ŠKO­DA

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Anul aces­ta, ce­hii au avut do­uă no­u­tăți ma­jo­re: Ko­diaq RS și con­cep­tul Vi­si­on RS. Pri­mul es­te de-acum vârful de ga­mă SUV pen­tru mar­că și in­clu­de cel mai pu­ter­nic pro­pul­sor di­e­sel pe ca­re l-a avut la un mo­del de se­rie. BiTDI-ul cu pa­tru ci­lin­dri are 240 CP și 500 Nm, ce­ea ce i-a per­mis cros­so­ve­ru­lui cu șap­te lo­curi să-și ad­ju­de­ce re­cor­dul pe Nürbur­gring în ca­te­go­ria sa, cu un timp de 9 mi­nu­te și 29,84 se­cun­de. Cel mai ra­pid

„urs“ajun­ge ast­fel la 100 km/h în 7 se­cun­de, în drum spre vi­te­za ma­xi­mă de 220 km/h. Evi­dent, nu lip­sesc tra­cți­u­nea in­te­gra­lă și o cu­tie au­to­ma­tă cu șap­te ra­poar­te și am­breiaj du­blu. Teh­no­lo­gi­i­le am­bar­ca­te in­clud Dy­na­mic Chas­sis Con­trol (DCC), fa­ruri LED, in­stru­men­tar Vir­tual Coc­kpit și no­ul Dy­na­mic So­und Boost – o mo­da­li­ta­te ar­ti­fi­cia­lă de com­ple­ta­re a su­ne­tu­lui ofe­rit de pro­pul­so­rul

TDI. Con­cep­tul Vi­si­on RS es­te, la fel ca mul­te alte pro­to­ti­puri de la Ško­da, nu doar o ex­pri­ma­re sti­lis­ti­că a com­pa­ni­ei, ci mai ales un pre­am­bul pen­tru vi­i­to­rul mo­del

Ra­pid, po­si­bil și o ver­si­u­ne RS a sa. Lung de 4356 mm și cu un am­pa­ta­ment de 2650 mm, Vi­si­on RS es­te mai lung, mai lat și mai scund de­cât Ra­pid Spa­ce­back. Chiar și por­tba­ga­jul de 430 de li­tri câști­gă acum 15 li­tri. Tre­nul de ru­la­re hi­brid com­bi­nă cu­nos­cu­tul 1.5 TSI cu un mo­tor elec­tric, pen­tru un to­tal de 245 CP. Sprin­tul la 100 km/h du­re­a­ză 7,1 se­cun­de, iar vi­te­za ma­xi­mă se pla­fo­nea­ză la 210 km/h. Ba­te­ri­i­le de 13 kWh ofe­ră o au­to­no­mie com­plet elec­tri­că de până la 70 km.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.