SEAT

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

SEAT nu a pi­er­dut tim­pul cu vreo cam­pa­nie pre­lun­gi­tă de pro­mo­va­re înain­te de a dez­vă­lui cel de-al trei­lea și cel mai ma­re mem­bru al fa­mi­li­ei sa­le de SUV-uri: Tar­ra­co. Fra­te de plat­for­mă cu alte mo­de­le din gru­pul VW (ne vin ra­pid în min­te Ško­da Ko­diaq și VW Ti­guan Allspa­ce), no­ul Tar­ra­co poa­te lua la bord cinci sau șap­te per­soa­ne. Nu­me­le – așa cum a fost de­cis în tre­cut, prin vo­tul fa­ni­lor măr­cii – pro­vi­ne de la orașul me­di­te­ra­ne­e­an Tar­ra­go­na. Mo­de­lul es­te ba­zat pe ar­hi­tec­tu­ra MQB A+, lun­gi­mea sa to­ta­lă fi­ind de 4735 mm. La in­te­ri­or dis­pu­ne de in­stru­men­ta­rul de bord di­gi­tal Vir­tual Coc­kpit cu ecran de 10,25 in­chi, pre­cum și un sis­tem de in­fo­tain­ment cu ecran tac­til de 8 in­chi și con­trol

prin ges­turi. Pa­tru pro­pul­soa­re vor fi dis­po­ni­bi­le inițial: 1.5 și 2.0 TSI de 150 sau 190 CP, pre­cum și un tur­bo­di­e­sel de 2 li­tri cu fix ace­le­ași pu­teri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.