Test Hyun­dai Ne­xo

Ace­le­ași cos­turi de uti­li­za­re ca ale unui SUV di­e­sel si­mi­lar, dar po­lua­re ze­ro

Auto Motor Sport - - PRIMA PAGINĂ - Text: Tho­mas Hel­lman­zik Tra­du­ce­re: Syl­via Ker­zbek Foto: Di­no Ei­se­le, Hyun­dai

În timp ce alții încă lu­cre­a­ză la dez­vol­ta­re, Hyun­dai de­ja tri­mi­te la start suc­ce­so­rul lui ix35 Fuel Cell. Test cu no­ul Ne­xo.

În ga­ra­jul re­da­cți­ei es­te par­cat no­ul Ne­xo – un Hyun­dai în for­mat si­mi­lar cu al lui Audi Q5, ca­re cos­tă la fel de mult ca un exem­plar cu do­tări su­pli­men­ta­re al SUV-ului ba­va­rez: 69.000 de eu­ro. Și asta, nu fi­in­dcă acest Hyun­dai se vrea un mo­del pre­mi­um. Pen­tru 3500 de eu­ro exis­tă, într-ade­văr, un pa­chet Pre­mi­um, prin ca­re Ne­xo nu mai la­să ni­mic de do­rit, ofe­rind de la ven­ti­lație în scau­ne până la aco­pe­riș pa­no­ra­mic. Mo­ti­vul pen­tru ca­re prețul de ba­ză es­te atât de ri­di­cat îl re­pre­zin­tă pro­pul­sia elec­tri­că. Cu toa­te aces­tea, e cam scump, nu-i așa? Da, ade­vă­rat, însă nu are ne­voie de stați­i­le noas­tre elec­tri­ce de încăr­ca­re. La bord exis­tă o cen­tra­lă elec­tri­că pro­prie, res­pec­tiv o pi­lă de com­bus­tie ca­re tran­sfor­mă hi­dro­ge­nul în ener­gie elec­tri­că.

În Ger­ma­nia, un­de re­a­li­zăm acest test, sunt 46 de stații de ali­men­ta­re cu hi­dro­gen, iar www.h2.li­ve in­di­că alte 48 ca fi­ind „în con­stru­cție“. În ace­as­tă di­mi­neață, si­te-ul aver­ti­za că do­uă din ce­le trei stații de ali­men­ta­re din ju­rul orașu­lui Stut­tgart erau închi­se din cau­za unor pro­ble­me teh­ni­ce. Acum însă, toa­te sunt fun­cți­o­na­le, așa că pu­tem să por­nim la drum.

Mai întâi, in­spec­tăm mași­na în ga­ra­jul sub­te­ran. Hm! Un caz clar de „Du­pă cum ve­deți, nu ve­deți ni­mic“. Cu ex­ce­pția unui mici in­scri­pții „Fuel Cell“. Și un de­sign in­te­re­sant, cu fa­ruri îngus­te și fu­tu­ris­te jan­te de 19 in­chi. Nici sub ca­po­tă, ni­mic nu pa­re ieșit din co­mun. Pe țe­a­va de ali­men­ta­re a ra­dia­to­ru­lui de apă scrie că se poa­te uti­li­za doar li­chid de ră­ci­re pen­tru pi­le­le de com­bus­tie de la Hyun­dai, iar pic­to­gra­ma atra­ge ate­nția asu­pra apei fi­er­bi­nți. Aver­ti­za­rea de pe car­ca­sa mo­to­ru­lui elec­tric es­te mult mai evi­den­tă: „HI­GH VOLTAGE“, „You will be kil­led or hurt“, „Do not re­mo­ve this co­ver“. OK, închi­dem ca­po­ta – ori­cum nu se ve­de că sub acel ca­pac se află și pi­la de com­bus­tie.

Con­ti­nuăm cu por­tba­ga­jul. Aici încap 461 de li­tri, ce­ea ce re­pre­zin­tă un vo­lum ac­cep­ta­bil. Scoa­tem fun­dul por­tba­ga­ju­lui și ve­dem că în spa­te­le ban­che­tei se află do­uă cu­tii ne­gre: „Bat­te­ry Sys­tem Assem­bly“. Aces­ta es­te pa­che­tul de ba­te­rii, ca­re, cu cei 1,56 kWh, ar fi mult prea mic pen­tru o mași­nă elec­tri­că pe ba­te­rii. Însă aces­tea sunt ali­men­ta­te cu ener­gie de la pi­la de com­bus­tie, ast­fel încât mo­to­rul are me­reu cu ce să fun­cți­o­ne­ze din plin.

Apoi, ne ui­tăm sub mași­nă. Par­tea de de­de­subt es­te aco­pe­ri­tă ex­ten­siv cu plăci din plas­tic, dar re­zer­voa­re­le sunt to­tuși pa­rțial vi­zi­bi­le. Ce­le trei re­zer­voa­re au o ca­pa­ci­ta­te to­ta­lă de 6,3 kg de hi­dro­gen ga­zos la 700 de bari. Sub aces­tea se află țe­vi din plas­tic – prac­tic, sis­te­mul de eva­cua­re al pi­lei de com­bus­tie. Doar că pe aco­lo ie­se doar hi­dro­gen ames­te­cat cu oxi­gen. H cu O – H20. Așa­dar, apă.

