DATE TEH­NI­CE

Auto Motor Sport - - TEST -

Ca­ro­se­rie

Fas­tback cu 5 uși. L × l × h: 4830 × 1870 × 1400 mm. Ampa­ta­ment: 2905 mm. Ma­să la gol: 1876 kg. Vo­lum re­zer­vor: 60 l. Vo­lum por­tba­gaj: 406–1114 l

Tren de ru­la­re

Sus­pen­sii față tip Ma­cPher­son, spa­te mul­ti­link, amor­ti­zoa­re, ar­curi eli­coi­da­le. Di­re­cție cu asis­ta­re elec­tri­că. Frâne cu dis­curi ven­ti­la­te față și pli­ne spa­te. Pneuri față/spa­te: 225/45 R8

Tran­smi­sie

Tra­cți­u­ne in­te­gra­lă, cu­tie au­to­ma­tă cu 8 trep­te

Mo­tor

MAC, 2199 cmc, L4, tur­bo­com­pre­sor cu ge­o­me­trie va­ria­bi­lă 4 su­pa­pe pe ci­lin­dru. Com­pre­sie: 16:1. Pu­te­re ma­xi­mă: 147 kW (200 CP)/3800 rpm. Cu­plu ma­xim:

440 Nm/1750–2750 rpm

Per­for­ma­nțe

0–100 km/h ............................................. 8,2 s Vi­te­ză ma­xi­mă .................................. 230 km/h Con­sum me­diu ............................ 6,4 l/100 km

Preț de ba­ză

Kia Stin­ger 2.2 CRDi AWD ............. 37.426 eu­ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.