Mult mai scump egal mult mai bun?

Cu as­pect de co­u­pé, SUV-ul X2 pa­re mai șic de­cât com­pac­ta Se­rie 1, însă acest lu­cru înse­am­nă o di­fe­re­nță de pes­te 4000 de eu­ro în plus la prețul de ba­ză în ca­zul va­rian­tei cu mo­tor di­e­sel de 150 CP.

Auto Motor Sport - - COMPARAȚIE -

Da, es­te po­si­bil ca, pen­tru unii din­tre noi, Se­ria 1 să pa­ră prea fa­mi­lia­ră, prea obișnu­i­tă, prea nor­ma­lă. Ul­ti­mul mo­del com­pact ba­va­rez cu tra­cți­u­ne pe spa­te se vin­de foar­te bi­ne și, în concluzie, îl ve­dem ade­sea pe stră­zi.

Așa încât es­te fi­resc să fim atrași de X2, SUV-ul în stil co­u­pé. Puțin mai lung și cu 10,5 cm mai înalt de­cât Se­ria 1, are un as­pect mai proas­păt și mai ro­bust, su­bli­niat de su­pra­fețe­le mai mici ale ge­a­mu­ri­lor. De­za­van­ta­jul aces­tui con­cept e că vi­zi­bi­li­ta­tea de jur împre­jur es­te mai proas­tă, în timp ce po­ziția mai înal­tă din coc­kpit fa­ce ca, pe rândul din față, să ai o sen­zație de co­u­pé. Pe lo­cu­ri­le din spa­te nu e mai mult loc de­cât în Se­ria 1, însă ac­ce­sul pe ban­che­ta împă­rți­tă în trei seg­men­te se fa­ce ce­va mai ușor de­oa­re­ce es­te mai mult loc pen­tru pi­ci­oa­re. În pri­vi­nța spați­u­lui pen­tru ba­ga­je, X2 are în mod evi­dent mai mul­te de ofe­rit, por­tba­ga­jul său având 470 de li­tri, în loc de 360.

Dar cum se simt la con­dus? Se­ria 1 pa­re puțin mai agi­lă de­cât X2, la ca­re tra­cți­u­nea pe față aproa­pe că nici nu se sim­te. Nici ca sus­pen­sii, SUV-ul nu se apro­pie de mo­de­lul com­pact, ca­re, în plus, es­te mai con­for­ta­bil și are un con­sum mai mic. Atunci, de ce am ale­ge X2? Pen­tru că îți poa­te plă­cea cu ade­vă­rat.

Concluzie: Echi­pa­rea stan­dard ce­va mai bo­ga­tă nu jus­ti­fi­că prețul su­pli­men­tar con­sis­tent al lui X2. Da, es­te mai mo­dern, însă Se­ria 1 e mași­na mai bu­nă.

Da­to­ri­tă su­pra­feței vi­tra­te mai mici, înal­tul X2-ul are un aer de co­u­pé în in­te­ri­or.

Se­ria 1: Da­că nu te in­te­re­se­a­ză uși­le din spa­te, eco­no­mi­sești alți 750 de eu­ro față de no­ul X2.

X2: Ac­ce­sul pe lo­cu­ri­le din spa­te es­te mai fa­cil în X2, al că­rui coc­kpit es­te mai înalt de­cât al Se­ri­ei 1.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.