BMW M850i xDri­ve

BMW reînvie Se­ria 8, ca­re, cu teh­no­lo­gie de M5, o înfățișa­re ca­re de­no­tă fo­rță și un in­te­ri­or somp­tu­os, vrea să-și gă­se­as­că loc între Aston Mar­tin DB11 și Por­sche 911 Car­re­ra. Oa­re se și con­du­ce așa?

Auto Motor Sport - - CONTENTS -

Se­ria 8 cu teh­no­lo­gie de M5

Des­pre ba­va­re­zi se spu­ne că le pla­ce mânca­rea săți­oa­să: cârnați la mi­cul de­jun, iar de Okto­ber­fest, o pul­pă de porc, clă­ti­te și do­uă hal­be de be­re. Dar une­ori, se pa­re că fa­cți­u­nea ce­lor cu lap­to­puri o do­mi­nă pe cea în cos­tu­me tra­diți­o­na­le. În ast­fel de ca­zuri, o mași­nă sport BMW es­te do­ta­tă cu un pro­pul­sor în trei ci­lin­dri și un mo­tor elec­tric. Un i8? Câh!

În noi­em­brie 2018 însă, fa­cți­u­nea con­ser­va­toa­re s-a răz­bu­nat. A apă­rut o Se­ria 8 cu ade­vă­rat im­pu­nă­toa­re, la­tă de 1,90 m, înal­tă de doar 1,35 m și având în bo­tul de re­chin un nou V8 bi­tur­bo de 4,4 li­tri.

Per­fect pen­tru cir­cu­it

Și atunci s-a întâmplat ur­mă­to­rul lu­cru: în timp ce Ba­va­ria se bu­cu­ra de cel mai fru­mos oc­tom­brie de la re­ge­le Lu­do­vic al II-lea încoa­ce, pri­ma ieși­re a ce­lor 530 de CP a avut loc pe cir­cu­i­tul Esto­ril, în Por­tu­ga­lia, un­de toc­mai se ter­mi­na cea mai cum­pli­tă fur­tu­nă din ul­ti­mii 70 de ani, pis­ta fi­ind la fel de udă ca la pri­mul Grand Prix câști­gat de Sen­na. Încre­ză­tori însă, cei din München au con­si­de­rat asta o oca­zie de a le de­mon­stra zia­riști­lor avan­ta­je­le tra­cți­u­nii in­te­gra­le cu ac­cent pe roți­le din spa­te. Așa­dar, cu pi­lo­tul de DTM Phi­lipp Eng în frun­te, ne re­pe­zim prin ce­le 13 vi­ra­je încă ume­de, deși ieși­se­ră pri­me­le ra­ze de soa­re.

Aproa­pe la fi­e­ca­re cur­bă, Eng lau­dă prin stație tra­cți­u­nea mi­nu­na­tă: „La ieși­rea din vi­raj, pu­teți să apă­sați mai agre­siv pe­da­la de ac­ce­le­rație și să vă fo­lo­siți de DTC (adi­că, pro­gra­mul de sta­bi­li­za­re să in­tre mai târziu în acți­u­ne), iar atunci, veți ieși în de­ra­paj din

cur­bă“. Având în ve­de­re inte­ri­o­rul din pi­e­le al mași­nii de test de 130.000 de eu­ro, do­ri­nța de mai mul­tă adre­na­li­nă es­te li­mi­ta­tă, iar elec­tro­ni­ca ră­mâne ne­de­ran­ja­tă. În schimb, înain­te de a ple­ca de la bo­xe, am ac­ti­vat mo­dul Sport Plus, în ca­re cu­tia au­to­ma­tă cu opt trep­te ale­ge chiar și pe cir­cu­it tre­ap­ta co­rec­tă, iar ori­ce re­tro­gra­da­re es­te însoți­tă de un su­sur splen­did al eșa­pa­men­tu­lui cu cla­pe­te.

Entu­zias­mat, la ieși­rea din vi­raj, încerc să re­cu­pe­rez cu tra­cți­u­nea reuși­tă ce­ea ce am pi­er­dut la in­tra­re față de pi­lo­tul pro­fe­si­o­nist. Dar ieși­rea din cur­bă es­te ur­ma­tă de in­tra­rea în alta și mă po­me­nesc că pro­fe­si­o­nis­tul es­te mai aproa­pe de­cât aș fi vrut, așa că apăs com­plet pe­da­la stângă și trag de vo­lan într-o di­re­cție în ca­re nu se află M5-ul lui. Res­tul îl fa­ce elec­tro­ni­ca, și îl fa­ce per­fect. Nici mă­car acum, aproa­pe că nu simt ni­mic când in­tră în acți­u­ne.

Mă aleg cu un mo­ment de spai­mă și cu un scurt mers pe dia­go­na­lă, ce­ea ce îmi amin­tește că tra­cți­u­nea in­te­gra­lă poa­te ac­ce­le­ra mai efi­ci­ent 1,9 to­ne, dar mași­na nu are de­cât pa­tru pne-

M850i are jan­te de 20 de in­chi și es­te echi­pat cu un sis­tem de frâna­re M Sport. Eșa­pa­men­tul cu cla­pe­te cântă mu­zi­că V8.

Adânci­tu­ră la mij­lo­cul pla­fo­nu­lui și ge­a­muri ca­re se in­te­gre­a­ză in­vi­zi­bil au toa­te, dar pa­vi­li­o­nul din car­bon cos­tă 3000 de eu­ro. Instru­men­te­le di­gi­ta­le și ecra­nul cen­tral ma­re sunt stan­dard. Scau­ne­le mul­ti­fun­cți­o­na­le și pi­e­lea Me­ri­no se gă­sesc doar la M850i. 4,85 me­tri în lun­gi­me, dar abia da­că exis­tă spațiu pen­tru cap în spa­te. Se­ria 8 pen­tru pa­tru pa­sa­geri va fi Gran Co­u­pé, înce­pând din 2019.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.