Vol­vo S60

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text: Dan Scar­lat Foto: Vol­vo

Pro­dus în SUA, cu teh­no­lo­gie de la mo­de­lul su­pe­ri­or, S90

No­ul S60 împru­mu­tă teh­no­lo­gie de la mo­de­lul su­pe­ri­or, S90, dar are o ca­ro­se­rie mai com­pac­tă, mai di­na­mi­că, ca­re ara­tă ex­ce­lent pe șo­sea. Cum es­te pri­mul au­to­mo­bil Vol­vo pro­dus în SUA? L-am tes­tat în pre­mi­e­ră, chiar pes­te Oce­an.

Că Vol­vo es­te într-o pe­ri­oa­dă ex­ce­len­tă la ca­pi­to­lul de­sign, v-am mai spus-o și cu alte oca­zii. Ne-am con­vins de­ja că ori­ce nou mo­del lan­sat de sue­de­zi va atra­ge pri­viri in­vi­di­oa­se pe șo­sea din par­tea par­te­ne­ri­lor de tra­fic, iar no­ul S60 nu fa­ce ex­ce­pție. Ge­ne­rația pre­ce­den­tă a avut fa­nii săi, pro­pu­nând un stil mai com­pact, cu ten­tă de fas­tback. Acum însă, Vol­vo a re­venit la pro­po­rții mai cla­si­ce, de se­dan, țin­tind o ati­tu­di­ne vă­dit mai pre­mi­um. Gri­la es­te ver­ti­ca­lă și im­pu­nă­toa­re, pun­tea fron­ta­lă a fost mu­ta­tă cu aproa­pe 10 cm mai în față, iar „ume­rii“pos­te­ri­ori au fost in­spi­rați de for­me­le cla­si­ce ale lui P1800.

Noi am avut la dis­po­ziție do­uă mo­de­le: un T8 Po­les­tar ne­gru și un T6 AWD R-De­sign viși­niu. La pri­ma ve­de­re, greu de ales, însă, du­pă o lup­tă strânsă, Po­les­ta­rul a ieșit câști­gă­tor pe dru­mu­ri­le ca­li­for­ni­e­ne, un­de nu­me­re­le de înma­tri­cu­la­re fron­ta­le nu sunt obli­ga­to­rii. Mași­na ara­tă fa­bu­los pe șo­sea, iar ast­fel con­fi­gu­ra­tă, es­te de-a drep­tul agre­si­vă în oglin­da re­tro­vi­zoa­re, un­de se re­mar­că si­lue­ta joa­să și con­tras­tul între lu­mi­ni­le stră­lu­ci­toa­re de zi în for­mă de T răs­tur­nat și ca­ro­se­ria com­plet nea­gră – in­clu­siv gri­la. OK, poa­te cu ex­ce­pția in­sig­nei „Po­les­tar“, un pă­trat alb ca­re se po­tri­vește aco­lo… ca nu­ca-n pe­re­te.

Cum pro­po­rți­i­le sunt mai bi­ne de­fi­ni­te, ca­bi­na pa­re mai com­pac­tă de­cât a ve­chii ge­ne­rații, dar în re­a­li­ta­te e mai încă­pă­toa­re. Ofer­ta de spațiu a cres­cut în spe­cial pen­tru lo­cu­ri­le din spa­te, Vol­vo su­sți­nând că es­te la ce mai bun ni­vel în cla­să. În plus, ac­ce­sul e mai bun da­to­ri­tă uși­lor ca­re se des­chid la un un­ghi mai larg. În rest, ha­bi­ta­clul es­te si­mi­lar cu al bre­a­ku­lui V60, des­pre ca­re am mai vor­bit în re­vis­ta noas­tră.

