CONCLUZIE

Auto Motor Sport - - CONTACT -

Prac­ti­că ne­o­bișnu­i­tă, Vol­vo a lan­sat întâi SUV-ul și bre­a­kul ga­mei me­dii 60 și ulte­ri­or se­da­nul. Dar aștep­ta­rea a me­ri­tat, aces­ta fi­ind una din­tre ce­le mai atră­gă­toa­re pro­pu­neri din seg­ment, din punct de ve­de­re sti­lis­tic. S60 se și con­du­ce la fel de bi­ne pre­cum ara­tă. Evi­dent, si­gu­ra­nța es­te la co­te înal­te. Însă, din punc­tul de ve­de­re al ca­rac­te­ris­ti­ci­lor de au­to­no­mie, mai e loc de îmbu­nă­tățiri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.