Spec­ta­col cu mă­su­ră

Din­co­lo de stră­lu­ci­rea Sa­lo­nu­lui au­to de la Pa­ris, de mo­de­le­le lan­sa­te și pla­nu­ri­le anu­nța­te, exis­tă câte­va as­pec­te ca­re me­ri­tă su­bli­nia­te, de la mo­dul se­lec­tiv în ca­re une­le mărci aleg să se pro­mo­ve­ze până la stra­te­gi­i­le di­fe­ri­te lua­te în con­si­de­ra­re de

Auto Motor Sport - - EVENIMENT - Text: Da­ni­el But­na­riu

Un sin­gur lu­cru es­te cert: lu­mea au­to se schim­bă într-un ritm ac­ce­le­rat, ast­fel că, în ur­mă­to­rii 10 ani, lu­cru­ri­le vor evo­lua mai mult de­cât în ul­ti­mii 100. În rest, ni­mic nu es­te bă­tut în cu­ie, iar Sa­lo­nul de la Pa­ris do­ve­dește pe de­plin cât de flu­i­de sunt per­spec­ti­ve­le pen­tru in­dus­trie, înce­pând chiar cu re­le­va­nța unui eveni­ment de ase­me­nea pro­po­rții pen­tru măr­ci­le au­to.

La pri­ma ve­de­re, ab­se­nța unor ac­tori im­por­ta­nți de la acest sa­lon eu­ro­pe­an – Ford, Vol­kswa­gen, Opel, Vol­vo, măr­ci­le gru­pu­lui Fiat Chrys­ler și ja­po­ne­zii de la Nis­san, Mit­su­bis­hi, Maz­da și Su­ba­ru – sim­bo­li­ze­a­ză de­cli­nul aces­tui gen de eveni­ment, însă in­te­re­sul pu­bli­cu­lui încă su­sți­ne via­bi­li­ta­tea con­cep­tu­lui: deși ediția ac­tua­lă a fost scur­ta­tă cu 6 zi­le față de cea de acum 2 ani, la pre­si­u­nea ex­po­za­nți­lor de a re­du­ce cos­tu­ri­le, sa­lo­nul a înre­gis­trat și de da­ta ace­as­ta pes­te un mi­li­on de vi­zi­ta­tori.

Mai mult, încă exis­tă con­struc­tori ca­re se fo­lo­sesc de ase­me­nea opor­tu­ni­tăți ex­po­ziți­o­na­le pen­tru a-și fa­ce cu­nos­cu­tă ofer­ta, cum a a fost ca­zul chi­ne­zi­lor de la GAC Mo­tors (cu o ga­mă cu­prin­ză­toa­re de SUV-uri și un con­cept elec­tric îndrăz­neț) și a noii mărci vi­et­na­me­ze Vi­nFast (pre­zen­tă la Pa­ris cu un SUV și un se­dan, am­be­le dez­vol­ta­te pe plat­for­me BMW: ge­ne­rați­i­le pre­ce­den­te ale lui X5 și Se­ria 5).

Ma­rea elec­tri­fi­ca­re

Între abor­da­rea re­tro a no­u­lui Su­zu­ki Jim­ny și ex­tra­va­ga­nța con­cep­tu­lui elec­tric EQ Sil­ver Arrow pre­zen­tat de Mer­ce­des-Benz, Sa­lo­nul de la Pa­ris a cu­prins o ga­mă lar­gă de so­luții de mo­bi­li­ta­te, une­le an­ti­ci­pând mo­de­le de se­rie, alte­le afla­te de­ja în pro­du­cție.

În vre­me ce unii con­struc­tori și-au împă­nat stan­du­ri­le de­o­po­tri­vă cu mo­de­le elec­tri­ce și „con­venți­o­na­le“– Mer­ce­des a lan­sat no­ua Cla­să B, dar a pre­zen­tat și SUV-ul elec­tric EQC; BMW a adus no­ua Se­rie 3 și a ex­pus con­cep­tul iX3, Re­nault a pre­fe­rat să se con­cen­tre­ze aproa­pe ex­clu­siv pe re­pe­re­le vi­i­to­ru­lui: mo­bi­li­ta­te elec­tri­că și con­du­ce­re au­to­no­mă, so­luții car sha­ring și de co­nec­ti­vi­ta­te. Stan­dul măr­cii a fost do­mi­nat de con­cep­te­le EZ și de ga­ma elec­tri­că (cea mai cu­prin­ză­toa­re de pe piață). „Me­sa­jul“elec­tric al măr­cii a fost com­ple­tat de o pre­zen­ta­re ca­re a avut loc înain­te de des­chi­de­rea ofi­cia­lă a sa­lo­nu­lui, în ca­drul că­reia a fost dez­vă­lu­it un mo­del ese­nțial pen­tru ofen­si­va elec­tri­că Re­nault.

Pa­riu pe Chi­na

Suc­ce­sul lui Re­nault Kwid în India și Ame­ri­ca de Sud a des­chis de ce­va vre­me dis­cuția da­că acest mo­del de cla­să mi­că ar pu­tea ajun­ge și în Eu­ro­pa, even­tual sub mar­ca Da­cia. La Pa­ris, Car­los Ghosn, preșe­din­te și di­rec­tor exe­cu­tiv al alia­nței Re­nault-Nis­san-Mit­su­bis­hi, a con­fir­mat ex­pan­si­u­nea lui Kwid, dar nu în Eu­ro­pa, ci în Chi­na, nu cu mo­tor ter­mic, ci elec­tric. Pre­zen­tat sub for­ma con­cep­tu­lui K-ZE, cu o au­to­no­mie de cir­ca 250 km (con­form op­ti­mis­tu­lui stan­dard NEDC), aces­ta își pro­pu­ne să fa­că au­to­mo­bi­lul elec­tric mai ac­ce­si­bil pe o piață în ega­lă mă­su­ră ten­tan­tă și exi­gen­tă. Cos­tu­ri­le de pro­du­cție re­du­se și un re­gim de uti­li­za­re mai puțin in­ten­siv de­cât în Eu­ro­pa con­fe­ră Chi­nei sta­tu­tul de can­di­dat per­fect pen­tru acest ex­pe­ri­ment co­mer­cial, în ci­u­da mă­su­ri­lor res­tric­ti­ve apli­ca­te în anu­mi­te zo­ne ale ță­rii. Suc­ce­sul no­u­lui K-ZE în Chi­na ar pu­tea fur­ni­za o fun­dație so­li­dă pen­tru ca acest mo­del să își gă­se­as­că dru­mul și spre Eu­ro­pa, un­de s-ar pu­tea con­frun­ta cu ver­si­u­ni­le elec­tri­ce ale tri­ple­tei Gru­pu­lui VW – VW Up, SEAT Mii și Ško­da Ci­ti­go.

No­ua ge­ne­rație Clio nu a apă­rut la Pa­ris, deși era aștep­ta­tă cu in­te­res, toc­mai pen­tru a nu de­tur­na ate­nția de la me­sa­jul „elec­tric“al măr­cii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.