Fru­mu­sețea sau vârsta?

Cu sis­te­mul MBUX, no­ua Cla­să A înce­pe o mi­că re­vo­luție. GLA-ul, în schimb, încă se ba­ze­a­ză pe pre­de­ce­so­rul său. Cu toa­te aces­tea, es­te GLA 200 un ri­val pe mă­su­ră pen­tru A 200?

Auto Motor Sport - - COMPARAȚIE -

Ui­tându-ne la GLA, ne pu­tem da se­a­ma ușor cât de re­pe­de tre­ce tim­pul. Aces­ta a apă­rut pe piață în 2014, însă, din ace­as­tă pri­mă­va­ră, de la apa­riția noii Cla­se A, pa­re mult mai bă­trân.

Și cli­e­nții par să fie de ace­e­ași pă­re­re, de­oa­re­ce, până în au­gust, Cla­sa A s-a vândut de aproa­pe do­uă ori mai bi­ne. Pro­ba­bil că și de­sig­nul își spu­ne cu­vântul, aces­ta fi­ind mult mai di­na­mic. În plus, es­te puțin mai ma­re și ofe­ră mai mult loc în in­te­ri­or de­cât GLA-ul. Nu­mit ofi­cial X 156, Mer­ce­des l-a înca­drat la ca­te­go­ria SUV, însă în viața re­a­lă e un cros­so­ver, ast­fel încât la con­du­ce­rea com­pa­ra­ti­vă nu se ob­ser­vă mari di­fe­re­nțe. To­tuși, mo­to­rul SUV-ului mer­ge mai lin. Expli­cația es­te că, în timp ce aces­ta încă are în do­ta­re mo­to­rul M-270 cu pa­tru ci­lin­dri și 156 CP, A 200 fo­lo­sește de­ja no­ul M 282 de 1,4 li­tri și 163 CP. Aces­ta se tu­re­a­ză mai plă­cut, con­su­mă mai puțin și ofe­ră per­for­ma­nțe mai bu­ne la con­dus, însă fun­cți­o­nea­ză într-un stil cam rus­tic, ce­ea se re­mar­că în altmin­teri îngri­ji­ta

Cla­să A. Ambe­le pot avea cu­tie cu șap­te trep­te și du­blu am­breiaj con­tra unui preț su­pli­men­tar de 2049 de eu­ro. Și da­că tot vor­bim de preț, A 200 nu es­te doar mai mo­dern, ci și cu 2000 de eu­ro mai ief­tin de­cât GLA.

Concluzie: Mai puțin loc, cos­turi mai mari, in­fo­tain­ment mai ve­chi: GLA nu prea are ar­gu­men­te împo­tri­va noii Cla­se A.

Mo­to­rul lui A 200 con­su­mă mai puțin și se tu­re­a­ză mai ener­gic de­cât cel de 1,6 li­tri de la GLA.

GLA: Pe lo­cu­ri­le din spa­te es­te clar mai puțin loc, sis­te­mul de in­fo­tain­ment pa­re ușor înve­chit.

Cla­sa A: Lăți­me mai ma­re și mai mult loc pen­tru ge­nun­chi – Cla­sa A e mai spați­oa­să și are un in­te­ri­or mai mo­dern.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.