Cu­pra Ate­ca

Cu no­ua sub­mar­că Cu­pra, SEAT do­rește să se adre­se­ze mai mult cli­e­nți­lor ori­en­tați spre li­fes­ty­le și sport. Pri­mul mo­del, Ate­ca cu si­gla Cu­pra pe ra­dia­tor, va fi dis­po­ni­bil la fi­na­lul anu­lui. Dar cum se con­du­ce SUV-ul cu 300 CP și tra­cți­u­ne in­te­gra­lă?

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text: Hein­ri­ch Lin­gner Tra­du­ce­re: Mar­cus Klei­nin­ger Foto: Xa­vi Bo­nil­la

SUV-ul cu 300 CP și tra­cți­u­ne in­te­gra­lă al sub­măr­cii de la SEAT

Pro­ba­bil că a fost o ches­ti­u­ne de su­flet din par­tea pa­triar­hu­lui con­cer­nu­lui, Fer­di­nand Piëch, să fa­că din mar­ca SEAT o con­cu­ren­tă pen­tru Alfa Ro­meo. Asta nu s-a prea întâmplat până acum, deși Wal­ter de Sil­va, fos­tul șef al De­par­ta­men­tu­lui de de­sign de la Alfa Ro­meo, a lu­crat din 2001 pen­tru a gă­si for­me­le po­tri­vi­te. Poa­te că, de da­ta ace­as­ta, re­zul­ta­tul es­te mai bun.

De­si­gur, ni­meni de la SEAT nu spu­ne asta pe față, dar acum chiar es­te o tre­a­bă se­ri­oa­să. Du­pă cum au des­co­pe­rit spa­ni­o­lii, ar exis­ta cli­e­nți ca­re nu sunt întru to­tul încântați de mar­ca SEAT și mai ales șo­fe­rii mai ti­neri ar ur­ma să îndră­ge­as­că mai mult no­ua sub­mar­că. Ate­ca va fa­ce des­chi­de­rea, iar în 2019, no­ul León va com­ple­ta por­to­fo­li­ul bran­du­lui, tot sub de­nu­mi­rea de Cu­pra.

În ul­ti­mii ani, adău­gi­rea „Cu­pra“la mo­de­le­le mai spor­ti­ve de la SEAT a atras un bun re­nu­me, de mașini mici sau com­pac­te, spor­ti­ve, agi­le, cu teh­no­lo­gia so­li­dă a con­cer­nu­lui și prețuri con­vena­bi­le. Așa­dar nu es­te de mi­ra­re că no­ul brand de­bu­te­a­ză cu un SUV. Mai ales ști­ind că nu­me­le e un acro­nim, „Cu­pra“fi­ind o pres­cur­ta­re pen­tru „Cup Ra­cing“, deși unii spun că nu­me­le înse­am­nă doar „cu­pru“în spa­ni­o­lă și la­ti­nă.

Dar noi nu ne do­rim de­cât să por­nim la drum cu no­ua Ate­ca, că de ace­ea sun­tem aici. Soa­re­le de va­ră me­di­te­ra­ne­e­an ne or­bește pe cir­cu­i­tul Cas­tel­lo­lí, aflat la câți­va ki­lo­me­tri nord-vest de Bar­ce­lo­na. La um­bra bo­xe­lor es­te o ră­coa­re plă­cu­tă, iar câte­va mașini de un gri sim­plu se încăl­zesc aștep­tând să ara­te ce pot.

Ase­mă­na­rea lor cu ce­le­lal­te SUVuri ale fa­mi­li­ei con­stru­i­te pe plat­for­ma MQB nu poa­te fi tre­cu­tă cu ve­de­rea. Si­gla măr­cii es­te însă mai puțin cu­nos­cu­tă. „Un cap de taur“, își dă cu pă­re­rea un co­leg. Nu, do­uă C-uri sti­li­za­te, ca­re scli­pesc în cu­lo­ri­le cu­pru­lui pe gri­la ra­dia­to­ru­lui. Iar pe hayon e scris „Cu­pra“cu ma­jus­cu­le. În in­te­ri­or, SUV-ul es­te ele­gant echi­pat cu scau­ne sport, un vo­lan îmbră­cat în pi­e­le cu ade­re­nță bu­nă și mul­tă pi­e­le de Alcan­ta­ra nea­gră, pe con­so­la cen­tra­lă aflându-se co­mu­ta­to­rul pen­tru pro­gra­me­le de ru­la­re și schim­bă­to­rul cu­ti­ei DSG. Ni se spu­ne că toa­te sunt de se­rie la Cu­pra

Ate­ca, la fel și sis­te­mul de na­vi­ga­re, amor­ti­zoa­re­le adap­ti­ve, sis­te­mul de por­ni­re fă­ră cheie și ca­me­ra vi­deo pe­ri­me­tra­lă. Și asta, la un preț de ba­ză cu puțin pes­te 40.000 de eu­ro.

