Mer­ce­des GLA

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

Deși pri­ma ge­ne­rație a lui GLA se­a­mă­nă mai de­gra­bă cu un cros­so­ver-co­u­pé de­cât cu un SUV cla­sic. La fi­ne­le anu­lui 2019 no­ua ediție va ve­ni pe piață cu un de­sign și mai di­na­mic. Ace­as­ta va uti­li­za plat­for­ma cu tra­cți­u­ne față MFA2 și va crește cu câți­va cen­ti­me­tri în toa­te di­re­cți­i­le, ofe­rind ast­fel și mai mult spațiu în in­te­ri­or. Aco­lo va fi in­sta­lat sis­te­mul de ope­ra­re și afișa­re MBUX, cu­nos­cut de la Cla­se­le A și B. Pa­le­ta de mo­toa­re va fi înco­ro­na­tă de do­uă ver­si­uni AMG com­bi­na­te cu tra­cți­u­nea in­te­gra­lă stan­dard.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.