Scha­ef­fler 4ePer­for­man­ce

Pa­tru mo­toa­re elec­tri­ce de la un mo­no­post de For­mu­la E, câte unul pen­tru fi­e­ca­re roa­tă, un to­tal de 1200 CP și un sis­tem Tor­que Vec­to­ring șme­cher – Scha­ef­fler a împa­che­tat toa­te aces­tea într-un Au­di RS 3 TCR. Su­nă in­te­re­sant. Și la fel se și con­du­ce. Pu­ne

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text: Jens Dral­le Tra­du­ce­re: Mar­cus Klei­nin­ger Foto: Artu­ro Ri­vas

Ce poa­te ieși din­tr-un Au­di RS 3 TCR?

Vic­to­rii, bi­neînțe­les că, la un mo­ment dat, tot des­pre vic­to­rii es­te vor­ba. Pen­tru că ni­meni nu are o per­ce­pție mai pro­fun­dă asu­pra înfrânge­rii de­cât cei din mo­tor­sport. Poa­te, doar înfrânge­rea în si­ne. „Ne­vic­to­ria“, ca să spu­nem așa. „Pu­tem zi­ce des­pre fi­e­ca­re din­tre ce­le pa­tru mo­toa­re la câte vic­to­rii a con­tri­bu­it“, afir­mă Si­mon Opel, șe­ful De­par­ta­men­tu­lui de proi­ec­te spe­cia­le pen­tru mo­tor­sport de la Scha­ef­fler.

Dar con­cept ca­rul – pe ca­re el și co­le­gii săi Be­ne­dikt Loc­ker și Gre­gor Gru­ber toc­mai îl cu­răță cu so­luție de spă­lat ge­a­muri și pro­soa­pe de bu­că­tă­rie în bo­xa de la Hoc­ken­heim­ring – și vic­to­ri­i­le nu vor fi amin­ti­te în ace­lași ti­tlu nici în vi­i­tor. „Dar de ce?“te între­bi în timp ce fi­xe­zi pe co­loa­na de di­re­cție vo­la­nul îmbră­cat în pi­e­le Alcan­ta­ra cu bu­toa­ne și pa­de­le, îți pui cen­tu­ra cu prin­de­re în pa­tru punc­te și, preț de o cli­pă, te gândești cu ce dis­tri­buție a fo­rței de frâna­re să por­nești.

Pen­tru că astăzi sunt in­ter­zi­se vi­ra­je­le lua­te în fo­rță (iri­tă cum­va noi­le ba­te­rii)? De­oa­re­ce 4ePer­for­man­ce nu reușește o vi­te­ză ma­xi­mă

mai ma­re de 210 km/h (din cau­za cu­ti­ei cu o sin­gu­ră tre­ap­tă)? Pen­tru că, de­o­cam­da­tă, nici ABS-ul, nici con­tro­lul tra­cți­u­nii nu aju­tă la li­mi­tă (un punct ră­mas ne­re­zol­vat în lis­ta de sar­cini a echi­pei)? Nu. Mă rog, ba da, și de asta... pe un­de­va. Dar: „Cu ace­as­tă mași­nă, do­rim să ne ară­tăm com­pe­te­nțe­le în tra­fi­cul con­venți­o­nal, nu pe cir­cu­it“, ex­pli­că Opel. Pen­tru au­to­mo­bi­le de se­rii mici. Greu de cre­zut, având în ve­de­re că ce­le do­uă ba­te­rii de acu­mu­la­tori însu­mând de 64 kWh și pa­tru mo­toa­re elec­tri­ce de la mași­ni­le ABT Scha­ef­fler de For­mu­la E ale se­zo­nu­lui 2016/17, pi­lo­ta­te de Lu­cas di Gras­si și Da­ni­el Abt, sunt mon­ta­te într-un Au­di RS 3 TCR pu­ter­nic mo­di­fi­cat. Pen­tru că ori­cum to­tul fu­se­se de­ja dat jos de pe el. Pe pu­nți au fost mon­ta­te jan­te for­ja­te cu pneuri slick. Pen­tru a se obți­ne mai mul­tă fo­rță. În acest con­text, eli­mi­na­rea spoi­le­ru­lui din spa­te ni se pa­re exact ce­ea ce es­te – o cos­me­ti­za­re.

Stau bi­ne, nu se cla­ti­nă?

