Es­te mai ief­tin egal cu mai bun?

În mod sur­prin­ză­tor, cros­so­ve­rul sub­com­pact Au­di Q2 es­te ce­va mai ief­tin de­cât A3. Însă es­te el bun pen­tru viața de zi cu zi? Aici, ambe­le cu mo­tor de ba­ză pe ben­zi­nă și DSG.

Auto Motor Sport - - COMPARAȚIE -

Di­fe­re­nța de preț din­tre A3 Spor­tback și mai ief­ti­nul Q2 es­te în de câte­va su­te de eu­ro, deci am pu­tea să ne oprim aici, nu? Mai ales că mi­cuțul cros­so­ver es­te ori­cum mai nou, iar A3 ur­me­a­ză să fie înlo­cu­it anul vi­i­tor.

Unul din­tre nu­me­re­le de­ci­si­ve din ace­as­tă com­pa­rație es­te 36 (mm). Cu atât es­te mai scurt ampa­ta­men­tul lui Q2 față de al lui A3 Spor­tback. Nu pa­re mult, însă efec­tul asu­pra spați­u­lui es­te ma­re. În in­te­ri­or, Spor­tback pa­re cu o cla­să mai spați­os și es­te, în spe­cial în ca­zul lo­cu­ri­lor din spa­te, mult mai ae­ri­sit. Ci­ne are de luat pa­sa­geri în spa­te ar tre­bui să ale­a­gă A3. Mai ales că ac­ce­sul e ce­va mai ane­voi­os în Q2 din cau­za de­sig­nu­lui tip co­u­pé al cros­so­ve­ru­lui. Con­for­tul ce­va mai bun al sus­pen­si­i­lor es­te, de ase­me­nea, în fa­voa­rea lui Spor­tback.

În ambe­le ca­zuri, mo­to­rul de un li­tru cu trei ci­lin­dri ca­re dez­vol­tă 116 CP nu ofe­ră mo­ti­ve de cri­ti­că. Es­te de ajuns pen­tru a pro­pul­sa ambe­le mo­de­le cu tra­cți­u­ne pe față, într-ade­văr nu cu foar­te mult avânt, însă des­tul de ra­fi­nat și cu su­fi­ci­ent tem­pe­ra­ment. Mai ma­re, dar mai ușoa­ră, mași­na ce­va mai agi­lă es­te însă A3 Spor­tback.

Concluzie: Chiar da­că înlo­cu­i­rea sa es­te pro­gra­ma­tă pen­tru anul vi­i­tor, A3 Spor­tback nu e de­loc o mași­nă înve­chi­tă. Cu ofer­ta bu­nă de spațiu și cu o uti­li­ta­te ri­di­ca­tă, aces­ta es­te su­pe­ri­or mo­de­lu­lui Q2.

Mo­to­rul cu trei ci­lin­dri pro­pul­se­a­ză ra­fi­nat ambe­le Au­di­uri, însă cu puțin avânt.

Q2: Mon­tan­tul cen­tral lat fa­ce ac­ce­sul des­tul de ane­voi­os. În por­tba­gaj se obți­ne o su­pra­față pla­nă.

A3: În mod sur­prin­ză­tor, ac­ce­sul la lo­cu­ri­le din spa­te ale lui A3 es­te mai fa­cil. Vo­lu­mul por­tba­ga­ju­lui e ma­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.