De­ci­zie fă­ră re­mușcări?

SEAT a pla­sat lângă Ibi­za SUV-ul Aro­na, ca­re es­te o idee mai ma­re, fa­ce mul­te lu­cruri foar­te bi­ne, nu cos­tă mult mai mult și are un aer ce su­ge­re­a­ză dis­tra­cție în aer li­ber.

Auto Motor Sport - - COMPARAȚIE -

Mai ales în ca­zul cla­se­lor mai mici, la achi­ziția unei mașini foar­te im­por­tant es­te prețul. Ast­fel,

1100 de eu­ro – cu atât cos­tă mai mult Aro­na față de mo­de­lul

en­try-le­vel Ibi­za – pot re­pre­zen­ta un fac­tor de­ci­siv. Însă nu es­te așa, Aro­na vânzându-se mai bi­ne de­cât Ibi­za pe une­le pi­ețe, cu ca­re are în co­mun nu doar for­ma as­cuți­tă a ge­a­mu­lui la­te­ral din spa­te, ci și plat­for­ma teh­ni­că. Cu toa­te aces­tea, SEAT a reușit să „pu­nă pe roți“do­uă mașini cu ca­rac­ter pro­priu (în echi­pa­rea stan­dard, Aro­na are roți­le mai mari).

În mi­cul SUV, ai un ac­ces mai bun pen­tru că șe­zu­tul scau­ne­lor es­te cu 5 cm mai înalt, plus că exis­tă avan­ta­jul unei vi­zi­bi­li­tăți mai bu­ne în tra­fic. Iar când vi­ne vor­ba de ba­ga­je, în Aro­na înca­pe cel pu- țin o ge­an­tă de voiaj mai mult de­cât în fra­te­le său mai mic și ma­ne­vra­rea lor es­te mai ușoa­ră de­oa­re­ce, în ci­u­da unei înă­lți­mi mai mari cu 11 cm, pra­gul de încăr­ca­re e ce­va mai jos.

Asta, sis­te­mul de blo­ca­re elec­tro­ni­că a di­fe­re­nția­lu­lui exis­tent în echi­pa­rea stan­dard, ma­te­ria­le­le mai bu­ne și agi­li­ta­tea si­mi­la­ră cu a Ibi­zei, însă ușor ate­nua­tă ca ur­ma­re a crește­rii în înă­lți­me fac din mo­de­lul Aro­na un „amic“pen­tru ca­re mu­lți pre­fe­ră să plă­te­as­că ce­va în plus. Ibi­za con­su­mă ce­va mai puțin? Da, însă Aro­na es­te pur și sim­plu mai cool.

Concluzie: Pen­tru re­la­tiv puțini bani în plus, Aro­na ofe­ră mai mul­te be­ne­fi­cii în viața de zi cu zi și mai mult ca­rac­ter.

În Aro­na, stai cu 5 cm mai sus, ce­ea ce es­te plă­cut nu doar în oraș.

Ibi­za: Uși­le din spa­te sunt se­rie la Ibi­za, po­de­aua va­ria­bi­lă a por­tba­ga­ju­lui cos­tă 195 de eu­ro în plus.

Aro­na: Nu pre­zin­tă avan­ta­je la ac­ce­sul în spa­te, ci ca vo­lum de ba­ga­je și con­fort la încăr­ca­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.