Mer­ce­des-Benz Vi­si­on Urba­ne­tic

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Tre­bu­ie să re­cu­noaștem că au­di­e­nța a fost fer­me­ca­tă ra­pid de pro­to­ti­pul Mer­ce­de­sBenz Vi­si­on Urba­ne­tic. De­di­cat mo­bi­li­tății sus­te­na­bi­le, acest ve­hi­cul es­te, de fapt, o plat­for­mă mo­du­la­ră com­plet au­to­ma­ti­za­tă, evi­dent cu pro­pul­sie elec­tri­că, ce poa­te fi uti­li­za­tă ca mo­dul pen­tru tran­spor­tul de bu­nuri sau de per­soa­ne. Alter­na­tiv, exis­tă spațiu pen­tru până la do­uăs­pre­ze­ce per­soa­ne, ca­re pri­mesc ori­ce fel de in­for­mație prin in­ter­me­di­ul re­a­li­tății vir­tua­le, sau pen­tru tran­sport de măr­furi. Va­rian­ta din ur­mă es­te fa­ci­li­ta­tă de spați­ul de încăr­ca­re de 3,70 m, la o lun­gi­me to­ta­lă de 5,14 me­tri, Mer­ce­des de­cla­ră ca­pa­ci­ta­tea de a încăr­ca echi­va­len­tul a ze­ce eu­ro­pa­leți. To­tul es­te con­tro­lat de o in­fras­truc­tu­ră IT încor­po­ra­tă, ca­re ana­li­ze­a­ză în timp re­al ce­re­rea și ofer­ta, pen­tru a oferi tra­see pla­ni­fi­ca­te fle­xi­bil și efi­ci­ent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.