Ben­tley Con­ti­ne­tal GT

Auto Motor Sport - - CONTENTS -

O no­uă ge­ne­rație ca­re ri­di­că echi­li­brul din­tre con­fort, lux și per­for­ma­nță la ni­vel de per­fe­cți­u­ne

Du­pă un se­col în ca­re a de­fi­nit și a re­pre­zen­tat con­cep­tul de Grand To­u­rer, Ben­tley a ma­te­ria­li­zat o no­uă ge­ne­rație ca­re du­ce mai de­par­te nu­me­le Con­ti­nen­tal GT. Iar re­zul­ta­tul es­te un co­u­pé se­du­că­tor, ca­re ri­di­că echi­li­brul din­tre con­fort, lux și per­for­ma­nță la ni­vel de per­fe­cți­u­ne.

Con­cep­tul „Grand To­u­rer“es­te di­fi­cil de de­fi­nit, ca să nu mai vor­besc de ex­pli­cat. Pe de o par­te, re­pre­zin­tă echi­li­brul per­fect între pu­te­re și con­fort, un dis­ti­lat al in­gi­ne­ri­ei au­to­mo­bi­lis­ti­ce și un cel mai bun com­pa­ni­on de drum, ori­cât de lung. Pe de altă par­te, es­te și o sub­spe­cie de mași­nă su­per­sport me­ni­tă să per­pe­tue­ze fan­te­zia dul­ce a plă­ce­rii de a con­du­ce așa cum era ea oda­tă.

Pe mă­su­ră ce noi mo­de­le as­pi­ră la ti­tlul de Grand To­u­rer, tot mai ra­re sunt au­to­mo­bi­le­le ca­re mă­car se apro­pie de exi­ge­nțe­le aces­tei ca­te­go­rii ex­clu­si­vis­te. Pen­tru că echi­li­brul op­tim es­te di­fi­cil de atins, iar aces­tea sunt fie in­con­for­ta­bi­le, prea agre­si­ve, fa­de sau pur și sim­plu prea du­re pen­tru o viață ar­mo­ni­oa­să ală­turi de ele. Îmbi­na­rea lu­xu­lui cu per­for­ma­nța a fost întot­de­au­na un com­pro­mis di­fi­cil și es­te un lu­cru rar ca un pro­du­că­tor să ni­me­re­as­că rețe­ta per­fec­tă.

De­fi­niția per­fec­tă a unui GT

Fa­ceți cu­noști­nță cu Con­ti­nen­tal, un au­to­mo­bil atât de si­gur pe iden­ti­ta­tea sa de Grand To­u­rer, încât in­sis­tă să poar­te iniția­le­le GT în de­nu­mi­rea ofi­cia­lă. S-a năs­cut pen­tru pri­ma da­tă în 2003, a fost re­vi­zu­it în 2010, iar po­pu­la­ri­ta­tea sa a sal­vat mar­ca Ben­tley de la ga­lan­ta sa au­to­dis­tru­ge­re pro­du­să ma­nual. 8 ani mai târziu, Con­ti­nen­tal evo­lue­a­ză la o ge­ne­rație nou-no­uță, si­mi­la­ră ca for­mă și cu prin­ci­pii iden­ti­ce, însă re­proi­ec­ta­tă de la ze­ro.

Cea mai dra­ma­ti­că schim­ba­re se ve­de în zo­na fron­ta­lă. În inte­ri­o­rul „ochi­lor“săi clari, pro­fun­zi scli­pesc noi blo­curi op­ti­ce cu teh­no­lo­gie LED de for­mă rec­tan­gu­la­ră, ca­re înlo­cu­i­esc ine­le­le spe­ci­fi­ce ve­chi­u­lui Con­ti, con­fe­rin­du-i o ima­gi­ne mai hi­gh-te­ch și mai agre­si­vă. Sen­zo­rii sis­te­me­lor de asis­te­nță ve­ghe­a­ză dis­cret din spa­te­le gri­lei ra­dia­to­ru­lui, ar­gu­men­tând evo­luția teh­no­lo­gi­că a no­u­lui mo­del. Pen­tru că acest Ben­tley dis­pu­ne, prin­tre alte­le, chiar și de un sis­tem de ve­de­re noc­tur­nă cu ca­me­ră în in­fra­roșu. Con­ti­nen­tal la­să im­pre­sia că un ro­bot s-a de­ghi­zat în Grand To­u­re­rul chin­te­se­nțial pe ca­re doar bri­ta­ni­cii știu să-l ma­te­ria­li­ze­ze.

