BMW X7, pri­mul pe nu­me­le său

A du­rat ce­va timp, însă BMW X7 es­te pre­gă­tit să ofe­re o re­pli­că pe mă­su­ră în cla­sa SUV de lux unor ri­va­li de­ja bi­ne an­co­rați în piață, pre­cum Ran­ge Ro­ver, Au­di Q7 și Mer­ce­des GLE. Și în Ame­ri­ca, are con­cu­re­nță – să nu ui­tăm de eter­nii Ca­dil­lac Esca­la­de și

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

De alt­fel, cel mai ma­re Spor­ts Acti­vi­ty Ve­hi­cle (SAV) de la BMW va fi pro­dus, așa cum es­te de­ja tra­diți­o­nal, la BMW

Plant Spar­tan­burg din SUA, pri­ma apa­riție pe piață fi­ind pro­gra­ma­tă pen­tru mar­tie anul vi­i­tor. Pen­tru pri­ma oa­ră, avem opți­u­nea ce­lor șap­te lo­curi, drept pen­tru ca­re es­te și cel mai ma­re („din par­ca­re“) – pes­te 5,15 me­tri lun­gi­me, în timp ce de­sig­nul ex­te­ri­or le-ar pu­tea ri­di­ca une­le sem­ne de între­ba­re fa­ni­lor mai tra­diți­o­na­liști. De exem­plu, zo­na fron­ta­lă es­te do­mi­na­tă de o gri­lă a ra­dia­to­ru­lui de di­men­si­u­ni­le ba­ra­ju­lui Hoo­ver, deci e greu să mai emiți pre­te­nții de spor­ti­vi­ta­te. Di­men­si­u­ni­le im­po­zan­te sunt, din fe­ri­ci­re, între­rup­te de mul­te ar­ti­fi­cii sti­lis­ti­ce, în vre­me ce par­tea din spa­te es­te – oa­re­cum neaștep­tat – ele­gan­tă și di­na­mi­că în ace­lași timp.

Evi­dent, tot ce are mai bun BMW es­te stan­dard sau mă­car opți­o­nal pe X7 – fa­ruri LED sau cu la­ser, jan­te de 20, 21 sau chiar 22 de in­chi, cli­ma­ti­za­re pe pa­tru sau cinci zo­ne, sus­pen­sie pneu­ma­ti­că/adap­ti­vă, di­re­cție ac­ti­vă in­te­gra­lă și di­fe­re­nțial M Sport pen­tru X7 M50d și xDri­ve50i. Nu lip­sesc noi mo­duri de con­dus – xSand, xGra­vel, xRoc­ks și xSnow – și nici ce­le mai noi sis­te­me de asis­te­nță, in­clu­siv cel se­miau­to­nom, Dri­ving Assis­tant Pro­fes­si­o­nal. La in­te­ri­or, to­tul es­te con­dus de no­ul Li­ve Coc­kpit Pro­fes­si­o­nal, do­tat cu BMW Ope­ra­ting Sys­tem 7.0 și com­pus din do­uă ecra­ne de câte 12,3 in­chi. Ga­ma de mo­to­ri­zări e ge­ne­roa­să: xDri­ve40i, xDri­ve50i (ne­dis­po­ni­bil în Eu­ro­pa), xDri­ve30d și M50d. Aces­ta din ur­mă es­te și cel mai pu­ter­nic re­pre­zen­tant eu­ro­pe­an: 400 CP și 760 Nm, su­fi­ci­e­nți pen­tru a pro­pul­sa SUV-ul de pes­te 2,5 to­ne la 100 km/h în doar 5,4 se­cun­de și până la o vi­te­ză ma­xi­mă de 250 km/h.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.