KIA

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Kia a pre­zen­tat câte­va no­u­tăț in­te­re­san­te. Să nu cre­deți că doar con­cep­te­le fan­te­zis­te pot avea au­to­no­mii mari, de­oa­re­ce no­ul mo­del elec­tric al ca­sei, Ni­ro EV, de­venit la Pa­ris e-Ni­ro, es­te cel mai an­du­rant mo­del elec­tric non-Tes­la dis­po­ni­bil pe Bă­trânul Con­ti­nent, având o au­to­no­mie omo­lo­ga­tă WLTP de 485 km cu o sin­gu­ră încăr­ca­re (ba­te­ria de 64 kWh) în re­gim mixt. La Pa­ris au de­bu­tat și do­uă ver­si­uni noi ale mo­de­lu­lui com­pact al măr­cii: Ce­ed GT și ProCe­ed (in­clu­siv Proce­ed GT sau GT Li­ne). Suc­ce­sor al ver­si­u­nii cee’d GT, unul din­tre pri­me­le mo­de­le cu ten­tă sport ale con­struc­to­ru­lui, no­ul Ce­ed GT re­pre­zin­tă o îmbu­nă­tăți­re a ge­ne­rați­ei pre­ce­den­te. Do­tat cu pro­pul­so­rul tur­bo de 1,6 li­tri, hat­chbac­kul de per­for­ma­nță de la Kia are o cu­tie cu du­blu am­breiaj și șap­te ra­poar­te, opți­o­na­lă, pen­tru a pro­fi­ta din plin de cei 204 CP și

265 Nm. No­u­ta­tea mai mult de­cât ab­so­lu­tă a fost, fi­rește, no­ul ProCe­ed, mo­del ca­re nu doar și-a schim­bat nu­me­le din pro_cee’d, ci mai ales s-a tran­sfor­mat din hat­chback în trei por­ti­e­re într-un sti­lat shoo­ting bra­ke cu cinci uși. ProCe­ed va fi con­stru­it în uzi­na de la Ži­li­na, Slo­va­cia și ră­mâne de vă­zut da­că va afec­ta vânză­ri­le mo­de­lu­lui Spor­tswa­gon, cu sti­lul său ca­re nu afec­te­a­ză ver­sa­ti­li­ta­tea – la o lun­gi­me de 4,605 m, ProCe­ed es­te cu 5 mm mai lung de­cât bre­a­kul, cu o înă­lți­me de 1,422 mm, pla­fo­nul său es­te cu 43 mm mai jos, iar gar­da la sol es­te re­du­să cu 5 mm, la 135 mm, dar păs­tre­a­ză nes­chim­bat am­pa­ta­men­tul, de 2,650 mm. Atuul lui ProCe­ed va fi însă por­tba­ga­jul, 594 de li­tri (VDA), deci un plus de 50% față de al lui Ce­ed hat­chback, di­fe­re­nța față de Ce­ed Spor­tswa­gon fi­ind mi­nus­cu­lă (625 de li­tri). Ni­cio sur­pri­ză la ca­pi­to­lul mo­to­ri­zări, aces­tea fi­ind pre­lua­te din ga­ma exis­tent și ofe­rind între 120 și 204 CP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.