În la­te­ral, la ba­za ari­pi­lor fron­ta­le au apă­rut do­uă gri­le cu ra­me cro­ma­te. De aici por­nește o li­nie ca­re tra­ver­se­a­ză ba­za por­ti­e­re­lor și ur­că apoi pes­te șol­du­ri­le vo­lup­toa­se ale roți­lor pos­te­ri­oa­re, am­pli­fi­când spa­te­le mus­cu­los ca­re a de­fi­nit me­reu un Con­ti­nen­tal. Ca­po­ta por­tba­ga­ju­lui dis­pu­ne de un dis­cret spoi­ler acți­o­nat elec­tric, iar noi­le blo­curi op­ti­ce pos­te­ri­oa­re de for­mă elip­ti­că sunt un ecou fin al eva­cuă­ri­lor.

No­ul Con­ti­nen­tal es­te o mași­nă mag­ni­fi­că, o ope­ră de ar­tă a de­sig­nu­lui au­to­mo­bi­lis­tic mo­dern. Iar asta va fi su­fi­ci­ent pen­tru ma­jo­ri­ta­tea cum­pă­ră­to­ri­lor, fas­ci­nați de pre­ze­nța sa spec­ta­cu­loa­să și ne­maia­vând ochi pen­tru ce­le­lal­te ca­li­tăți ex­traor­di­na­re ale mași­nii. Și e pă­cat că acești pră­dă­tori ru­ti­eri ca­pa­bi­li să ru­le­ze cu 333 km/h își vor pe­tre­ce ti­ne­rețea prin aglo­me­rația din orașe, fă­ră a avea oca­zia de a-și de­mon­stra spec­ta­cu­lo­sul di­na­mism.

Și to­tuși, da­că ai trăi într-o lu­me ide­a­lă, în ca­re dru­mu­ri­le zil­ni­ce ar tra­ver­sa Alpii, câte­va ace de păr, o po­rți­u­ne de au­tos­tra­dă fă­ră li­mi­tă de vi­te­ză și chiar ai avea cu ade­vă­rat ne­voie de un Grand To­u­rer, ai op­ta pen­tru un Con­ti­nen­tal GT?

Lis­ta de su­per­la­ti­ve

Pe hârtie, Ben­tley chiar co­res­pun­de tu­tu­ror exi­ge­nțe­lor. No­ul Con­ti­nen­tal es­te un co­u­pé ma­re, cu 2+2 lo­curi, mo­to­ri­zat de un W12 bi­tur­bo ca­re dez­vol­tă 635 CP și 900 Nm. Sunt va­lori su­fi­ci­en­te chiar și pen­tru o că­lă­to­rie ra­pi­dă în ju­rul Pă­mântu­lui. Are un por­tba­gaj enorm, iar per­for­ma­nțe­le sa­le sunt dem­ne de un su­per­car. Chiar su­nă ca des­cri­e­rea unui Grand To­u­rer per­fect – ra­pid, ară­tos și prac­tic.

Por­ti­e­re­le se des­chid larg pen­tru a eta­la ta­pițe­ria din pi­e­le cu­su­tă în rom­buri și un in­te­ri­or ca­re abun­dă în opu­le­nță. Se­le­cția ge­ne­roa­să de ma­te­ria­le ul­tra­pre­mi­um (da­că nu exis­tă cu­vântul, atunci tre­bu­ie in­ven­tat) fa­ce ca at­mos­fe­ra să fie co­pleși­toa­re la pri­mul con­tact, la

asta adău­gându-se și ate­nția ob­se­si­vă pen­tru de­ta­lii și abun­de­nța aces­to­ra. O no­tă apar­te o dau și co­men­zi­le pen­tru ae­ra­toa­re, de for­ma unei chei de vi­oa­ră, și ce­a­sul Côtes de Ge­nève de pe con­so­la cen­tra­lă. Tre­ce­rea de la o mași­nă „obișnu­i­tă“, fie ea și pre­mi­um, la un Ben­tley nu es­te un lu­cru ușor.