Pro­pul­sii mo­der­ne

Am sta­bi­lit de­ja că ver­si­u­nea cea mai spec­ta­cu­loa­să a no­u­lui S60 e cea pre­pa­ra­tă de Po­les­tar pe ba­za lui T8, iar

acest lu­cru se con­fir­mă și prin pris­ma de­ta­li­i­lor de or­din teh­nic. Cu o pro­pul­sie hi­bri­dă ce ofe­ră o pu­te­re com­bi­na­tă de 415 CP (mo­tor fron­tal ter­mic de 328 CP/430 Nm, plus elec­tric în spa­te, de 87 CP/240 Nm), aces­ta con­ti­nuă stra­te­gia lui Vol­vo de elec­tri­fi­ca­re, com­pa­nia țin­tind nu mai puțin de un mi­li­on de ast­fel de ve­hi­cu­le pe șo­sea până în 2025. De alt­fel, pro­mi­si­u­nea că, înce­pând cu anul vi­i­tor, toa­te noi­le mo­de­le vor avea un anu­mit grad de elec­tri­fi­ca­re (de la sis­tem mild-hy­brid de 48 de vo­lți până la pro­pul­sie 100% elec­tri­că) a fost reînnoi­tă cu oca­zia lan­să­rii lui S60. În ca­zul no­u­lui mo­del, vor­bim chiar de

do­uă ver­si­uni hi­bri­de plug-in, T8 și T8 Po­les­tar. Ambe­le fo­lo­sesc ace­lași mo­tor elec­tric de 65 kW și ace­e­ași ba­te­rie de 10,4 kWh pla­sa­tă în tu­ne­lul me­dian, di­fe­re­nța de per­for­ma­nțe în fa­voa­rea lui Po­les­tar da­to­rându-se se­tă­rii mo­to­ru­lui ter­mic.

Așa cum es­te de aștep­tat de la un au­to­mo­bil cu pre­te­nții, ver­si­u­nea de vârf a lui S60 ofe­ră câte­va mo­duri di­fe­ri­te de pro­pul­sie. La por­ni­re e ac­ti­vat stan­dard mo­dul Hy­brid, ca­re va­ria­ză au­to­mat in­ter­venția ce­lor do­uă pro­pul­sii, în fun­cție de di­ver­se sce­na­rii. Șo­fe­rul mai poa­te ale­ge apoi între Pu­re, ca­re ac­ti­ve­a­ză de­pla­sa­rea com­plet elec­tri­că, cu o au­to­no­mie de ma­xi­mum 45 km atunci când acu­mu­la­to­rii sunt încăr­cați 100%, AWD, pen­tru tra­cți­u­ne in­te­gra­lă per­ma­nen­tă (ne și ima­gi­năm ușu­ri­nța cu ca­re mo­de­lul poa­te pă­ră­si par­ca­rea du­pă o noap­te de nin­soa­re), și Po­wer, mod în ca­re ce­le do­uă mo­toa­re coo­pe­re­a­ză pen­tru a fur­ni­za cea mai bu­nă per­for­ma­nță po­si­bi­lă.

Scos din pri­ză

În viața de zi cu zi, au­to­mo­bi­lul ru­le­a­ză si­le­nți­os în tra­fi­cul urban, gă­sind ori­ce „por­tiță“pen­tru a de­zac­ti­va mo­to­rul ter­mic. Vol­vo pro­mi­te, con­form nor­me­lor WLTP, un con­sum com­bi­nat de 2,5 l/100 km. Va­loa­rea es­te op­ti­mis­tă, dar, cu ba­te­ri­i­le încăr­ca­te pes­te noap­te, nu ar fi de mi­ra­re să pu­teți tre­ce pes­te na­ve­ta co­ti­dia­nă cu un con­sum ex­trem de re­dus de com­bus­ti­bil.

Fi­ind pro­dus în SUA, a fost ele­men­tar să avem la dis­po­ziție au­to­mo­bi­le con­fi­gu­ra­te pen­tru piața lo­ca­lă, ca­re ne-au bă­gat puțin în ce­ață cu va­lo­ri­le afișa­te de com­pu­te­rul de bord. Ast­fel, du­pă cir­ca 50 de mi­le (80,5 km) în mo­dul Po­wer, urban și in­te­rur­ban, com­pu­te­rul de bord ne-a afișat o au­to­no­mie elec­tri­că de 14 mi­le (22,5 km), una to­ta­lă de 350 de mi­le (563 km) și un con­sum me­diu de 25,9 mpg. Fă­când con­ver­sia on­li­ne, am aflat că ar fi vor­ba de cir­ca 9 l/100 km. Deci, da­că te tot joci cu pe­da­la de ac­ce­le­rație (de­si­gur, în li­mi­ta le­gii), ni­ci­un mo­tor elec­tric nu poa­te fa­ce mi­nuni când ai la dis­po­ziție pes­te 400 CP într-un sis­tem hi­brid.

