Su­ve­ra­ni­ta­te și pu­te­re la dis­creție:

Ben­tley Ben­tay­ga, Mer­ce­des Cla­sa G, Ran­ge Ro­ver Sport

Auto Motor Sport - - PRIMA PAGINĂ -

De obi­cei, in­for­mați­i­le ce­le mai im­por­tan­te sunt scri­se cu li­te­re mici. De exem­plu, din pa­gi­na 35 a lis­tei de prețuri pen­tru no­ua Cla­să G aflăm că ni­si­pul deșer­tu­lui pe ca­ro­se­rie poa­te fi obți­nut nu doar fă­când o ex­pe­diție în Sa­ha­ra, ci, pen­tru su­ma de 4403 eu­ro, o vop­sea cu ace­lași nu­me și efect si­mi­lar se poa­te apli­ca din fa­bri­că. Ce­ea ce es­te foar­te prac­tic, mai ales că ace­as­tă cla­si­că mași­nă de te­ren și-a câști­gat de mult timp un re­nu­me de sim­bol mo­to­ri­zat V8 al sta­tu­tu­lui so­cial, cu uti­li­za­re ur­ba­nă.

Pre­fe­ra­bil, sub for­mă de AMG. 585 CP și 850 Nm se opun ma­si­vi­tății ce­lor 2,6 to­ne, G 63 fo­rțând nu doar li­mi­te­le fi­zi­cii, ci și pe ce­le ale ab­sur­du­lui. Să duci așa de sus un of­froa­der atât de har­dco­re es­te ce­va la ca­re nu s-au încu­me­tat până acum nici Je­ep, nici Land Ro­ver și nici pro­fe­si­o­niștii 4×4 asia­tici. Iar din po­ziția înal­tă de con­dus a lui Mer­ce­des, Ben­tley Ben­tay­ga V8 și Ran­ge Ro­ver Sport SVR – ri­va­li cu di­men­si­uni si­mi­la­re și cam la fel de pu­ter­nici și scum­pi – abia da­că par ce­va mai mult de­cât niște ju­că­rii pe bu­le­vard și pe pis­ta de drag ra­cing.

Mer­ce­des: ca­rac­ter dual

Si­lue­ta cu li­nii drep­te, înal­te, ge­a­mu­ri­le aproa­pe ver­ti­ca­le și pla­te și ba­la­ma­le­le vi­zi­bi­le ale por­ti­e­re­lor re­pre­zin­tă un oma­giu adus ide­a­lu­lui ori­gi­nal de ve­hi­cul sim­plu, ro­bust și fun­cți­o­nal, însă, da­to­ri­tă eva­cuă­ri­lor la­te­ra­le și roți­lor imen­se, pla­sa­te în ar­ce foar­te lar­gi, mași­na pa­re mai

de­gra­bă un ve­hi­cul de cur­se. Și inte­ri­o­rul es­te do­mi­nat de con­tras­te: po­ziție înal­tă de șe­de­re, for­mă cu­bi­că și un par­briz foar­te apro­piat (ca pe vre­muri), însă cea mai mo­der­nă teh­no­lo­gie și gad­ge­turi de lux, înce­pând de la fa­ruri LED până la Wi­des­cre­en Coc­kpit.

Va­loa­rea co­e­fi­ci­en­tu­lui ae­ro­di­na­mic? Ce-i aia? Ăsta-s eu și eu nu pot (și nici nu vre­au) să mă schimb! Pen­tru G, efi­ci­e­nța înse­am­nă doar tran­spu­ne­rea pu­te­rii ex­traor­di­na­re într-o pro­pul­sie ex­traor­di­na­ră, plă­ti­tă cu 16,7 li­tri de ben­zi­nă Su­per Plus la 100 km (va­loa­rea me­die a con­su­mu­lui în test). Da­to­ri­tă fo­rței mo­to­ru­lui V8 bi­tur­bo de 4 li­tri, îi pu­ne în um­bră pe ri­va­lii săi și, până la apro­xi­ma­tiv 160 km/h, ace­as­ta com­pen­se­a­ză han­di­ca­pul de greu­ta­te și înă­lți­me al lui G 63. Însă de la ace­as­tă vi­te­ză în sus, par­bri­zul aproa­pe drept de­vi­ne o cur­să pen­tru muște și o frână, de­ce­le­ra­rea ae­ro­di­na­mi­că înce­pând să se sim­tă preg­nant atunci când iei pi­ci­o­rul din gaz și aju­tând sub­sta­nțial frâne­le cu dis­curi per­fo­ra­te, ven­ti­la­te din in­te­ri­or.

Pen­tru că și șa­si­ul es­te pu­ter­nic so­li­ci­tat de ma­sa ma­re și si­lue­ta înal­tă, vi­te­za e li­mi­ta­tă elec­tro­nic la 220 km/h (cu Dri­vers Pac­ka­ge, la 240). Asta, de­oa­re­ce, în ci­u­da di­re­cți­ei îmbu­nă­tăți­te sem­ni­fi­ca­tiv și a sta­bi­li­tății pe tra­să a no­u­lui mo­del, vi­ra­je­le încă pro­duc puți­nă ne­li­niște în ca­ro­se­rie și fac an­ve­lo­pe­le să scrâșneas­că. To­tuși, nu tre­bu­ie su­bes­ti­ma­tă plă­ce­rea de a con­du­ce în li­nie dre­ap­tă și nici pro­mi­si­u­nea că, da­că es­te ne­ce­sar, Cla­sa G ne va du­ce până la ca­pă­tul lu­mii – bi­neînțe­les, pe scau­ne cu fun­cție de ma­saj și „pro­gram Wor­ko­ut“pen­tru a sti­mu­la cir­cu­lația sânge­lui.

Ben­tley: pen­tru ac­tori și spec­ta­tori

Cu Ben­tay­ga, nu poți ști si­gur cum stai. Deși ma­nua­lul de uti­li­za­re îmbră­cat în pi­e­le ne ex­pli­că mo­dul de fun­cți­o­na­re al echi­pa­men­te­lor opți­o­na­le pen­tru off-road – cu bu­so­lă, alti­me­tru, pre­cum și afișa­je pen­tru un­ghi­u­ri­le de ple­ca­re, de abor­da­re și de ram­pă –, ne ame­ni­nță cu pi­er­de­rea ga­ra­nți­ei în ca­zul în ca­re „ve­hi­cu­lul nu es­te uti­li­zat în sco­pu­ri­le pen­tru ca­re a fost des­ti­nat – de exem­plu, cur­se de mașini sau uti­li­za­re pe dru­muri nea­me­na­ja­te“. În ori­ce caz, bri­ta­ni­cul fo­lo­sește ce­le mai bu­ne teh­no­lo­gii ale con­cer­nu­lui VW îmbră­ca­te

Con­tras­te: Ex­te­ri­o­rul noii Cla­se G res­pec­tă tra­diția, inte­ri­o­rul se con­for­me­a­ză ce­ri­nțe­lor cres­cu­te de con­fort ale cli­e­nți­lor.

Under­co­ver: Mo­to­rul V8 bi­tur­bo se as­cun­de sub o ba­na­lă car­ca­să din plas­tic, cheia elec­tro­ni­că es­te aco­pe­ri­tă cu lac și crom stră­lu­ci­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.