Deși Con­ti­nen­tal împru­mu­tă câte­va ca­rac­te­ris­tici din lu­mea mași­ni­lor su­per­sport, pro­pri­e­ta­rul său nu tre­bu­ie să fie pe­ni­bil atunci când in­tră sau ie­se din mași­nă. Pen­tru că, spre de­o­se­bi­re de ori­ce altce­va ca­re poa­te de­păși 330 km/h, GT-ul de la Ben­tley ofe­ră re­gla­je am­ple pen­tru vo­lan și scaun și o po­ziție de con­dus în ca­re nu tre­bu­ie să te pră­bușești. Inte­ri­o­rul se sim­te di­men­si­o­nat și proi­ec­tat pen­tru băr­bați, cu un se­lec­tor al tran­smi­si­ei ca­re ce­re o mână fer­mă și o dis­ta­nță între scaun și ecra­nul sis­te­mu­lui mul­ti­me­dia ce ne­ce­si­tă întin­de­rea com­ple­tă a brațu­lui.

Da, sis­te­mul mul­ti­me­dia! Pe con­so­la cen­tra­lă tro­nea­ză un ecran de mari di­men­si­uni – o so­luție ca­re poa­te fi gă­si­tă în toa­te mași­ni­le de top ale mo­men­tu­lui. Are o gra­fi­că im­pe­ca­bi­lă, afișe­a­ză na­vi­gația, in­ter­fața mul­ti­me­dia, fun­cți­i­le mași­nii și se poa­te co­ne­nec­ta la un smar­tpho­ne. Însă prin­tr-o apă­sa­re de bu­ton, între­gul ecran pi­vo­te­a­ză 120 de gra­de, lă­sând la ve­de­re doar trei in­di­ca­toa­re ana­lo­gi­ce – un ce­as pen­tru tem­pe­ra­tu­ră, un ter­mo­me­tru ex­te­ri­or și o bu­so­lă.

Nu es­te doar o ju­că­rie scum­pă, ci acest „de­tox di­gi­tal“schim­bă dra­ma­tic at­mos­fe­ra din in­te­ri­or. Mai ales că șo­fe­rul are în fața ochi­lor încă un dis­play enorm, ca­re ia lo­cul in­stru­men­ta­ru­lui de bord și preia și fun­cți­i­le mul­ti­me­dia și ale na­vi­gați­ei.

O di­na­mi­că... abun­den­tă

Apă­sa­rea bu­to­nu­lui de por­ni­re tre­zește la viață ma­si­vul mo­tor cu 12 ci­lin­dri, ca­re mur­mu­ră dis­cret la ra­lan­ti. Ple­ca­rea ușoa­ră de pe loc abia da­că schim­bă to­na­li­ta­tea mo­to­ru­lui, iar pe mă­su­ră ce vi­te­za crește, te șo­che­a­ză li­niștea mo­nu­men­ta­lă din in­te­ri­or. Un Pri­us ca­re se târăște prin tra­fic cu 40 km/h fa­ce mai mul­tă gă­lă­gie de­cât un Con­ti­nen­tal la

100 km/h. Mo­to­rul es­te pre­zent, însă doar cu o co­loa­nă so­no­ră dis­cre­tă.

În ci­u­da jan­te­lor de 22 de in­chi, tre­nul de ru­la­re cu sus­pen­sie pneu­ma­ti­că înghi­te pe ne­si­mți­te ire­gu­la­ri­tăți­le dru­mu­ri­lor. Doar un Rol­ls-Roy­ce mai poa­te re­pro­du­ce aces­te sen­zații, dar Ben­tley mai are ce­va de de­mon­strat.

