De­sign BMW

Pro­ba­bil că, în lu­mea au­to, unul din­tre ce­le mai mari pri­vi­le­gii es­te să faci cu­noști­nță cu un anu­mit mo­del înain­te de lan­sa­rea ofi­cia­lă, poa­te chiar să ve­zi schițe­le pre­li­mi­na­re înain­te de pro­du­ce­rea pro­to­ti­pu­lui.

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text: Da­ni­el But­na­riu Foto: BMW

Ge­ne­za vi­i­to­ru­lui sau cum vor ară­ta mași­ni­le de pes­te 10–20 de ani

De da­ta ace­as­ta, am avut ac­ces la o fa­ză atât de avan­sa­tă din pro­ce­sul de dez­vol­ta­re al mași­ni­lor BMW, încât pu­tem spu­ne că avem o idee des­pre cum vor ară­ta mași­ni­le de pes­te 10–20 de ani. Un in­di­ciu: în afa­ră de fap­tul că vor avea tot pa­tru roți, puți­ne lu­cruri vor ră­mâne așa cum le știm astăzi. Dis­cuția nu se poar­tă la München, ci la Mi­la­no. În loc să avem în față o mași­nă, un pro­to­tip sau mă­car un de­sen, sun­tem adu­nați în fața unei me­se lun­gi din­tr-o sa­lă de șe­di­nțe, ală­turi de pa­tru pro­fe­si­o­niști cu spe­cia­li­zări di­fe­ri­te: gaz­da, Pa­tri­cia Urqu­i­o­la, ar­hi­tec­tă și de­sig­ner de in­te­ri­or; Mar­ti­na Star­ke, șe­fa BMW Brand Vi­si­on și BMW Brand De­sign în ca­drul gru­pu­lui ba­va­rez; Ren Yee, res­pon­sa­bil de stra­te­gie și pre­vi­zi­uni în ino­vație la bi­ro­ul olan­dez de ar­hi­tec­tu­ră, dez­vol­ta­re ur­ba­nă și in­fras­truc­tu­ră Uni­ted Net­work Stu­dio; mo­de­ra­to­rul dis­cuți­ei, Jo­seph Gri­ma, di­rec­tor ar­tis­tic la Aca­de­mia de De­sign din Ein­dho­ven. Cum, vor­bim des­pre mașini fă­ră in­gi­neri și mo­to­riști? Da, fi­in­dcă aștep­tăm schim­bări im­por­tan­te nu doar pen­tru mașini, ci și pen­tru me­di­ul în ca­re aces­tea se de­pla­se­a­ză, iar orașe­le vor re­flec­ta întru to­tul con­fi­gu­rați­i­le ine­di­te ale mo­bi­li­tății vi­i­to­ru­lui.

De­li­mi­tări ur­ba­ne

Chiar da­că nu re­a­li­zăm întot­de­au­na sau pe de­plin, spați­ul urban es­te croit în ma­re mă­su­ră de mașini: de la bu­le­var­de până la par­cări, de la in­ter­se­cții până la sem­na­li­za­rea ru­ti­e­ră, orașe­le au cres­cut ra­por­tându-se la mașini. Iar in­flue­nța lor asu­pra dez­vol­tă­rii ur­ba­ne nu va scă­dea în in­ten­si­ta­te, ci dim­po­tri­vă, ser­vi­ci­i­le de mo­bi­li­ta­te pu­bli­că, pro­pul­sia alter­na­ti­vă, con­du­sul au­to­nom și in­ter­co­nec­ta­rea mași­ni­lor (între ele și la in­fras­truc­tu­ră) ac­ce­le­rând re­mo­de­la­rea orașe­lor în ti­pa­re noi. Jo­seph Gri­ma me­nți­o­nea­ză, de exem­plu, un con­cept ex­plo­rat de unul din­tre stu­de­nții săi, ca­re pro­pu­ne fun­cții ine­di­te pen­tru au­to­mo­bi­le­le au­to­no­me, de­veni­te spațiu de ca­za­re cât timp nu sunt uti­li­za­te ca re­sur­să de mo­bi­li­ta­te. În con­tex­tul unor ca­pa­bi­li­tăți spo­ri­te de cal­cul, aces­te mașini ar pu­tea de­ve­ni en­ti­tăți eco­no­mi­ce de si­ne stă­tă­toa­re, ca­re ar ges­ti­o­na di­na­mic as­pec­te cât se poa­te de prac­ti­ce: când să își pro­gra­me­ze re­vi­zi­i­le, un­de sunt zo­ne­le cu tra­fic pro­fi­ta­bil și ca­re es­te pla­nul ta­ri­far op­tim pen­tru un anu­mit in­ter­val orar. Apoi, in­te­gra­rea ac­ti­vi­tăți­lor de ser­vi­ciu într-o mași­nă au­to­no­mă ar pu­tea ac­cen­tua ten­di­nța com­pa­ni­i­lor de a alo­ca mai puțin loc pen­tru bi­ro­uri con­venți­o­na­le. „De­ja une­le com­pa­nii iau în con­si­de­ra­re doar 70 de spații de lu­cru pen­tru fi­e­ca­re 100 de pos­turi“, spu­ne Ren Yee.

