Une­le pneuri pot com­pen­sa de­fi­ci­e­nțe­le în anu­mi­te con­diții me­teo!

Auto Motor Sport - - TEST -

Tran­spa­re­nță: așa am punc­tat

Punc­ta­jul ma­xim pe ca­re îl poa­te obți­ne un pneu all-se­a­son la un anu­mit cri­te­riu de evaluare es­te de 10 punc­te. Punc­ta­jul obți­nut de pneul de re­fe­ri­nță (aco­lo un­de es­te ca­zul) es­te de 12 punc­te. În fun­cție de se­zo­nul ur­mă­rit în test, pneul de re­fe­ri­nță poa­te fi de va­ră sau de iar­nă. Punc­ta­je­le sunt apoi dis­tri­bu­i­te pro­cen­tual în sco­rul ge­ne­ral, ast­fel: dru­mu­ri­le aco­pe­ri­te cu ză­pa­dă și ce­le us­ca­te au fi­e­ca­re o pon­de­re de câte 20%, dru­mu­ri­le ume­de, ca­re pot fi întâlni­te și ele în fi­e­ca­re se­zon, au tot 20%, iar res­tul es­te in­flue­nțat de as­pec­te pre­cum re­zis­te­nța la ru­la­re și eco­no­mia de com­bus­ti­bil, zgo­mo­tul de ru­la­re și du­ra­bi­li­ta­tea.

Ma­jo­ri­ta­tea pneu­ri­lor de 225 mm pe ca­re le-am tes­tat ră­mân în ur­mă la tes­te­le de iar­nă.

Pe mă­su­ră ce se tre­ce pe as­falt us­cat și la tem­pe­ra­turi de pes­te 15 gra­de Cel­si­us, pneu­ri­le all-se­a­son de­vin tot mai bu­ne.

Per­for­ma­nță pe ză­pa­dă sur­prin­ză­tor de bu­nă, răs­puns bun al di­re­cți­ei, ade­re­nță bu­nă pe umed, com­por­ta­ment si­gur și pe as­falt us­cat

Fe­ed­back re­dus al di­re­cți­ei pe as­falt us­cat, scârțâit ca­re apa­re de­vre­me în vi­ra­je­le abor­da­te ra­pid

Con­trol bun al di­re­cți­ei, sta­bi­li­ta­te bu­nă și com­por­ta­ment si­gur pe ză­pa­dă, echi­li­bra­te pe ploaie, in­spi­ră încre­de­re pe as­falt us­cat.

Răs­puns ușor am­bi­guu al di­re­cți­ei, ca­re de­ter­mi­nă o trai­ec­to­rie de vi­ra­re mai lar­gă.

Com­por­ta­ment bun pe ză­pa­dă, ade­re­nță pes­te me­die pe ploaie, con­trol bun pe ca­ro­sa­bil umed, răs­puns bun al di­re­cți­ei, ușor de adap­tat pe us­cat

De­fi­ci­ta­re la ac­va­pla­na­rea în cur­be, zgo­mot în vi­ra­je

Tra­cți­u­ne bu­nă și sta­bi­li­ta­te în cur­be la ru­la­rea pe ză­pa­dă, sub­vi­ra­re mo­de­ra­tă pe us­cat

Schim­ba­re de sar­ci­nă sen­si­bi­lă pe ză­pa­dă, mici de­fi­ci­e­nțe în ac­va­pla­na­re, pre­ci­zie re­du­să la vi­ra­re pe ca­ro­sa­bil umed

Ade­re­nță ex­ce­len­tă, cel mai bun răs­puns al di­re­cți­ei și cea mai bu­nă sta­bi­li­ta­te pe as­falt us­cat, com­por­ta­ment apro­piat de al unui pneu de va­ră, per­for­ma­nțe­le li­mi­ta­te pe ză­pa­dă nu-l fac să se sim­tă ne­si­gur.

Sen­si­bil la încăr­ca­re și nu foar­te con­sis­tent pe umed

Tra­cți­u­ne și frâna­re bu­ne pe ză­pa­dă, com­por­ta­ment ex­ce­lent la ac­va­pla­na­re, sub­vi­ra­rea apa­re doar pe as­falt us­cat

Com­por­ta­ment ușor im­pre­vi­zi­bil pe ză­pa­dă, une­ori poa­te de­ter­mi­na su­pra­vi­ra­rea, sen­si­bil la ume­ze­a­lă

Sta­bil și echi­li­brat la com­por­ta­men­tul pe ză­pa­dă, di­na­mi­că si­gu­ră și sub­vi­ra­re ușor de con­tro­lat pe us­cat

Ade­re­nță re­du­să în plan tran­sver­sal și ten­di­nțe su­pra­vi­ra­toa­re pe ploaie

Si­le­nți­os, con­for­ta­bil, frâna­re ex­ce­len­tă și con­trol bun al ac­va­pla­nă­rii

Ni­cio ca­li­ta­te pe ză­pa­dă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.