Pneuri all-se­a­son

Deși vre­mea s-a ră­cit de­ja, de mul­te ori e ne­voie de o pri­mă ză­pa­dă pen­tru ca șo­fe­rii să ia cu asalt vul­ca­ni­ză­ri­le. În par­te, pen­tru că asta re­pre­zin­tă o chel­tu­ia­lă în plus. Ca să nu mai vor­bim de achi­ziția unui set su­pli­men­tar de an­ve­lo­pe de­di­ca­te se­zo­nu

Auto Motor Sport - - CONTENTS -

Sunt atrac­ti­ve, dar cât de per­for­man­te și de si­gu­re sunt de fapt?

Pneu­ri­le all-se­a­son câști­gă tot mai mul­tă po­pu­la­ri­ta­te. Cir­ca 16 pro­cen­te din an­ve­lo­pe­le noi des­ti­na­te au­to­tu­ris­me­lor și ve­hi­cu­le­lor co­mer­cia­le ușoa­re sunt de ti­pul all-se­a­son. În de­tri­men­tul pneu­ri­lor de iar­nă? Nu, pen­tru că mo­de­le­le spe­cia­li­za­te pen­tru se­zo­nul re­ce încă ocu­pă în jur de 50% din piață, însă pro­po­rția de an­ve­lo­pe de va­ră vându­te în ul­ti­mul se­zon a scă­zut la 34 de pro­cen­te. Așa­dar, ce a de­ter­mi­nat to­tuși ace­as­tă schim­ba­re?

Schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce sunt unul din­tre mo­ti­ve, dar tre­bu­ie lua­te în cal­cul și com­por­ta­men­tul cli­e­nți­lor, și prețu­ri­le mași­ni­lor. În timp ce în ur­mă cu do­uă de­ce­nii ma­jo­ri­ta­tea au­to­mo­bi­le­lor erau vându­te că­tre uti­li­za­tori pri­vați, în pre­zent trei sfer­turi din mași­ni­le noi ajung la com­pa­nii de le­a­sing și ope­ra­tori de flo­te. Aceștia ur­mă­resc cos­turi de întreți­ne­re cât mai re­du­se, așa că evi­tă vi­zi­te­le la ser­vi­ce, iar ast­fel, an­ve­lo­pe­le all-se­a­son de­vin ale­ge­rea cea mai efi­ci­en­tă.

Ade­re­nță mai re­du­să iar­na

Însă ace­as­tă ale­ge­re vi­ne cu un alt cost. Pen­tru că an­ve­lo­pe­le all-se­a­son nu pot ega­la per­for­ma­nțe­le an­ve­lo­pe­lor spe­cia­li­za­te pen­tru va­ră și iar­nă la ca­pi­to­le­le un­de ex­ce­le­a­ză fi­e­ca­re. În con­se­ci­nță, aces­tea ofe­ră o tra­cți­u­ne mai sla­bă iar­na, ade­ră mai puțin pe as­fal­tul încins din tim­pul ve­rii și se uze­a­ză mai re­pe­de. Pen­tru a ve­ri­fi­ca exact cât de ma­re es­te de­fi­ci­tul, am tes­tat noi­le ge­ne­rații de an­ve­lo­pe all-se­a­son în com­pa­rație cu pneuri de iar­nă și de va­ră cu di­men­si­uni si­mi­la­re. Re­zul­ta­tul a fost cât se poa­te de pre­vi­zi­bil: an­ve­lo­pe­le pen­tru ori­ce ano­timp au per­for­ma­nțe in­fe­ri­oa­re ce­lor de­di­ca­te unui anu­mit se­zon.

Așa­dar, aici nu vor fi sur­pri­ze. Însă sco­pul aces­tui test nu es­te să des­co­pe­rim ce știam de­ja, ci să venim cu so­luții și alter­na­ti­ve la ace­as­tă pro­ble­mă. Oa­re uti­li­za­rea unor an­ve­lo­pe cu di­men­si­uni mai mari poa­te com­pen­sa mă­car une­le din­tre de­za­van­ta­je­le an­ve­lo­pe­lor all-se­a­son? Pen­tru a afla răs­pun­sul, am de­cis să com­pa­răm o an­ve­lo­pă de iar­nă și una de va­ră cu di­men­si­u­nea po­pu­la­ră în cla­sa com­pac­tă, 205/55 R 15, cu șap­te mo­de­le de pneuri all-se­a­son de ti­pul 225/45 R 17. Ace­as­tă di­men­si­u­ne es­te ofe­ri­tă opți­o­nal la toa­te mo­de­le­le com­pac­te din gru­pul VW, la BMW Se­ria 1, Mer­ce­des CLA și Hon­da Ci­vic.

Ce­le do­uă pneuri de re­fe­ri­nță pen­tru eta­lo­nul de va­ră și iar­nă au fost ale­se pe ba­za tes­te­lor de an­ve­lo­pe de­di­ca­te de anul tre­cut, fi­e­ca­re din­tre ele fi­ind li­der în cla­sa­ment: Con­ti

Win­te­rCon­tact TS 860 și Con­ti Pre­mi­u­mCon­tact 5.