In­te­re­sant, Vol­vo ră­mâne însă des­tul de ci­vi­li­zat și la apă­sa­rea to­ta­lă a ac­ce­le­rați­ei. Deși vor­bim de o pu­te­re spe­ci­fi­că unei mașini sport, pre­cum și de o ac­ce­le­rație de la 0 la 100 km/h în doar 4,7 se­cun­de, mași­na re­fu­ză să fie în vreun fel bru­ta­lă. Da, mârâie înfun­dat și își înde­a­să pa­sa­ge­rii în fo­to­li­i­le con­for­ta- bi­le, dar nu le tran­smi­te ni­ci­un fel de șo­curi. Poți tu să-ți câști­gi exis­te­nța din me­se­ria de pi­lot de ra­liu, dar Vol­vo nu te la­să să uiți că ai ales ace­as­tă mar­că pen­tru că ai o fa­mi­lie și ești un om res­pon­sa­bil.

Pen­tru înce­put, S60 va fi ofe­rit doar într-o ver­si­u­ne cu tra­cți­u­ne față (T5, 250 CP) și trei AWD: T6, T8 și T8 Po­les­tar. Ulte­ri­or vor de­bu­ta în ga­mă și un T5 cu tra­cți­u­ne in­te­gra­lă, pre­cum și un T4 cu roți față mo­tri­ce. Vol­vo ne-a de­cla­rat că nu are ni­cio in­te­nție de a pro­pu­ne vreun di­e­sel pen­tru acest mo­del.

No­ul S60 are la ba­ză plat­for­ma SPA, uti­li­za­tă atât la mo­de­le­le din se­ria 90, cât și la XC60 și V60. Frâne­le sunt promp­te, iar în ca­zul lui Po­les­tar, sunt și su­pra­di­men­si­o­na­te, cu dis­curi ajun­gând până la 371 mm dia­me­tru față și 320 spa­te. Com­bi­nând de­ce­le­ra­rea cla­si­că cu cea re­ge­ne­ra­ti­vă a mo­to­ru­lui elec­tric, une­ori fe­e­lin­gul la apă­sa­rea pe­da­lei es­te ne­o­bișnu­it, de­pin­zând de di­ver­se si­tuații de de­ce­le­ra­re. Vol­vo va echi­pa stan­dard toa­te ver­si­u­ni­le S60 cu sis­tem de frâna­re au­to­ma­tă Ci­ty Sa­fe­ty.

Po­les­tar va be­ne­fi­cia de sus­pen­sie ran­for­sa­tă și de o gar­dă la sol co­bo­râtă cu 15 mm față de a mo­de­lu­lui T8 stan­dard. Evi­dent, sus­pen­sia ac­ti­vă Fo­ur-C es­te ofe­ri­tă ca opți­u­ne. Sue­de­zii spun că S60 ofe­ră cea mai bu­nă ex­pe­ri­e­nță de con­dus din­tre toa­te mo­de­le­le de se­rie ale măr­cii de până acum, dar, până la un test pe niște ser­pen­ti­ne neaoșe ro­mânești, va tre­bui să îi cre­dem pe cu­vânt, căci lun­gi­le și drep­te­le șo­se­le ame­ri­ca­ne nu sunt foar­te ofer­tan­te când vi­ne vor­ba de tes­ta­rea ma­nia­bi­li­tății unei mașini.

Mo­der­ni­za­rea con­ti­nuă

Toa­te mo­to­ri­ză­ri­le vor fi cu­pla­te stan­dard la tran­smi­sii au­to­ma­te (în ca­zul mo­de­le­lor tes­ta­te, cu opt trep­te). Mo­men­tan, nu exis­tă în plan ni­cio cu­tie de vi­te­ze ma­nua­lă, aces­ta fi­ind și unul din­tre mo­ti­ve­le pen­tru ca­re S60 va fi mai scump de­cât V60.

