No­u­tăți, ten­di­nțe, eveni­men­te

Auto Motor Sport - - CONTENTS -

Pe scurt, ști­ri­le ca­re au con­tat în ul­ti­ma lu­nă

BMW a de­cis să fie ro­man­tic toam­na târziu, cu no­ua Se­ria 8 Ca­bri­o­let. De­ca­po­ta­bi­la a apă­rut oa­re­cum pe neaștep­ta­te, la foar­te scurt timp du­pă reînvi­e­rea nu­me­lui „Se­ria 8“pen­tru o no­uă ite­rație a sti­lu­lui Grand To­u­ring. Ver­si­u­nea de­ca­po­ta­bi­lă e com­plet no­uă pen­tru ga­ma con­struc­to­ru­lui ba­va­rez și es­te exact cum ne-am aștep­tat – toa­te atuu­ri­le co­u­pé-ului com­bi­na­te cu po­si­bi­li­ta­tea de a con­du­ce sub ce­rul li­ber. Nici un cli­ent nu va tre­bui să-și fa­că gri­ji pen­tru pla­fo­nul tex­til, lan­sa­rea pe piață ur­mând să ai­bă loc abia pri­mă­va­ra ur­mă­toa­re, în mar­tie. Se­ria 8 Con­ver­ti­ble păs­tre­a­ză neal­te­rat no­ul stil al ca­sei, fi­ind prac­tic ima­gi­nea în oglin­dă a mo­de­lu­lui cu hard top, cu mo­di­fi­cări doar în zo­na pla­fo­nu­lui – soft top ca­re se plia­ză în doar 15 se­cun­de, la o vi­te­ză ma­xi­mă de apro­xi­ma­tiv 50 km/h.

Sub ca­po­tă, cli­e­nții pot op­ta pen­tru un reușit V8 pe ben­zi­nă, de 530 CP, în ca­zul ver­si­u­nii M850i xDri­ve Ca­bri­o­let (ve­zi p. 58). Iar da­că acus­ti­ca nu re­pre­zin­tă o pro­ble­mă, exis­tă și va­rian­ta 840d xDri­ve Ca­bri­o­let, di­e­sel cu șa­se ci­lin­dri în li­nie și 320 CP. Spor­ti­vă și ele­gan­tă în ace­lași timp, Se­ria 8 Ca­bri­o­let poa­te fi bes­tie sau lord – M850i sprin­te­a­ză până la 100 km/h în doar 3,9 se­cun­de. Însă da­că șo­fe­rul do­rește, el și pa­sa­ge­rii se pot re­la­xa învă­lu­iți în con­for­tul ofe­rit de sis­te­mul de încăl­zi­re din te­ti­e­re, în timp ce sis­te­mul se­miau­to­nom Dri­ving Assis­tant Pro­fes­si­o­nal îl asis­tă din plin pe con­du­că­tor cu o între­a­gă pa­no­plie de sis­te­me ac­ti­ve și pa­si­ve. Pu­bli­cul l-a vă­zut pe viu la Sa­lo­nul au­to de la Los Ange­les, acum mai ră­mâne doar să tre­a­că iar­na cea lun­gă...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.