Fin­lan­da. Sfârși­tul lu­nii oc­tom­brie. Aici, în apro­pi­e­rea Cer­cu­lui Po­lar, an­ve­lo­pe­le all-se­a­son tre­bu­ie să de­mon­stre­ze da­că pot ega­la per­for­ma­nțe­le unui pneu de iar­nă mai îngust. Iar du­pă mai mul­te zi­le de tes­te și mă­su­ră­tori, re­zul­ta­tul es­te clar – la tra­cți­u­ne, frâna­re pe ză­pa­dă, sta­bi­li­ta­te pe vi­ra­je și ma­ne­vra­bi­li­ta­te, ce­le mai bu­ne pneuri all-se­a­son ega­le­a­ză per­fo­ma­nțe­le an­ve­lo­pei de iar­nă, în timp ce mo­de­le­le mai puțin per­for­man­te au un de­fi­cit de 20 de pro­cen­te. La ru­la­rea pe ză­pa­dă, cel mai bun pneu pen­tru ori­ce ano­timp vi­ne de la Con­ti­nen­tal, ur­mat de an­ve­lo­pe­le Goo­dye­ar și Ne­xen, apoi de No­kian și Toyo, în vre­me ce Mi­che­lin și Ver­den­stein ră­mân mai în spa­te, cu un de­fi­cit con­si­de­ra­bil. Așa­dar, cel mai bun pneu all-se­a­son pe timp de iar­nă? Con­ti AllSe­a­so­nCon­tact!

Dis­ta­nțe de frâna­re du­bla­te

Anve­lo­pa de va­ră, pe de altă par­te, nu are ni­cio șan­să pe ză­pa­dă. Au­to­mo­bi­lul uti­li­zat pen­tru acest test, un SEAT León, poa­te fi ți­nut pe cir­cu­i­tul de tes­ta­re doar prin acți­o­na­rea de­li­ca­tă a co­men­zi­lor. Dis­ta­nțe­le de frâna­re sunt aproa­pe de do­uă ori mai lun­gi, tra­cți­u­nea es­te apro­pia­tă de ze­ro, iar la pro­ba de sla­lom, re­veni­rea e des­tul de di­fi­ci­lă. Dar ga­ta, ajun­ge pen­tru mo­ment, es­te tim­pul ca tra­seul de test să se mu­te mai la sud, într-un alt ano­timp. Ger­ma­nia ne întâmpi­nă cu o toam­nă gri, ume­dă și re­ce, în ca­re tem­pe­ra­tu­ri­le afișa­te au o sin­gu­ră ci­fră. Es­te per­fect!

Mai întâi, an­ve­lo­pe­le all-se­a­son sunt tes­ta­te pe pis­ta uda­tă. Frâna­rea pe as­fal­tul umed și re­ce es­te foar­te re­le­van­tă pen­tru si­gu­ra­nța ru­ti­e­ră. Așa­dar, cum se des­cur­că aici o an­ve­lo­pă de iar­nă, ca­re se va întâlni des­tul de des cu ace­as­tă si­tuație?

Ei bi­ne, nu doar că se des­cur­că, dar es­te de de­par­te cea mai bu­nă. Fle­xi­bi­li­ta­tea con­fe­ri­tă de mix­tu­ra mai moa­le a an­ve­lo­pei și pre­si­u­nea mai ma­re pe ca­re o exer­ci­tă pro­fi­lul mai îngust sunt ca­rac­te­ris­tici ca­re de­ter­mi­nă per­for­ma­nțe foar­te bu­ne. Con­ti Win­te­rCon­tact TS 860 se oprește de la 80 km/h în nu­mai 31,8 m, sta­bi­lind re­cor­dul ab­so­lut la ace­as­tă pro­bă. Cel mai bun pneu all-se­a­son Goo­dye­ar Vec­tor are ne­voie de încă 4 me­tri pen­tru a frâna de la ace­e­ași vi­te­ză. Ur­mă­to­rii cla­sați sunt Mi­che­lin, Ne­xen și Con­ti, ca­re de­ce­le­re­a­ză la fel de efi­ci­ent ca niște an­ve­lo­pe de va­ră cu pro­fil mai îngust. Ur­mă­to­rii în cla­sa­ment sunt Ver­des­tein și No­kian, iar Toyo es­te ul­ti­mul, cu o dis­ta­nță de frâna­re de 39 m.

Însă frâna­rea nu es­te to­tul pe ud. La fel de im­por­tant e și com­por­ta­men­tul la ac­va­pla­na­re, ca­re a fost tes­tat

Aces­ta re­pre­zin­tă un risc in­di­fe­rent de ano­timp, afec­tând dis­ta­nța de frâna­re.

Splen­doa­rea al­bă vi­ne cu niște ris­curi pen­tru șo­feri. An­ve­lo­pe­le all-se­a­son bu­ne se des­cur­că foar­te bi­ne în aces­te con­diții.

Pe as­falt per­fect us­cat, pneu­ri­le all-se­a­son sunt in­fe­ri­oa­re ce­lor de va­ră cu pro­fil mai îngust.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.