CONECTIVITATE

Pen­tru a fi pe pla­cul gru­pu­lu­ițin­tă tânăr, mași­ni­le ief­ti­ne sunt do­ta­te ade­sea cu cea mai no­uă teh­no­lo­gie de in­fo­tain­ment.

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN - Dirk Gul­de

Până acum câți­va ani, di­re­cția era una sin­gu­ră: no­u­tăți­le teh­no­lo­gi­ce pre­cum he­ad-up-dis­playu­ri­le sau tem­po­ma­te­le adap­ti­ve erau in­tro­du­se doar la mo­de­le­le din cla­sa su­pe­ri­oa­ră, pen­tru a re­cu­pe­ra cos­tu­ri­le mari de dez­vol­ta­re. Abia du­pă câți­va ani, sis­te­me­le și-au fă­cut loc și în mași­ni­le mai accesibile, pen­tru a fi dis­po­ni­bi­le cât mai mul­tor cli­e­nți. Însă în ce­ea ce pri­vește sis­te­me­le de conectivitate, in­dus­tria au­to a ales di­re­cția opu­să, așa cum ne de­mon­stre­a­ză clar no­ua Cla­să A de la Mer­ce­des.

Ecra­ne mari în mașini mici

Adap­tat unui grup-țin­tă tânăr, îndră­gos­tit de teh­no­lo­gie, sis­te­mul de in­fo­tain­ment MBUX (Mer­ce­des-Benz User Expe­ri­en­ce) are fun­cții ca­re vor fi dis­po­ni­bi­le în Cla­se­le E și S abia du­pă schim­ba­rea de mo­del. Una din­tre aces­tea se nu­mește „Aug­men­ted Re­a­li­ty“, adi­că „re­a­li­ta­te aug­men­ta­tă“. Pen­tru asta, o ca­me­ră afla­tă în par­briz înre­gis­tre­a­ză ima­gini din fața ve­hi­cu­lu­lui și le re­dă pe un mo­ni­tor, un­de sunt com­ple­ta­te cu să­geți pen­tru na­vi­gație și cu nu­me de stră­zi.

Instru­men­te­le di­gi­ta­le com­bi­na­te, ca­re și-au fă­cut de­bu­tul în mași­ni­le de lux, au reușit să pă­trun­dă și în cla­sa mași­ni­lor mici. În afa­ră de VW Po­lo, și mo­de­le­le Ibi­za și Aro­na ale con­cer­nu­lui SEAT pot fi achi­ziți­o­na­te cu ecra­ne mul­ti­fun­cți­o­na­le, con­tra unui preț su­pli­men­tar re­zo­na­bil. Oglin­zi­le re­tro­vi­zoa­re di­gi­ta­le sunt și ele pe punc­tul de a-și fa­ce in­tra­rea în mo­de­le accesibile, la fel ca și in­te­ri­oa­re­le per­so­na­li­za­bi­le – mași­na își re­cu­noaște uti­li­za­to­rul și îl întâmpi­nă cu mu­zi­ca pre­fe­ra­tă și lu­mi­na am­bi­en­ta­lă adec­va­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.