BMW SE­RIA 3

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Unul din­tre ca­pii de se­rie, cum s-ar spu­ne în te­nis, es­te no­ua ge­ne­rație (G20) BMW Se­ria 3, cea de-a șap­tea ite­rație a fai­mo­su­lui se­dan ba­va­rez, ca­re adu­ce cu si­ne o evo­luție la toa­te ca­pi­to­le­le. Con­form con­struc­to­ru­lui, no­ua Se­rie 3 și-a spo­rit ca­li­tăți­le spor­ti­ve, are un nou de­sign (ase­mă­nă­tor, dar nu co­piat de la no­ul Z4), un plus im­por­tant de ra­fi­na­ment la in­te­ri­or, pre­cum și sis­te­me de asis­te­nță și teh­no­lo­gii de co­nec­ti­vi­ta­te ino­va­toa­re. Se­ria 3 va be­ne­fi­cia de o ga­mă lar­gă de mo­to­ri­zări – șa­se va­rian­te, cu pa­tru, dar și șa­se ci­lin­dri (di­e­se­lul de top), cu pu­teri cu­prin­se între 150 și 265 CP. Nu lip­sește din pro­gram tra­cți­u­nea in­te­gra­lă, iar BMW pro­mi­te pen­tru 2019 in­tro­du­ce­rea ver­si­u­nii M Per­for­man­ce și va­rian­ta iPer­for­man­ce, hi­bri­dă plug-in. Se­ria 3 pi­er­de în greu­ta­te până la 55 kg față de ge­ne­rația pre­ce­den­tă, are un cen­tru de greu­ta­te mai jos și dis­tri­buție per­fec­tă, 50:50%, a ma­se­lor. Nou es­te și sis­te­mul opți­o­nal Dri­ving Assis­tant Pro­fes­si­o­nal, un pas înain­te că­tre con­du­sul au­to­nom. Ga­ma de fun­cții in­clu­de și o pre­mi­e­ră în seg­ment, Re­ver­sing Assis­tant, ca­re poa­te con­du­ce sin­gur au­to­mo­bi­lul cu spa­te­le pe dis­ta­nțe de până la 50 m. Ca­rac­te­ris­ti­ci­le prac­ti­ce sunt și ele mai pro­nu­nța­te: spațiu mai ma­re în spa­te pen­tru pi­ci­oa­re, pre­cum și o ca­pa­ci­ta­te a por­tba­ga­ju­lui de 480 de li­tri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.