În ori­ce caz, într-o anu­mi­tă pri­vi­nță, cei de la SEAT si­gur au ni­me­rit-o: o mași­nă pre­cum Cu­pra Ate­ca nu a mai exis­tat în acest seg­ment – un SUV cu 300 CP, cu­tie DSG cu șap­te trep­te și tra­cți­u­ne in­te­gra­lă. Se­ma­fo­rul de la ca­pă­tul li­ni­ei drep­te din fața bo­xe­lor se fa­ce ver­de, iar mi­cuța co­loa­nă de Ateci in­tră pe pis­tă, în frun­te fi­ind un León Cu­pra TCR, mo­de­lul de suc­ces al spa­ni­o­li­lor.

Bu­to­nul pro­ba­bil cel mai im­por­tant, și anu­me co­mu­ta­to­rul pen­tru mo­du­ri­le de ru­la­re, se află în co­lțul din dre­ap­ta-jos al con­so­lei cen­tra­le, lângă frâna elec­tri­că de par­ca­re. Mo­dul Cu­pra a fost pre­vă­zut exact pen­tru zi­le ca ace­as­ta – de ace­ea, es­te mar­cat cu sim­bo­lul fa­ni­o­nu­lui cu pă­trățe­le ca­re in­di­că fi­na­lul cur­sei –, lă­sând ce­va frâu li­ber ESP-ului, întă­rind amor­ti­zoa­re­le adap­ti­ve și fă­când ca răs­pun­sul la ac­ce­le­rație să fie mai prompt. Mași­ni­le se nă­pus­tesc în pri­mul tur. Cas­tel­lo­lí es­te un cir­cu­it cu lun­gi po­rți­uni în ur­ca­re și vi­ra­je în pan­tă, așa­dar pu­ter­ni­cul mo­tor tur­bo de 2 li­tri are de la bun înce­put mult de lu­cru.

Neu­tru în vi­ra­je

Cu­tia DSG schim­bă ra­pid trep­te­le, așa că ne pu­tem ve­dea de tre­a­bă. Vi­ra­je­le ra­pi­de ale cir­cu­i­tu­lui îi plac Ate­căi mai mult de­cât ce­le strânse, un­de nu își poa­te as­cun­de prea bi­ne cen­trul de greu­ta­te – cam înalt pen­tru aler­ga­tul pe cir­cu­it. Mun­ca cea mai grea o fac frâne­le, dis­cu­ri­le Brem­bo de 18 in­chi de pe față fi­ind ofe­ri­te în echi­pa­rea Per­for­man­ce Pack. În ori­ce caz, ne încântă prin pre­ci­zia de­ce­le­ră­rii. Frânăm, vi­răm, luăm în co­li­ma­tor ape­xul vi­ra­ju­lui – Ate­ca ră­mâne neu­tră, iar pro­ble­me de tra­cți­u­ne ori­cum nu are da­to­ri­tă tra­cți­u­nii in­te­gra­le.

Pa­sa­je­le în ur­ca­re îi plac foar­te mult Ate­căi. Mo­to­rul cu pa­tru ci­lin­dri ac­ce­le­re­a­ză ho­tă­rât și ata­că cu tot cu­plul TCR-ul ca­re es­te cap de co­loa­nă. Ajuns pe cul­me, pen­tru o cli­pă ai im­pre­sia că plu­tești. Ai ra­tat punc­tul de frâna­re? Nu-i ni­mic, Cu­pra iar­tă mi­ci­le erori de pi­lo­taj. Opin­tin­du-se cu toa­te roți­le, mași­na tran­sfor­mă ex­ce­sul de vi­te­ză în căl­du­ră și fum de cau­ci­uc. Pen­tru că s-a apro­piat foar­te mult de TCR.

Opri­tă la bo­xe, Ate­ca tros­nește ușu­rel în timp ce se ră­cește. Sun­tem între­bați cum a fost. Mo­to­rul, cu­tia de vi­te­ze și sus­pen­si­i­le sunt în re­gu­lă, cel puțin pen­tru cir­cu­it. Da­că Cu­pra Ate­ca se con­du­ce la fel de bi­ne pe stra­dă, în viața de zi cu zi, poa­te că SEAT chiar a reușit să ai­bă un con­cu­rent pen­tru Alfa Ro­meo.

Cu­pra Ate­ca: si­glă no­uă a măr­cii, mai mul­te ori­fi­cii pen­tru ven­ti­lație și ră­ci­re, pre­cum și o in­scri­pție Cu­pra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.