DS 3 Cros­sback E-Ten­se

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

Cei din Pa­ris chiar se pri­cep la mo­dă. De ace­ea, cu oca­zia reînnoi­rii, DS 3 se tran­sfor­mă din­tr-o mași­nă mi­că cu do­uă uși într-un cros­so­ver cu pa­tru. Și pen­tru că, înce­pând din 2024, fran­ce­zii vor in­ter­zi­ce com­plet mași­ni­le di­e­sel în ca­pi­ta­la lor, Cros­sback es­te dis­po­ni­bil și în va­rian­ta E-Ten­se, cu pro­pul­sie pur elec­tri­că. Ener­gia es­te li­vra­tă de o ba­te­rie li­tiu-ion de 50 kWh, ca­re ar tre­bui să per­mi­tă o au­to­no­mie de pes­te 300 km, con­form WLTP. Da­to­ri­tă ce­lor 100 kW și cu­plu­lui de 260 Nm, sis­te­mul elec­tric al lui DS 3 ac­ce­le­re­a­ză mași­na la 100 km/h în 8,7 se­cun­de și per­mi­te o vi­te­ză ma­xi­mă de 150 km/h.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.