Expre­si­vi­ta­tea întâlnește per­for­ma­nța

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Cu un de­sign re­mar­ca­bil și teh­no­lo­gii avan­sa­te de si­gu­ra­nță și con­fort, Hyun­dai Tuc­son ofe­ră com­bi­nația op­ti­mă între inte­ri­o­rul spați­os, er­go­no­mic și ga­ma va­ria­tă de mo­to­ri­zări. Gri­la tip cas­ca­dă, no­ua for­mă a blo­cu­ri­lor op­ti­ce cu LED, ba­ra de pro­te­cție față înă­lța­tă, sto­pu­ri­le și gu­ri­le de eva­cua­re re­de­se­na­te con­tri­bu­ie la spo­ri­rea atrac­ti­vi­tății mași­nii. Pa­che­tul de do­tări pen­tru si­gu­ra­nță in­clu­de sis­te­mul de mo­ni­to­ri­za­re 360°, sis­te­mul de mo­ni­to­ri­za­re a ate­nți­ei con­du­că­to­ru­lui au­to, pre­cum și sis­te­mul in­te­li­gent de aver­ti­za­re asu­pra li­mi­tei de vi­te­ză. Hyun­dai Tuc­son es­te dis­po­ni­bil în do­uă ver­si­uni de mo­to­ri­za­re di­e­sel, 2,0 li­tri de 185 CP și 1,6 li­tri de

136 CP, pre­cum și do­uă pe ben­zi­nă, de 1,6 li­tri, în do­uă va­rian­te de pu­te­re, 132 și 177 CP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.