AȘA S-A TES­TAT

Auto Motor Sport - - TEST -

Pen­tru a ne asi­gu­ra de acu­ra­tețea re­zul­ta­te­lor și de con­sis­te­nța aces­to­ra la toa­te ca­pi­to­le­le și pen­tru toa­te pneu­ri­le din acest test, fi­e­ca­re pro­bă a fost re­pe­ta­tă de mai mul­te ori, pen­tru a ne asi­gu­ra că da­te­le obți­nu­te sunt con­stan­te. Am fo­lo­sit o me­to­dă e evaluare pro­gre­si­vă, ca­re ia în con­si­de­ra­re atât re­zul­ta­te­le unor mă­su­ră­tori, dar și pă­re­ri­le unor pi­loți de tes­te cu mul­tă ex­pe­ri­e­nță în spa­te. În tes­te­le de ma­ne­vra­bi­li­ta­te pe as­falt umed sau us­cat, un com­por­ta­ment echi­li­brat, si­gur, în con­cor­da­nță cu aștep­tă­ri­le ce­lui de la vo­lan a pri­mit un punc­taj op­tim. Pen­tru a pu­tea fa­ce o di­fe­re­nți­e­re cla­ră între an­ve­lo­pe­le all-se­a­son și ce­le de va­ră și iar­nă, punc­ta­jul ma­xim al ce­lor din ur­mă a fost ri­di­cat la 12 punc­te. Re­zis­te­nța la ru­la­re a an­ve­lo­pe­lor a fost tes­ta­tă se­pa­rat, într-un la­bo­ra­tor de­di­cat, cu echi­pa­ment de ru­la­re pe banc. Re­zul­ta­te­le sunt in­tro­du­se în evaluare ca o me­die la ca­re se ți­ne cont și de cer­ti­fi­ca­rea pe ca­re a obți­nut-o con­form re­gle­men­tă­ri­lor Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.