Mer­ce­des-AMG GT 63 S Kia Ce­ed

Per­for­ma­nță aso­cia­tă cu abi­li­tăți pen­tru uz co­ti­dian! Cel mai pu­ter­nic din­tre toa­te AMG-uri­le, cu un mo­tor de 639 CP, reușește să le îmbi­ne pe toa­te. Doar cu nu­me­le are o pro­ble­mă.

Auto Motor Sport - - PRIMA PAGINĂ - Text: Ste­fan Hel­mrei­ch Tra­du­ce­re: Syl­via Ker­zbek Foto: Dirk Wey­hen­meyer, Andre­as Lin­dla­hr

Con­tact

Fiat 500

Da, da, Pa­na­me­ra. De mult voiau cei de la AMG să gă­se­as­că ac de co­jo­cul ei. Acum, au mij­loa­ce­le ne­ce­sa­re pen­tru asta – un se­dan de 5 me­tri lun­gi­me, cu si­lue­tă de co­u­pé, ele­ga­nță bru­tă, ca­rac­te­ris­tici ti­pi­ce măr­cii, bi­ce­pși de bo­dy­guard uz­bec, pre­cum și tot fe­lul de ste­roi­zi pen­tru per­for­ma­nță, dar și cu un punct ne­vral­gic. Nu­me­le.

AMG GT 4-uși Co­u­pé se nu­mește no­ua fa­mi­lie de mo­de­le, ce­ea ce su­ge­re­a­ză ipo­te­za că în spa­te se află AMG GT, așa­dar o mași­nă sport cu mo­tor fron­tal-cen­tral și tran­smi­sie în con­fi­gu­rație tran­sax­le. Da de un­de! Deși sti­lul es­te si­mi­lar, pro­po­rți­i­le tră­de­a­ză ce se as­cun­de din­co­lo de el. Ce anu­me? Cla­sa E. Bin­go! Re­cla­mă înșe­lă­toa­re? Po­si­bil, dar asta nu împi­e­di­că acest co­u­pé cu pa­tru uși să fie o mași­nă fas­ci­nan­tă. Și una ca­re știe să ia­să în evi­de­nță.

Com­pa­ra­tiv cu Cla­sa E, GT 63 S are 27 CP și 50 Nm în plus, ce­ea ce îi per­mi­te să ac­ce­le­re­ze în 3,2 se­cun­de până la 100 km/h și îl fa­ce cel mai pu­ter­nic mo­del AMG exis­tent. Struc­tu­ra ca­ro­se­ri­ei a fost ri­gi­di­za­tă în mai mul­te rânduri, ecar­ta­men­tul și an­ve­lo­pe­le sunt mai la­te, pun­tea spa­te par­ti­ci­pă la vi­ra­re (res­pec­tiv con­tra­vi­ra­re), sus­pen­sia și dis­tri­buția pu­te­rii sunt coor­do­na­te mult mai ofen­siv, iar ele­ro­nul spa­te lu­cre­a­ză ac­tiv. Toa­te aces­tea nu nea­gă moște­ni­rea ge­ne­ti­că, însă o mo­di­fi­că sem­ni­fi­ca­tiv. Și anu­me, în fa­voa­rea no­u­lui mo­del.

Ner­vos și dur

Mo­to­rul V8 bi­tur­bo de 4 li­tri por­nește ho­tă­rât, tu­re­a­ză ner­vos și tra­ge ener­gic. Cu­tia au­to­ma­tă cu no­uă trep­te lu­cre­a­ză dis­cret, dar ra­pid, iar din eșa­pa­ment se au­de su­ne­tul de bas spe­ci­fic măr­cii. Toa­te aces­tea le cu­noaștem de­ja. Di­fe­re­nța de­ci­si­vă es­te că în spa­te­le fi­e­că­rei mișcări a vo­la­nu­lui exis­tă mai mul­tă fo­rță, to­tul acți­o­nând mult mai ener­gic. Amor­ti­zoa­re­le re­a­cți­o­nea­ză prompt, însă per­mit roți­lor să se li­pe­as­că foar­te bi­ne de su­pra­fața as­fal­tu­lui.

Cei din spa­te pot sta co­mod și au su­fi­ci­ent spațiu pen­tru cap, chiar și la 1,85 m înă­lți­me, însă fă­ră a avea o sen­zație de spația­li­ta­te. Lo­cu­ri­le bu­ne sunt re­zer­va­te șo­fe­ru­lui și pa­sa­ge­ru­lui din față. Au fost păs­tra­te do­tă­ri­le ca­rac­te­ris­ti­ce GT-ului ori­gi­nal, cum ar fi, de exem­plu, ma­ne­ta schim­bă­to­ru­lui de vi­te­ze am­pla­sa­tă mult în spa­te, dar exis­tă și câte­va

no­u­tăți, prin­tre ca­re do­uă bu­toa­ne de ope­ra­re pe vo­lan – unul pen­tru eva­cua­re, mo­dul de schim­ba­re a vi­te­ze­lor și ESP, iar al doi­lea pen­tru ce­le cinci pro­gra­me de con­dus.

Pe­ri­col pen­tru Pa­na­me­ra

GT-ul se pre­zin­tă în mo­dul Ra­ce la Cir­cu­it of the Ame­ri­cas. Și încă cum! În ci­u­da ce­lor 2,1 to­ne ma­să la gol, se nă­pus­tește în vi­ra­je­le ra­pi­de și le par­cur­ge cu agi­li­ta­te pe ce­le strânse. Sub­vi­ra­rea se pro­du­ce mai greu, însă su­pra­vi­ra­rea es­te dis­po­ni­bi­lă în ori­ce mo­ment. Se sim­te că poa­te mult mai mult – exact cum ne pla­ce.

Oa­re să fie de ajuns ca s-o iri­te pe Pa­na­me­ra? Cu si­gu­ra­nță! Mai ales că AMG GT 4-uși ata­că din toa­te di­re­cți­i­le. În afa­ră de mo­de­lul S, exis­tă încă trei „ni­ve­luri de per­for­ma­nță“– un al doi­lea 63, de 585 CP, pre­cum și ce­le do­uă ver­si­uni mild-hy­brid cu mo­toa­re de șa­se ci­lin­dri în li­nie, GT 43 și 53, cu 367, res­pec­tiv 435 CP.

Cu 639 CP și 900 Nm, GT 63 S es­te cel mai pu­ter­nic AMG. Are un su­net ba­ri­to­nal și o fo­rță imen­să.

Coc­kpit cu ecran foar­te lat, ac­ce­so­rii ca­re îți atrag ate­nția, tot fe­lul de fun­cții și câte­va bu­toa­ne re­dun­dan­te

As­pect ma­siv, prețuri pe mă­su­ră: GT-ul cu pa­tru uși se poa­te achi­ziți­o­na înce­pând de la 95.260 de eu­ro (GT 43), iar cel cu V8-ul mic cos­tă 150.000 de eu­ro. Pen­tru ace­as­tă su­mă exis­tă o ban­che­tă con­for­ta­bi­lă, 456 până la 1324 l pen­tru ba­ga­je și mai mul­tă di­na­mi­că de­cât ar fi vre­o­da­tă ne­voie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.