Concluzie

Le­gis­lație ar­bi­tra­ră

Auto Motor Sport - - DOSAR -

Li­mi­te­le mai stric­te și me­to­do­lo­gi­i­le de tes­ta­re mai re­a­lis­te sunt de­ci­zii ex­ce­len­te du­pă scan­da­lul emi­si­i­lor ca­re a zdrun­ci­nat lu­mea au­to. Fil­tre­le de par­ti­cu­le mon­ta­te acum și pe mo­de­le­le cu ben­zi­nă vor crește puțin prețul aces­tor au­to­mo­bi­le, însă es­te un cost mic pen­tru un be­ne­fi­ciu ma­re. În schimb, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă tre­bu­ie să ia în cal­cul și emi­si­i­le ge­ne­ra­te la pro­du­ce­rea ener­gi­ei elec­tri­ce, pen­tru că ve­hi­cu­le­le elec­tri­ce doar mu­tă po­lua­rea în afa­ra orașu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.