EVA­LUA­RE

Auto Motor Sport - - TEST -

Per­so­na­li­ta­te pu­ter­ni­că, ți­nu­tă de drum con­for­ta­bi­lă, in­te­ri­or spați­os, mo­tor fâșneț, cu­tie CVT echi­li­bra­tă

Sis­tem mul­ti­me­dia greu de înțe­les de pu­bli­cul non-JDM, di­men­si­uni ca­re di­mi­nue­a­ză avan­ta­je­le unei com­pac­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.