Pen­tru că un Grand To­u­rer înse­am­nă mai mult de­cât con­fort. Să faci o mași­nă con­for­ta­bi­lă și ra­pi­dă pe Au­to­bahn e una, însă lu­cru­ri­le se com­pli­că când vrei ca ace­e­ași mași­nă să fie plă­cu­tă pe un drum de mun­te. Dar Ben­tley are o rețe­tă se­cre­tă!

Pe vi­ra­je, ve­chi­ul Con­ti­nen­tal se si­mțea ca un coș de cum­pă­ră­turi încăr­cat. Mu­lțu­mi­tă noii plat­for­me de la Por­sche și mo­to­ru­lui ca­re stă mai jos și mai în spa­te, no­ul Con­ti­nen­tal își as­cun­de ele­gant greu­ta­tea și vi­re­a­ză ca o mași­nă sport. Tra­cți­u­nea in­te­gra­lă tri­mi­te mai mult cu­plu că­tre pun­tea spa­te, di­mi­nuând com­por­ta­men­tul sub­vi­ra­tor, iar su­ne­tul mo­to­ru­lui W12 pă­trun­de de­li­cat în in­te­ri­or, ca o ope­re­tă ca­re se au­de din­tr-o cur­te ve­ci­nă.

Îmi vin în min­te câte­va mașini mai dis­trac­ti­ve pe un drum de mun­te, însă în ca­re din­tre ele poți con­du­ce 1000 km din­tr-un foc, du­pă ca­re să iei par­te la un di­neu ofi­cial fă­ră să ai ne­voie de un duș? Pen­tru că eu nu gă­sesc ni­cio alta ca­re să fa­că asta cu atât de mult stil.

In­di­fe­rent de un­ghi­ul din ca­re îl pri­vești, Con­ti­nen­tal es­te o ope­ră de ar­tă și o de­fi­niție a GT-ului mo­dern. Pro­ba­bil că mul­te exem­pla­re își vor gă­si cli­e­nții doar pen­tru mo­dul în ca­re ara­tă, fă­ră a mai fi lua­te în con­si­de­ra­re alte ca­li­tăți.

Deși pu­riștii vor spu­ne că ar­hi­tec­tu­ra W12 nu are ră­dă­cini în is­to­ria măr­cii, ace­as­tă so­luție per­mi­te con­stru­cția unui mo­tor mai com­pact.

Noi­le blo­curi op­ti­ce pos­te­ri­oa­re se de­păr­te­a­ză de as­pec­tul mo­de­lu­lui an­te­ri­or și preiau preiau te­ma ova­lă a eva­cuă­ri­lor.

Sti­lul cu do­uă pe­re­chi de blo­curi op­ti­ce ro­tun­de a fost păs­trat, însă struc­tu­ra fa­ru­ri­lor es­te no­uă, blo­cu­ri­le de lu­mini fi­ind rec­tan­gu­la­re.

Deși ru­le­a­ză pe jan­te de 22 de in­chi, sus­pen­sia pneu­ma­ti­că fil­tre­a­ză cu suc­ces ire­gu­la­ri­tăți­le su­pra­feței de ru­la­re.

Instru­men­ta­rul di­gi­tal re­pro­du­ce fi­del sti­lul de de­sign al O no­tă apar­te o dau co­men­zi­le ae­ra­toa­re­lor, de for­ma măr­cii, in­te­grând sub­til in­for­mați­i­le su­pli­men­ta­re. unei chei de vi­oa­ră, o tra­diție ve­che a măr­cii bri­ta­ni­ce.

Ben­tley a fo­lo­sit me­reu cu­să­tu­ri­le în rom­buri, însă fețe­le de uși ale lui Con­ti­nen­tal ri­di­că din nou ni­ve­lul.

Text: Alin-Ale­xan­dru Io­nes­cu Foto: Ra­du Chin­driș

Pro­ba­bil, cel mai fru­mos pos­te­ri­or pe ca­re ți-l poți cum­pă­ra din­tr-un show­room au­to.

Pri­ze­le de aer de la ba­za ari­pi­lor fron­ta­le, cu rol de ră­ci­re a frâne­lor, anu­nță dis­cret mo­to­rul cu 12 ci­lin­dri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.