Cas­ca și dis­po­zi­ti­vul HANS (He­ad and Neck Sup­port) stau bi­ne, la fel și Gre­gor Gru­ber pe scau­nul co­pi­lo­tu­lui, cu lap­to­pul pe ge­nun­chi. Bun băiat! „Așa, pot să-ți de­mon­strez di­fe­ri­te­le dis­tri­buții ale cu­plu­lui. Și să ve­ri­fic bu­năs­ta­rea tu­tu­ror com­po­nen­te­lor“, spu­ne el în timp ce 4ePer­for­man­ce ac­ce­le­re­a­ză în ur­le­tul tot mai pu­ter­nic al pom­pe­lor de ulei. Aces­tea asi­gu­ră lu­bri­fi­e­rea cu car­ter us­cat a ce­lor pa­tru mo­toa­re se­pa­ra­te, fă­ră di­fe­re­nția­le și cu câte trei roți di­nța­te.

Ai fi cre­zut că es­te ce­va mai mul­tă li­niște înăun­tru. Și ni­ci­de­cum așa de… enorm. Enorm de mo­ti­vant. Enorm de apă­să­tor. Enorm de zgo­mo­tos. To­tuși, es­te vor­ba de aproa­pe do­uă to­ne ca­re ru­le­a­ză, cu de toa­te: ba­te­rii, pi­lot, co­pi­lot. Și cu toa­te aces­tea, mași­na tre­bu­ie să ac­ce­le­re­ze în mai puțin de 7 se­cun­de de la 0 la 200 km/h. O fo­rță su­pe­ri­oa­ră o arun­că într-un un­ghi de 90 de gra­de la dre­ap­ta, spre Pa­ra­bo­li­ca, mușchii pi­ci­o­ru­lui stâng sunt chi­nu­iți de niște cârcei din cau­za ra­tă­rii punc­tu­lui de frâna­re și a lip­sei ser­vo­frânei, dar câte­va înju­ră­turi îi alun­gă. Apoi, ieși din vi­ra­jul de stânga, aler­gi, zbori... gă­sești tu un ter­men po­tri­vit pen­tru com­pa­rație.

În Pa­ra­bo­li­ca, te bu­curi de con­fort, mă­car puțin. „Cu o cu­tie cu do­uă trep­te, ai atin­ge 300 km/h sau mai mult“, spu­nea Opel ce­va mai de­vre­me. Po­si­bil. De­ci­siv a fost mai de­gra­bă ce a adău­gat Be­ne­dikt Loc­ker: „De­si­gur, exis­tă și ba­te­rii mai ușoa­re“. De ce nu au fost mon­ta­te pe mași­nă? „Ne-am con­cen­trat pe teh­no­lo­gia de pro­pul­sie și pe sof­tul de con­trol.“Es­te de înțe­les, pen­tru că ce­le pa­tru mo­toa­re dez­vol­tă ase­me­nea pu­te­re și cu­plu, încât elec­tro­ni­ca și-ar da pes­te cap biții și baiții da­că nu ar fi pro­gra­ma­tă co­rect.

220 kW și 320 Nm. La o greu­ta­te de 25 kg a fi­e­că­rui mo­tor. Pu­te­rea to­ta­lă: 1200 CP. Cu­plul sis­te­mu­lui ajun­ge la cir­ca 1280 Nm. De ajuns

pen­tru ca slic­ku­ri­le să atin­gă o tem­pe­ra­tu­ră ce fa­ce ca vop­se­aua de pe as­fal­tul de la bo­xe să se li­pe­as­că de ele. Și de ajuns pen­tru ca 4ePer­for­man­ce să se avânte zum­zăind pre­cum un tram­vai fu­ri­bund prin vi­ra­jul de dre­ap­ta ca­re du­ce spre tri­bu­na Mer­ce­des. Cu apro­xi­ma­tiv 14.000 rpm. O ușoa­ră co­re­cție a di­re­cți­ei, puțin joc din pi­ci­o­rul drept. Nu avem timp să ne gândim da­că acea ches­tie de jos se mai poa­te nu­mi sau nu „pe­da­lă de gaz“.

Pre­se­a­ză și ru­pe

„Dis­tri­buția pu­te­rii es­te acum 40/60%“, ne co­mu­ni­că Gre­gor. De fapt, la­bo­ra­to­rul ra­pid de tes­ta­re ră­mâne neu­tru când vi­ne vor­ba de ca­ta­pul­ta­rea din vi­raj, cu o ușoa­ră ten­di­nță spre sub­vi­ra­re. În cur­ba de dre­ap­ta nu mai es­te ca­zul, aco­lo împin­ge spa­te­le. De fapt, to­tul împin­ge. „Răs­pun­sul la co­men­zi?“O sin­tag­mă prea sim­plis­tă. De­oa­re­ce ches­tia asta nu răs­pun­de. Se smu­cește. ADHD (sin­drom al de­fi­ci­tu­lui de ate­nție și al hi­pe­rac­ti­vi­tății) au­to­mo­bi­lis­tic. Vrea să învin­gă! Ur­me­a­ză zbor la fi­rul ier­bii prin Mo­to­drom, apoi vi­raj de dre­ap­ta, du­pă ace­ea de stânga, cu puțin înain­te de su­pra­fața cu pi­e­triș. Dar și aici es­te in­cre­di­bil!

