Nis­san Qas­hqai

Du­pă ce a fost res­ti­li­zat anul tre­cut, cel mai bi­ne vândut SUV com­pact din Eu­ro­pa a tre­cut acum prin­tr-o ope­rație de schim­ba­re de cord. Am fost la Bar­ce­lo­na pen­tru a tes­ta no­ul Qas­hqai cu mo­to­rul-mi­nu­ne de 1,3 li­tri.

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text: Alin-Ale­xan­dru Io­nes­cu Foto: Nis­san

Cu­nos­cu­tul cros­so­ver a pri­mit no­ul mo­tor pe ben­zi­nă de 1,3 li­tri

Nu a fost pri­mul cros­so­ver lan­sat vre­o­da­tă, însă Qas­hqai a fost mași­na ca­re a re­vo­luți­o­nat seg­men­tul com­pact cu 11 ani în ur­mă. Ară­tos, ac­ce­si­bil și prac­tic, a fost pri­mul mo­del com­pact ca­re a reușit să com­bi­ne cu suc­ces sti­lul, spați­ul și po­ziția înal­tă de con­dus ale unui SUV cu ver­sa­ti­li­ta­tea și toa­te ce­le­lal­te avan­ta­je ale unui hat­chback.

Rețe­ta s-a do­ve­dit a fi de suc­ces, iar Nis­san a vândut pes­te un mi­li­on de au­to­mo­bi­le din 2007. Ajuns la cea de-a do­uă ge­ne­rație, Qas­hqai con­ti­nuă să fie unul din­tre ce­le mai vându­te SUV-uri com­pac­te din Eu­ro­pa. Iar deși ace­as­tă ge­ne­rație a fost lan­sa­tă în 2013, Nis­san con­ti­nuă să îi adu­că me­reu îmbu­nă­tățiri, păs­trându-i ast­fel atrac­ti­vi­ta­tea într-un seg­ment mai dis­pu­tat de­cât ni­ci­o­da­tă. De exem­plu, anul tre­cut, a avut par­te de o res­ti­li­za­re ca­re a vi­zat atât de­sig­nul, cât și tre­nul de ru­la­re, îmbu­nă­tățind cu ace­as­tă oca­zie și ca­li­ta­tea per­ce­pu­tă.

Iar în ace­as­tă toam­nă, oda­tă cu in­tra­rea în vi­goa­re a me­to­do­lo­gi­i­lor de tes­ta­re le­ga­te de noi­le nor­me de po­lua­re, ca­re au cu­tre­mu­rat între­a­ga in­dus­trie au­to eu­ro­pe­a­nă, a venit și rândul mo­toa­re­lor lui Qas­hqai să fie re­vi­zu­i­te. Ve­te­ra­nul 1.5 dCi a fost mo­di­fi­cat in­tens, iar anul vi­i­tor va de­bu­ta un nou pro­pul­sor, 1.7 dCi, dis­po­ni­bil cu tra­cți­u­ne in­te­gra­lă. Aces­ta din ur­mă se anu­nță a fi ul­ti­mul di­e­sel ca­re va fi ofe­rit sub ca­po­ta lui Qas­hqai. Pen­tru că așa se vrea, pen­tru că di­e­se­lul tre­bu­ie să moa­ră. Cât des­pre mo­toa­re­le pe ben­zi­nă, aces­tea au re­pre­zen­tat prin­ci­pa­la atra­cție a eveni­men­tu­lui pen­tru ca­re Nis­san ne-a in­vi­tat la Bar­ce­lo­na, un­de am tes­tat no­ua uni­ta­te tur­bo de 1,3 li­tri, ca­re se va gă­si sub ca­po­ta mul­tor mo­de­le din alia­nța Re­nault-Nis­san și din gru­pul Daim­ler.

Ese­nță ta­re

Des­ti­nat să înlo­cu­ias­că ve­chi­le pro­pul­soa­re pe ben­zi­nă de 1,2 și 1,6 li­tri, no­ua mo­to­ri­za­re are o ar­hi­tec­tu­ră ba­za­tă pe un „ci­lin­dru per­fect“, de 333 cmc. Es­te o prac­ti­că des întâlni­tă pen­tru efi­ci­en­ti­za­rea cos­tu­ri­lor de dez­vol­ta­re, gru­pul PSA fo­lo­sind o so­luție si­mi­la­ră, cu ci­lin­dre­ea de 400 cmc, iar BMW, una cu ci­lin­drul de 500 cmc. Re­nault-Nis­san va lan­sa ulte­ri­or și o ver­si­u­ne în trei ci­lin­dri, de 999 cmc.

Pen­tru Qas­hqai, mo­to­ri­za­rea es­te dis­po­ni­bi­lă în do­uă trep­te de pu­te­re, de 140 și 160 CP. Exis­tă do­uă tran­smi­sii, una ma­nua­lă cu șa­se trep­te și alta au­to­ma­tă, cu am­breiaj du­blu și șap­te ra­poar­te, cea din ur­mă fi­ind bi­ne cu­nos­cu­ta uni­ta­te dez­vol­ta­tă de Ge­trag, ca­re a de­bu­tat inițial pe Re­nault Clio R.S. și Re­nault Méga­ne GT. Ambe­le sunt cu­pla­te ex­clu­siv la pun­tea față, așa că ama­to­rii de tra­cți­u­ne in­te­gra­lă tre­bu­ie să aștep­te vi­i­to­rul di­e­sel de 1,7 li­tri.

