Re­a­li­ta­te aug­men­ta­tă

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

Ima­gi­ni­le fil­ma­te și in­for­mați­i­le su­pli­men­ta­re se com­bi­nă. Du­pă Cla­sa A, și alte mo­de­le Mer­ce­des vor fi do­ta­te în cu­rând cu na­vi­gația apro­pia­tă de re­a­li­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.