­xi­mum de ca­ro­se­ria mo­no­vo­lu­mi­că, ofe­rind un am­pa­ta­ment mai alun­git (2729 mm), cu con­so­le scur­te, pre­cum și un pla­fon ex­tins. Inte­ri­o­rul es­te însă la fel de mo­dern pre­cum cel pre­zen­tat în pre­mi­e­ră la Cla­sa A. Exis­tă in­clu­siv asis­tent vo­cal, ac­ti­vat de ex­pre­sia „Hey Mer­ce­des“, pre­cum și ser­vi­cii Mer­ce­des me con­nect. Punc­tul for­te al noii ge­ne­rații es­te re­pre­zen­tat însă de fun­cți­i­le Intel­li­gent Dri­ve pre­lua­te de la Cla­sa S. Cla­sa B se poa­te con­du­ce se­miau­to­nom în anu­mi­te si­tuații, fi­ind echi­pa­tă cu sis­te­me îmbu­nă­tăți­te de ca­me­re și ra­da­re pen­tru a an­ti­ci­pa tra­fi­cul cu până la 500 m înain­te – in­clu­siv cu aju­to­rul sis­te­mu­lui de na­vi­gație și al hă­rți­lor ac­tua­li­za­te on­li­ne. Și pro­pul­soa­re­le sunt noi – di­e­sel de 2 li­tri, cu 150 și 190 CP, în com­bi­nație cu o no­uă cu­tie au­to­ma­tă cu du­blu am­breiaj și opt ra­poar­te. Ga­ma mai in­clu­de di­e­se­lul de 1,5 li­tri și 116 CP de la Cla­sa A, pre­cum și do­uă pro­pul­soa­re pe ben­zi­nă de 1,33 li­tri, cu

136 și 163 CP, toa­te li­vra­te cu tran­smi­sia 7G-DCT. Con­struc­to­rul a ofe­rit și o pri­mă de­gus­ta­re a po­te­nția­lu­lui spor­tiv al Cla­sei A, sub for­ma no­u­lui A35 4Matic, un mo­del demn de ri­va­li pre­cum VW Golf R sau Hon­da Ci­vic Ty­pe-R. Prac­tic, aces­ta es­te și no­ul punct de in­tra­re în ma­te­rie de ac­ce­si­bi­li­ta­te în ma­rea fa­mi­lie din Affal­ter­ba­ch, iar Cla­sa A va avea ul­te­ri­or și ver­si­uni ga­ta de lup­tă pen­tru su­pre­mație în seg­men­tul hot hat­ch: A45 și A45 S. Până atunci, A35 se pre­zin­tă la apel cu aju­to­rul no­u­lui pro­pul­sor de 2 li­tri tur­bo ca­re dez­vol­tă 306 CP și 400 Nm, li­vrați cu aju­to­rul cu­ti­ei cu du­blu am­breiaj și șap­te ra­poar­te. Mu­lțu­mi­tă aces­tui aran­ja­ment, com­pa­nia pro­mi­te o ac­ce­le­rație de la 0 la 100 km/h în doar

4,7 se­cun­de și o vi­te­ză ma­xi­mă, li­mi­ta­tă elec­tro­nic, de 250 km/h.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.