Mi­cul pro­pul­sor es­te do­cil și foar­te tă­cut, iar pu­te­rea pe ca­re o ofe­ră e ide­a­lă pen­tru un SUV de di­men­si­u­ni­le lui Qas­hqai. Ver­si­u­nea de 140 CP es­te cea mai plă­cu­tă din ga­mă, având un răs­puns bun, tră­gând de la tu­rații joa­se și ră­mânând li­nia­ră până aproa­pe

de li­nia roșie a tu­ro­me­tru­lui. Deși cea de 160 CP are și un avan­taj de 20 Nm, ofe­rind un to­tal de 260 Nm înce­pând cu 2000 rpm, pro­pul­so­rul par­că nu se sim­te la fel de na­tu­ral și de re­la­xat în fun­cți­o­na­re, amin­tind de ca­rac­te­rul su­pra­do­pat al mo­toa­re­lor tur­bo de ci­lin­dree mi­că.

No­ua tran­smi­sie DCT lu­cre­a­ză lin în ma­jo­ri­ta­tea tim­pu­lui, însă adop­ta­rea unui stil de con­dus mai agre­siv fa­ce ca re­tro­gra­dă­ri­le să fie abrup­te și, une­ori, însoți­te de un su­net nu toc­mai să­nă­tos venit chiar din cu­tie.

Inte­ri­o­rul re­vi­zu­it anul tre­cut im­pre­si­o­nea­ză prin spațiu și obți­ne o no­tă bu­nă și la ca­pi­to­lul er­go­no­mie. Nu toa­te su­pra­fețe­le sunt aco­pe­ri­te cu ma­te­ria­le de cea mai bu­nă ca­li­ta­te, însă, da­că es­te luat în cal­cul și prețul la ca­re es­te dis­po­ni­bil Qas­hqai, im­pre­sia ge­ne­ra­lă ră­mâne plă­cu­tă.

Un boost mul­ti­me­dia

Ace­as­tă re­vi­zu­i­re in­tro­du­ce no­ul sis­tem de in­fo­tain­ment Nis­san Con­nect. Deși dia­go­na­la de 7 in­chi a ecra­nu­lui es­te ace­e­ași ca în tre­cut, răs­pun­sul la co­men­zi a fost mult îmbu­nă­tățit, iar in­ter­fața gra­fi­că e no­uă și mai ușor de fo­lo­sit. Sis­te­mul es­te ca­pa­bil să co­mu­ni­ce cu te­le­fo­nul mo­bil prin pro­to­coa­le­le Apple Car­play sau Android Au­to și fo­lo­sește o apli­cație de na­vi­gație re­a­li­za­tă în co­la­bo­ra­re cu To­mTom. Avan­ta­jul prin­ci­pal al aces­teia es­te că poa­te pri­mi co­men­zi di­rect din te­le­fo­nul mo­bil, afișând in­stru­cți­u­ni­le pe ecra­nul mași­nii.

Pe lângă toa­te aces­te îmbu­nă­tățiri, Qas­hqai își păs­tre­a­ză ar­gu­men­te­le ca­re l-au con­sa­crat ca bes­tsel­ler: po­li­va­le­nța, inte­ri­o­rul spați­os, di­na­mi­ca plă­cu­tă și prețul atrac­tiv.

No­ua uni­ta­te de 1,3 li­tri dis­pu­ne de o se­rie de teh­no­lo­gii ino­va­toa­re împru­mu­ta­te de la mo­de­lul su­per­sport GTR, pre­cum Mir­ror Bo­re Coa­ting și un was­te­ga­te acți­o­nat elec­tric.

Sin­gu­re­le ele­men­te pen­tru off-road sunt gar­da la sol înal­tă și pro­te­cți­i­le din plas­tic de la ba­za ca­ro­se­ri­ei. Tra­cți­u­nea in­te­gra­lă nu es­te ofe­ri­tă pen­tru mo­to­rul de1,3 li­tri.

Du­pă res­ti­li­za­rea de anul tre­cut, Qas­hqai încă are un de­sign proas­păt.

No­ul sis­tem mul­ti­me­dia Nis­san Con­nect fo­lo­sește hă­rți­le de la To­mTom.

Ver­si­u­nea de 140 CP es­te no­ua va­rian­tă de ba­ză a lui Qas­hqai și ofe­ră per­for­ma­nțe neaștep­tat de plă­cu­te.

Deși nu sta­bi­lește noi stan­dar­de de ca­li­ta­te a ma­te­ria­le­lor, Qas­hqai are un in­te­ri­or plă­cut.

Per­for­man­te­le fa­ruri LED adap­ti­ve sunt dis­po­ni­bi­le stan­dard înce­pând de la ver­si­u­nea Tek­na.

No­ua uni­ta­te de 1,3 li­tri im­pre­si­o­nea­ză prin fun­cți­o­na­rea ra­fi­na­tă și prin­tr-o cur­bă de cu­plu li­nia­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.