Du­re­a­ză ce­va vre­me până îți dai se­a­ma de ace­as­tă de­ma­te­ria­li­za­re a dis­ta­nței și sta­bi­lești co­rect punc­te­le de frâna­re. În vi­ra­jul su­dic, ușor cu... ga­zul? Obișnu­i­nța, ce să faci? Des­chi­de acum. Re­pe­de. Un­ghi­ul de de­ri­vă (µ) al pneu­lui, de­ter­mi­nat pe stan­dul de pro­be, con­sti­tu­ie ba­za sof­tu­lui, la ca­re se adau­gă mă­su­ră­to­ri­le sar­ci­nii pneu­lui în tim­pul ru­lă­rii, pre­cum și vi­te­za ab­so­lu­tă la sol. To­tul se com­bi­nă într-un mo­del fi­zic ca­re sta­bi­lește uti­li­za­rea op­ti­mă a po­te­nția­lul pneu­lui în fun­cție de sta­rea su­pra­feței de ru­la­re și de sti­lul de pi­lo­taj. Acum însă, mași­na se ri­di­că un pic pe ar­curi, ce­ea ce – în com­pa­rație cu dra­ma­tis­mul ac­ce­le­ră­rii – pa­re un pic stângaci.

Dar în vi­ra­jul nor­dic, to­tul re­de­vi­ne se­ri­os. Ni se spu­ne că dis­tri­buția sar­ci­nii es­te 50/50%. Fă­ră îndoia­lă. Gre­gor stri­gă ce­va în cas­ca sa. Dar ur­mă­to­rul punct de frâna­re are pri­o­ri­ta­te. Vi­raj la dre­ap­ta, apoi la stânga, in­tra­re în Pa­ra­bo­li­ca. Cu­raj cu ac­ce­le­rația! Spa­te­le pre­se­a­ză. Chiar ho­tă­rât. Abia da­că poa­te fi con­tro­lat. Gre­gor ur­lă din nou. Ce­va des­pre 20 la 80. Stai puțin – dis­tri­buția cu­plu­lui? Da. Bi­ne. Cât mai țin ba­te­ri­i­le? Ni se spu­ne că șa­se până la opt tu­ruri ra­pi­de. În ori­ce caz, prea puțin. Ori­cum, nu su­fi­ci­ent pen­tru a învin­ge. Dar și hor­mo­nii fe­ri­ci­rii vor mai mult spațiu de ma­ni­fes­ta­re. Pen­tru a pu­tea stri­ga din toți ră­run­chii cât de fas­ci­nan­tă poa­te fi elec­tro­mo­bi­li­ta­tea când i se dă voie. Între timp, în vi­ra­jul Sa­chs, câte­va or­ga­ne in­ter­ne își schim­bă po­ziția.

Acce­le­ra­re. Spa­te­le de­ra­pe­a­ză puțin. Mai mult. Ru­la­re ra­pi­dă înain­te. Spre li­nia dre­ap­tă din pă­du­re. Vi­raj în ac de păr. Mai de­par­te. Nu. Nu, mai de­par­te nu. 4ePer­for­man­ce par­că nu mai prea vrea, pen­tru că ba­te­ria din spa­te s-a încins prea ta­re. Alte câte­va fo­to­gra­fii, ru­la­re len­tă, dar asta nu-i su­fi­ci­ent pen­tru a re­du­ce tem­pe­ra­tu­ra. Dar nici bu­na dis­po­ziție a lui Opel și co­le­gi­lor săi nu se di­mi­nue­a­ză.

N-ar fi pri­ma pro­ble­mă în ace­as­tă fa­ză tim­pu­rie a proi­ec­tu­lui. Dis­tra­cția se încheie în al trei­lea tur ra­pid. Prea puțin pen­tru o vic­to­rie a teh­no­lo­gi­ei. Chiar da­că va fi obți­nu­tă când­va cu un mo­del de stra­dă.

În eta­pa ur­mă­toa­re, pi­lo­tul va pu­tea con­tro­la sis­te­mul Tor­que Vec­to­ring. În spa­te­le scau­ne­lor se află ba­te­ri­i­le.

Pen­tru ca mo­toa­re­le elec­tri­ce să ai­bă loc, ca­ro­se­ria a tre­bu­it să fie mai întâi mo­di­fi­ca­tă, iar apoi, ran­for­sa­tă.

Mași­na sau pi­lo­tul – ca­re are ne­voie să se ră­co­re­as­că mai re­pe­de? Mași­na... to­tuși.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.