Un­de-i le­ge-i ai­u­re­a­lă!

Din când în când, dar din ce în ce mai des, po­li­ti­ci­e­nii noștri ne ara­tă mă­su­ra in­com­pe­te­nței lor.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Pro­ba­bil, ați aflat de­ja că una din­tre so­luți­i­le pro­pu­se de po­li­ti­ci­eni pen­tru re­zol­va­rea tra­fi­cu­lui es­te in­ter­zi­ce­rea ac­ce­su­lui în Ca­pi­ta­lă a mași­ni­lor po­luan­te. OK, mo­men­tan e vor­ba doar de un proi­ect de le­ge, iar con­diți­i­le sunt puțin nua­nța­te: din mar­tie 2019 ar fi in­ter­zi­se în cen­tru au­to­mo­bi­le­le non-eu­ro, Eu­ro 1 și Eu­ro 2, în timp ce din 2022 aces­tea nu vor mai pu­tea in­tra și cir­cu­la de­loc în Bu­cu­rești. Tot atunci încep ace­lași ci­clu și mo­de­le­le Eu­ro 3 și Eu­ro 4, pen­tru a se ajun­ge la in­ter­zi­ce­rea lor to­ta­lă în 2025. Ca pa­si­o­nat au­to, nu pot de­cât să fiu com­plet împo­tri­va aces­tei idei, pe ca­re o gă­sesc de-a drep­tul abu­zi­vă. Adi­că, re­vin! Nu avem cen­tu­ră, nu avem se­ma­fo­ri­za­re in­te­li­gen­tă, nu con­stru­im proi­ec­te noi de in­fras­truc­tu­ră (sau, când o fa­cem, ne ui­tă Dum­ne­zeu cu ele în lu­cru), nu avem tran­sport în co­mun efi­ci­ent, nu avem me­trou, nu avem in­fras­truc­tu­ră pen­tru mij­loa­ce de tran­sport alter­na­ti­ve (bi­ci­cle­te, tro­ti­ne­te, scu­te­re de pu­te­re mi­că, ro­le), nu avem pla­nuri con­cre­te pen­tru dez­vol­ta­rea aces­to­ra, dar vom avea un ma­re pumn în gu­ră. Și da­că eu lo­cu­i­esc în Bu­cu­rești și îmi do­resc un yo­un­gti­mer, ce fac? Îl cum­păr și îl țin la mar­gi­nea orașu­lui, într-una din­tre par­că­ri­le li­mi­tro­fe cu ac­ces la me­trou (a, stați, abia s-a inau­gu­rat una, cu câte­va su­te de lo­curi!) Îl țin aproa­pe de ca­să și chem o plat­for­mă în fi­e­ca­re du­mi­ni­că, atunci când vre­au să mă bu­cur de el? Spun asta pre­su­pu­nând din start că mă­car ve­hi­cu­le­le cla­si­ce, cu mi­ni­mum 30 de ani ve­chi­me, vor fi ex­clu­se de la o ast­fel de abe­rație. Dar un yo­un­gti­mer? Ce vi­nă au un Mer­ce­des C124, o Toyo­ta Ce­li­ca sau o Maz­da MX-5? De ce li se ia drep­tul de a de­ve­ni au­to­mo­bi­le cla­si­ce când împli­nesc 30 de ani, în întreți­ne­rea unui bu­cu­rește­an? Nu ar fi mai lo­gic să se înăs­pre­as­că ve­ri­fi­că­ri­le teh­ni­ce, pen­tru a se ga­ran­ta fap­tul că doar mași­ni­le în sta­re foar­te bu­nă au ce cău­ta pe șo­sea, in­di­fe­rent de vârstă?

De fapt, nici nu știu da­că are rost să mă agit. No­ul proi­ect es­te re­ci­clat du­pă o altă încer­ca­re, din pri­mă­va­ră, și se poa­te do­ve­di, ca mul­te alte­le, doar praf în ochi. Doar mo­tiv de agi­tație într-o pro­ble­mă ca­re es­te dra­ma­tic de gra­vă acum, nu în pri­mă­va­ra anu­lui vi­i­tor, nu în 2022 sau 2015: tra­fi­cul in­fer­nal din Bu­cu­rești, ca­re ne omoa­ră încet, dar si­gur pe toți cei ca­re lo­cu­im aici. Și nu es­te doar opi­nia ce­lor blo­cați zil­nic ore între­gi pe stră­zi­le Ca­pi­ta­lei, ca­re au ajuns să joa­ce fa­zan prin in­ter­me­di­ul apli­cați­ei Wa­ze, ajun­să și ea com­plet inu­ti­lă la altce­va. Es­te o re­a­li­ta­te con­fir­ma­tă re­cent de pro­du­că­to­rul de sis­te­me de na­vi­gație To­mTom, ca­re, anul aces­ta, si­tue­a­ză Bu­cu­rești­ul pe pri­mul loc în Eu­ro­pa și pe al trei­lea în lu­me între ce­le mai aglo­me­ra­te orașe. Iar to­pul are 390 de orașe! Mai vreți un nu­măr? În me­die, bu­cu­rește­nii pi­erd anual în tra­fic 27 de zi­le. Iar re­vo­luția noas­tră în tra­fic se vrea a fi doar con­dam­na­rea, la gră­ma­dă, a tu­tu­ror mași­ni­lor ca­re au neșan­sa să poar­te acest bles­te­mat „B“în nu­măr, altă­da­tă mo­tiv de mândrie…

Un sfat pen­tru bu­cu­reșteni: înma­tri­cu­lați-o pe nu­me­le bu­ni­cii de la ța­ră. Sau, mai bi­ne, mu­tați-vă cu to­tul aco­lo. dan.scar­[email protected]­da.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.