Me­ri­tă prețul su­pli­men­tar?

Kia Ceed și-a pi­er­dut apos­tro­ful, însă, în rest, cea de-a treia ge­ne­rație a mași­nii com­pac­te se pre­zin­tă la start cu mul­te îmbu­nă­tățiri. Poa­te con­cu­ra ast­fel cu SUV Spor­ta­ge, mo­del mai ma­re și mai scump?

Auto Motor Sport - - COMPARAȚIE -

Înal­tul Spor­ta­ge ia vi­ra­je­le cu o pu­ter­ni­că încli­na­re la­te­ra­lă.

Spor­ta­ge e puțin împo­tri­va tren­du­lui. To­tuși, în con­ti­nua­re es­te unul din­tre cel mai bi­ne vându­te mo­de­le Kia în Ro­mânia, iar anul aces­ta, a pri­mit un fa­ce­lift ca­re a reîmpros­pă­tat des­tul de con­vin­gă­tor ofer­ta.

No­ul Ceed, ca­re, din iu­nie, a ajuns la a treia ge­ne­rație, tin­de să-i atra­gă o par­te din cli­en­te­lă, fi­ind mai su­plu și mai mo­dern de­cât oa­re­cum mă­tă­hă­lo­sul Spor­ta­ge.

Ace­as­tă im­pre­sie se con­so­li­de­a­ză atunci când con­duci. În timp ce Ceed par­cur­ge vi­ra­je­le cu agi­li­ta­te, chiar da­că cu o ușoa­ră ten­di­nță sub­vi­ra­toa­re, Spor­ta­ge pa­re evi­dent mai gre­oi. La ace­e­ași vi­te­ză, se încli­nă mai pu­ter­nic în la­te­ral, di­re­cția nu ofe­ră un fe­ed­back co­res­pun­ză­tor și es­te lip­si­tă de sen­si­bi­li­ta­te.

Da­to­ri­tă sta­tu­rii sa­le, SUV-ul ofe­ră avan­ta­je­le po­ziți­ei înal­te pe scau­ne – șe­zu­tul se află cu aproa­pe 15 cm mai sus – și ofer­tei de spațiu, însă sin­gu­rul loc cu ade­vă­rat mai ae­ri­sit es­te dea­su­pra ca­pu­lui. Și chiar da­că îl co­man­zi fă­ră tra­cți­u­ne in­te­gra­lă și cu do­tări si­mi­la­re, Spor­ta­ge ră­mâne mai scump cu 2500 de eu­ro. Nici la con­sum, di­fe­re­nțe­le nu sunt de ne­gli­jat, aces­ta având ne­voie de aproa­pe un li­tru mai mult.

Concluzie: Ca­rac­te­re­le lor sunt atât de di­fe­ri­te, încât re­zul­ta­tul ar tre­bui să fie „in­de­cis“. Da­că spați­ul său e su­fi­ci­ent, Ceed es­te ale­ge­rea mai bu­nă.

Spor­ta­ge: Nu-i o mi­nu­ne a spați­u­lui, dar exis­tă loc mai mult de­cât su­fi­ci­ent pe înă­lți­me și în por­tba­gaj.

Ceed: Mo­de­lul com­pact es­te ce­va mai înghe­su­it, iar por­tba­ga­jul e cu aproa­pe 200 de li­tri mai mic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.