Opți­uni accesibile

Efec­te­le pre­vi­zi­bi­le ale mo­bi­li­tății elec­tri­ce au­to­no­me asu­pra spați­u­lui pu­blic sunt re­la­tiv ușor de in­tu­it – cum

ar fi ne­ce­si­ta­tea re­con­fi­gu­ră­rii mai efi­ci­en­te a par­că­ri­lor și a zo­ne­lor de ac­ces în ma­ga­zi­ne sau în clă­di­ri­le de bi­ro­uri, în con­diți­i­le în ca­re îmbar­ca­rea/ de­bar­ca­rea pa­sa­ge­ri­lor se va fa­ce pre­pon­de­rent în drep­tul in­tră­ri­lor prin­ci­pa­le, lă­sând în sar­ci­na ve­hi­cu­lu­lui stați­o­na­rea și încăr­ca­rea ba­te­ri­i­lor –, dar cum vor răs­pun­de mași­ni­le la acest sce­na­riu?

Mar­ti­na Star­ke ofe­ră pri­mul răs­puns: „În acest mo­ment, șo­fe­rul se află în cen­trul ate­nți­ei din per­spec­ti­va mași­nii, dar în vi­i­tor nu va mai fi așa“. Prac­tic, asta nu înse­am­nă că șo­fe­rul de­vi­ne ire­le­vant, ci că toți pa­sa­ge­rii se vor bu­cu­ra de ace­lași ni­vel de con­fort și de toa­te fun­cți­o­na­li­tăți­le mași­nii. La fel cum șo­fe­rul se va pu­tea bu­cu­ra de opți­u­ni­le de di­ver­tis­ment când mași­na ru­le­a­ză au­to­nom, și pa­sa­ge­rii vor avea ac­ces la co­men­zi și fun­cții co­man­da­te acum doar de pe pla­nșa de bord. „În in­te­ra­cți­u­nea cu mași­na, uti­li­zăm acum foar­te mul­te bu­toa­ne, dar nu­mă­rul lor va scă­dea tot mai mult, în fa­voa­rea unor so­luții in­tu­i­ti­ve, per­so­na­li­za­bi­le“, spu­ne Mar­ti­na Star­ke. Co­men­zi­le ho­lo­gra­fi­ce pro­mo­va­te anul tre­cut de BMW, la Sa­lo­nul de elec­tro­ni­că de la Las Ve­gas, și ce­le tac­ti­le in­te­gra­te în țe­să­tu­ra scau­ne­lor din con­cep­tul BMW Vi­si­on iNext pre­zen­tat în ace­as­tă toam­nă ofe­ră o idee des­tul de su­ges­ti­vă des­pre cum ar pu­tea fi in­te­grat acest con­cept de „de­mo­cra­ti­za­re“a ha­bi­ta­clu­lui.

