EVALUARE

Auto Motor Sport - - TEST -

Ofer­tă co­mer­cia­lă atră­gă­toa­re, de­sign încă proas­păt, ma­te­ria­le de ca­li­ta­te, con­sum mic, si­gu­ra­nță bu­nă

Sis­tem mul­ti­me­dia uzat mo­ral, per­for­ma­nțe re­la­tiv mo­des­te ale mo­to­ru­lui, lip­sa unor echi­pări mo­der­ne din ofer­tă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.