Ne ri­di­căm, ne scu­tu­răm și ur­căm în mași­nă. Inte­ri­o­rul es­te foar­te lu­mi­nos – pa­re a fi cum­va in­ter­pre­ta­rea Hyun­dai a unui dis­po­zi­tiv Apple. To­nu­ri­le de alb și gri sunt mo­der­ne, iar une­le plas­ti­ce din Ne­xo au chiar as­pect de lemn. În plus, au pre­lu­crat și ma­te­ria­le bio – ast­fel, co­vo­rașe­le co­nțin fi­bre din tres­tie de za­hăr, iar scau­ne­le au fi­bre din po­rumb, ce­ea ce re­pre­zin­tă un punct în plus pen­tru Hyun­dai. În fi­ne, chiar te si­mți bi­ne în mași­nă. Scau­ne­le sunt co­mo­de, exis­tă mult loc atât în față, cât și în spa­te, iar în fața ochi­lor, ve­zi un șir de ecra­ne, ca într-un Benz ma­re. Com­pa­ra­tiv, dis­play-ul in­stru­men­te­lor e mai mic, în schimb ecra­nul tac­til de înal­tă re­zo­luție pen­tru na­vi­gație es­te imens. Di­ver­si­ta­tea de bu­toa­ne de pe con­so­la cen­tra­lă pa­re co­pleși­toa­re la pri­ma ve­de­re, însă au o dis­pu­ne­re lo­gi­că: un rând pen­tru na­vi­gație, alt rând pen­tru cli­ma­ti­za­re. Sub aces­tea se află un câmp de tas­te pen­tru mo­du­ri­le de con­dus și un bu­ton ro­ta­tiv pen­tru in­fo­tain­ment.

Agil în oraș

Hyun­dai cântă­rește 1,8 to­ne, ce­ea ce es­te re­mar­ca­bil de­oa­re­ce SUV-uri com­pa­ra­bi­le cântă­resc de­se­ori mai mult, chiar și având mo­toa­re cu ar­de­re in­ter­nă. 163 CP și 395 Nm par cam puțini pen­tru ace­as­tă ma­să, însă, în oraș, Ne­xo se con­du­ce ușor și plă­cut. Se­ma­fo­rul a tre­cut pe cu­loa­rea gal­be­nă? Apă­săm scurt pe­da­la de ac­ce­le­rație și ime­diat pri­mim mi­cul plus de vi­te­ză ne­ce­sa­ră. Po­le-po­si­ti­on la se­ma­for? Chiar și cu un sfert de ac­ce­le­rație, ai cinci lun­gi­mi de mași­nă avans pe când ce­le­lal­te încă nici nu s-au ur­nit de pe loc. Ne­xo nu es­te o mași­nă cu o sin­gu­ră pe­da­lă, însă, la co­bo­râre, cel mai pu­ter­nic din­tre ce­le trei mo­duri de re­cu­pe­ra­re înce­ti­nește înde­a­juns SUV-ul, ast­fel încât nu mai e ne­ce­sar să frâne­zi. În in­te­ri­or se aud doar zgo­mo­te­le șa­si­u­lui, ca­re de­vin ce­va mai pu­ter­ni­ce doar în sar­ci­nă ma­xi­mă. În afa­ra orașu­lui,

pe șo­sea, sunt aco­pe­ri­te de cel al vântu­lui, fă­ră ca acest lu­cru să de­vi­nă de­ran­jant. Cu toa­te aces­tea, la vi­te­ze mai mari, vi­va­ci­ta­tea pro­pul­si­ei sca­de si­mți­tor. Sis­te­mul de di­re­cție pa­re de­cu­plat, însă Ne­xo ia vi­ra­je­le în con­diții de si­gu­ra­nță și ră­mâne pe trai­ec­to­rie.

Pe au­tos­tra­dă, Ne­xo atin­ge re­la­tiv ra­pid vi­te­za de croa­zi­e­ră, apoi se apro­pie ce­va mai greu de cea ma­xi­mă: 179 km/h. Dar aici se sim­te di­fe­re­nța față de mași­ni­le elec­tri­ce nor­ma­le – au­to­no­mia nu sca­de atât de ra­pid.

La un con­sum în test de 1,2 kg hi­dro­gen la 100 km, Ne­xo par­cur­ge 530 km. Noi am luat hi­dro­gen cu 9,50 eu­ro per ki­lo­gram, ce­ea ce înse­am­nă că 100 km cu Ne­xo cos­tă 11,40 eu­ro. Com­pa­ra­tiv, la un Audi Q5 2.0 TDI Quat­tro, cu un con­sum în test de 8 li­tri, com­bus­ti­bi­lul pen­tru 100 km cos­tă 10,40 eu­ro (preț mo­to­ri­nă: 1,30 eu­ro pe li­tru).

Ast­fel, Ne­xo mer­ge fă­ră a emi­te no­xe, dar nu mai ief­tin de­cât un SUV di­e­sel. Avan­ta­jul față de mași­ni­le elec­tri­ce pe ba­te­rii: o încăr­ca­re com­ple­tă nu du­re­a­ză mai mult de­cât ali­men­ta­rea cu mo­to­ri­nă. Asta fa­ce ca de­pla­sa­rea elec­tri­că să fie și mai plă­cu­tă... atât timp cât rețe­aua să­ra­că de stații de hi­dro­gen îți per­mi­te să mer­gi pe ru­ta do­ri­tă.

În afa­ră de Toyo­ta Mi­rai, Ne­xo es­te, în pre­zent, sin­gu­ra mași­nă de se­rie cu pi­lă de com­bus­tie din Ger­ma­nia.

Li­mi­ta de por­ni­re la re­ce es­te de mi­nus 30 de gra­de Cel­si­us.

Sub con­so­la cen­tra­lă se află o pri­ză de 12 V, port USB, pre­cum și un câmp pen­tru încăr­ca­rea in­duc­ti­vă a te­le­foa­ne­lor mo­bi­le.

Spă­tar ra­ba­ta­bil și re­gla­bil al ban­che­tei și loc mai mult de­cât ge­ne­ros pen­tru pi­ci­oa­re­le pa­sa­ge­ri­lor din spa­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.