Pro­pri­e­tăți vir­tua­le

Dez­vol­ta­rea mași­ni­lor vi­i­to­ru­lui tre­bu­ie să ți­nă cont și de un alt as­pect su­bli­niat de toți par­ti­ci­pa­nții la dis­cuție: noi­le ge­ne­rații nu mai sunt ten­ta­te să deți­nă o mași­nă, dar sunt in­te­re­sa­te să uti­li­ze­ze una adap­ta­tă la ne­voi­le lor de mo­ment. De­si­gur, cu toa­te teh­no­lo­gi­i­le mo­der­ne nu ar tre­bui să fie di­fi­ci­lă al­că­tu­i­rea unui pro­fil de uti­li­za­tor ca­re să fie re­pro­dus în ori­ce mași­nă (re­gla­je­le scau­ne­lor, se­tă­ri­le cli­ma­ti­ză­rii, con­fi­gu­rații per­so­na­li­za­te pen­tru di­ver­tis­ment), însă de­sig­ne­rii tot se vor con­frun­ta cu con­tra­di­cția din­tre la­tu­ra mul­ti­fun­cți­o­na­lă a obi­ec­te­lor, mași­ni­lor, spați­i­lor pu­bli­ce și ne­voia unor re­pe­re spe­ci­fi­ce, in­di­vi­dua­le, du­pă cum atra­ge ate­nția Ren Yee.

Din ace­as­tă per­spec­ti­vă, ex­pe­ri­e­nța trăi­tă de uti­li­za­tor la bor­dul unei mașini de­vi­ne ese­nția­lă. „Mași­na, ca mul­te alte lu­cruri, cre­e­a­ză re­lații, es­te ce­va emoți­o­nal, per­so­nal, tre­bu­ie să exis­te o atra­cție, afir­mă Pa­tri­cia Urqu­i­o­la. Pri­ma im­pre­sie es­te im­por­tan­tă, dar re­lația tre­bu­ie să du­re­ze.“Iar pen­tru BMW, ace­as­tă re­lație nu se ba­ze­a­ză strict pe teh­no­lo­gie sau ma­te­ria­le, ci pe ar­mo­nia tu­tu­ror ele­men­te­lor, de la mi­ros până la ma­te­ria­le in­te­li­gen­te, de la re­gla­rea in­di­vi­dua­lă a tem­pe­ra­tu­rii până la ajus­ta­rea au­to­ma­tă a lu­mi­no­zi­tății din ha­bi­ta­clu. Im­por­tan­tă es­te co­e­re­nța între­gu­lui față de aștep­tă­ri­le uti­li­za­to­ru­lui. Mar­ti­na Star­ke: „Apar noi po­si­bi­li­tăți și luăm în con­si­de­ra­re di­ver­se sce­na­rii. În con­cep­tul BMW Vi­si­on Next 100, nu am pus nici un ecran în mași­nă, ci ne-am ima­gi­nat că, în vi­i­tor, par­bri­zul ar pu­tea fi un ecran. In­te­re­sant a fost că ni­meni nu a ce­rut un ecran se­pa­rat, nu a spus că lip­sește ce­va la bord“.

Loc de joa­că pen­tru ima­gi­nație apli­ca­tă: ha­bi­ta­clu cu so­luții avan­sa­te de in­te­ra­cți­u­ne și con­fi­gu­rație des­chi­să pre­zen­tat de BMW anul tre­cut, la Sa­lo­nul de elec­tro­ni­că de la Las Ve­gas. Fă­ră cen­turi de si­gu­ra­nță? Da, pen­tru că nu vom mai avea ne­voie de ele.

Insta­lația ba­za­tă pe BMW Se­ria 5 Gran Tu­ris­mo din 2010 poar­tă am­pren­ta de de­sign a Pa­tri­ci­ei Urqu­i­o­la.

Mar­ti­na Star­ke și Pa­tri­cia Urqu­i­o­la, o co­la­bo­ra­re ino­va­toa­re, ca­re adu­ce în lu­mea mași­ni­lor con­cep­te și so­luții ine­di­te de de­sign.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.