VW I.D. BUZZ CAR­GO

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Vol­kswa­gen pa­re pre­gă­tit să in­tro­du­că în pro­du­cția de se­rie acest demn ur­maș mo­dern al fai­mo­su­lui Bul­li, anu­nțat pen­tru 2021. Con­cep­tul es­te ba­zat pe no­ua plat­for­mă MEB, de­di­ca­tă mo­de­le­lor EV, are ce­lu­le fo­to­vol­tai­ce pe aco­pe­riș, iar la bord adu­ce și un sis­tem au­to­ma­ti­zat I.D. Pi­lot, spe­ci­fic Le­vel 4 SAE (con­dus au­to­nom fă­ră in­ter­venție, cu po­si­bi­li­ta­te de pre­lua­re a con­tro­lu­lui de că­tre ope­ra­to­rul uman), ca­re însă ar pu­tea echi­pa mo­de­le­le de se­rie abia în ju­rul anu­lui 2025. Buzz Car­go es­te pro­gra­mat să in­tre în ga­ma con­struc­to­ru­lui sub eCraf­ter, având în ve­de­re di­men­si­u­ni­le: 5048 mm lun­gi­me, față de 5986 mm, și o ca­pa­ci­ta­te de încăr­ca­re de 800 kg, față de 1,75 to­ne. La fel ca alte mo­de­le MEB, Buzz Car­go va pu­tea lua la bord ba­te­rii de 48–111 kWh, pro­pul­so­rul de 150 kW im­pri­mând va­nu­lui o vi­te­ză ma­xi­mă de 160 km/h. Re­a­li­men­ta­rea se poa­te fa­ce și în sis­tem DC ul­tra­ra­pid, de până la 150 kW, caz în ca­re o reîncăr­ca­re la 80% din ca­pa­ci­ta­te ar pu­tea du­ra între 15 și 30 de mi­nu­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.