Ford

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Con­struc­to­rul ame­ri­can a pă­rut de­cis să își asi­gu­re cea mai vi­zi­bi­lă pre­ze­nță la ediția din acest an, ast­fel încât a se­lec­tat de la par­te­ne­rii af­ter­mar­ket proi­ec­te dem­ne de toa­tă ate­nția iu­bi­to­ri­lor de mo­de­le cros­so­ver/SUV, truck și mus­cle. Da, pa­no­plia a fost im­pre­si­o­nan­tă. Evi­dent, ni­cio ediție nu ar fi la fel fă­ră o mu­lți­me de cre­ații ba­za­te pe fai­mo­sul Mustang. Cinci ver­si­uni de la spe­cia­liști de re­nu­me s-au pe­rin­dat prin fața pu­bli­cu­lui – TJIN Edi­ti­on, CGS Mo­tor­spor­ts, CJ Po­ny Par­ts, Gal­pin Au­to Spor­ts și Bo­jix De­sign. În schimb, Tucci De­sig­ns a de­cis să se ocu­pe de ti­ne­rii în cău­ta­re de aven­turi, cu Big Adven­tu­res EcoSport – Blood Ty­pe Ra­cing Edge ST es­te spor­tiv, Hul­st Cus­toms se gândește la o no­uă „Des­ti­na­ti­on Expe­di­ti­on“, în timp ce LGE*CTS es­te „Expe­di­ti­on Clas­sic“da­to­ri­tă cre­a­toa­rei The­re­sa Con­tre­ras. Nici do­ri­to­rii de „fas­hi­on“nu au fost ui­tați, lor fi­in­du-le des­ti­nat pro­to­ti­pul MAD Indus­tri­es Explo­rer Sport.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.