No­ul Tri­ton, ga­ta de atac

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Așa mai es­te nu­mit fai­mo­sul pick-up Mit­su­bis­hi L200. Năs­cut acum pa­tru de­ce­nii, mo­de­lul ja­po­nez a evo­luat, de­venind le­gen­da de azi pe par­cur­sul a nu mai puțin de cinci ge­ne­rații. Acum, cea ac­tua­lă a avut par­te de o reîmpros­pă­ta­re ma­jo­ră, un fa­ce­lift ca­re fa­ce aproa­pe cât o ge­ne­rație no­uă. Con­cep­te­le „Mit­su“din ul­ti­mii ani, dar și mo­de­le de se­rie pre­cum Eclip­se Cross au de­venit o sur­să im­por­tan­tă de in­spi­rație, com­pa­nia im­ple­men­tând cu re­al suc­ces no­ul stil „Dy­na­mic Shi­eld“și pe că­răușul lan­sat în ța­ra sa adop­ti­vă, Thai­lan­da. Avem ast­fel o par­te fron­ta­lă com­plet no­uă, dar și mo­di­fi­cări în alte zo­ne ale ca­ro­se­ri­ei, pre­cum cea a pa­sa­je­lor roți­lor și cea mai tra­diți­o­na­lă din spa­te, un­de sto­pu­ri­le sunt prin­ci­pa­le­le be­ne­fi­cia­re ale schim­bă­ri­lor. L200 so­sește și cu un nou mod off-road de con­trol, ce ofe­ră se­tări mul­ti­ple: Gra­vel, Mud/Snow, Sand și Rock. Sis­te­me­le de si­gu­ra­nță abun­dă și ele, exis­tând in­clu­siv no­ul Ultra­so­nic Mi­sac­ce­le­ra­ti­on Mi­ti­ga­ti­on, un sis­tem pen­tru ace­le ne­fe­ri­ci­te mo­men­te când ve­hi­cu­lul poa­te fi scă­pat de sub con­trol la ma­ne­vre­le de par­ca­re. În plus, com­pa­nia va tre­ce de la bă­trâna tran­smi­sie au­to­ma­tă cu cinci ra­poar­te la una mai mo­der­nă, cu șa­se, pen­tru un plus de con­fort și efi­ci­e­nță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.