Vol­vo ofe­ră un pi­lot au­to­mat in­te­li­gent op­ti­mi­zat pen­tru au­tos­tra­dă, însă vor­bim doar de un sis­tem de su­port, nu de unul cu ca­rac­te­ris­tici au­to­no­me. Nu încă, cel puțin, pen­tru că ofi­cia­lii au de­cla­rat că se de­pun efor­turi se­ri­oa­se în acest sens, deci ne pu­tem aștep­ta ca S60 să ajun­gă la un anu­mit grad de au­to­no­mie când­va în cur­sul vi­eții aces­tei ge­ne­rații. În cu­rând, mo­de­lul va pri­mi și alte sis­te­me mai puțin ra­di­ca­le, cum ar fi o zo­nă de încăr­ca­re prin in­du­cție a te­le­foa­ne­lor mo­bi­le ca­re su­por­tă acest lu­cru. Dis­po­ni­bi­lă in­clu­siv în Ro­mânia es­te apli­cația Vol­vo On Call, prin ca­re uti­li­za­to­rul poa­te să „co­mu­ni­ce“cu au­to­mo­bi­lul prin in­ter­me­di­ul smar­tpho­ne-ului.

S60 e con­stru­it într-o no­uă uzi­nă Vol­vo, pri­ma din Sta­te­le Uni­te (Char­les­ton, Ca­ro­li­na de Sud). Ulte­ri­or, se va pro­du­ce și în Chi­na, dar, mo­men­tan, nu exis­tă ni­ci­un plan pen­tru o pro­du­cție eu­ro­pe­a­nă.

Vol­vo nu are pla­nuri de a pro­du­ce acest mo­del în Eu­ro­pa și nici de a-l do­ta cu vreo mo­to­ri­za­re di­e­sel. Se pot ale­ge însă ver­si­uni efi­ci­en­te cu aprin­de­re prin scânteie.

Șo­fe­rul poa­te ale­ge între pa­tru mo­duri de con­dus: Hy­brid, Elec­tric (au­to­no­mie ma­xi­mă de 45 km), AWD (tra­cți­u­ne in­te­gra­lă per­ma­nen­tă) și Po­wer.

Ha­bi­ta­clul se înscrie în sti­lul pro­mo­vat înce­pând cu XC90. Vol­vo pre­fe­ră dis­play-ul cen­tral mon­tat pe ver­ti­ca­lă, do­tat cu un sis­tem în in­fra­roșu ca­re per­mi­te ope­ra­rea cu mă­nuși sau un­ghii lun­gi.

Ver­si­u­nea cea mai per­for­man­tă dis­pu­ne și de di­ver­se ac­cen­te de cu­loa­re gal­be­nă, atât la ex­te­ri­or, cât și în ha­bi­ta­clu.

Po­les­tar: o si­glă nu foar­te in­spi­ra­tă, dar un tra­ta­ment ca­re me­ri­tă tot res­pec­tul.

Șa­si­ul sport es­te stan­dard în echi­pa­rea R-De­sign și opți­o­nal la alte ni­ve­luri. Po­les­tar vi­ne cu mo­di­fi­cări su­pli­men­ta­re la sus­pen­sie.

Ca­po­ta por­tba­ga­ju­lui are și un ele­ron dis­cret in­te­grat, des­pre ca­re Vol­vo spu­ne că are și un rol ae­ro­di­na­mic.

Sto­pu­ri­le sunt în for­ma li­te­rei C, dar, față de ale lui S90, sunt mai ex­tre­me, au un de­sign mai agre­siv.

Dis­curi de frână față cu dia­me­trul ma­xim de 371 mm, pen­tru a pu­ne frâu ce­lor 415 CP ai ver­si­u­nii de top.

Tran­smi­si­i­le au­to­ma­te vor fa­ce par­te din echi­pa­rea stan­dard.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.