Ško­da Sca­la

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

Da, com­pac­tul hat­chback de la Ško­da, din 2019, va ară­ta foar­te di­na­mic – nu se va com­pa­ra cu pre­de­ce­so­rul său cam anost, Ra­pid Spa­ce­back. În ci­u­da lun­gi­mii de 4,36 m, si­mi­la­ră cu a unui Golf, din punct de ve­de­re teh­nic no­ua Ško­da se va ba­za pe ver­si­u­nea mai sim­plă, A0, a plat­for­mei MQB. Por­tba­ga­jul va avea 430 de li­tri, iar în in­te­ri­or vor exis­ta doar in­stru­men­te di­gi­ta­le, in­clu­siv co­ne­xi­u­ne pen­tru smar­tpho­ne și sis­tem de asis­te­nță Ale­xa. Pa­le­ta mo­to­ri­ză­ri­lor va cu­prin­de pro­pul­soa­re cu trei și pa­tru ci­lin­dri, de 95 până la 150 CP, ca­re vor con­su­ma mai puți­nă ben­zi­nă, mo­to­ri­nă sau gaz de­cât până acum. Toa­te mo­de­le­le vor fi dis­po­ni­bi­le ex­clu­siv cu tra­cți­u­ne față.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.