B1, B2, hai în off-road!

Auto Motor Sport - - AUTO -

Ame­ri­ca­nii de la Bol­lin­ger Mo­tors, un start-up de­di­cat of­froa­de­re­lor com­plet elec­tri­ce, au anu­nțat re­cent pla­nu­ri­le de a in­tro­du­ce în ga­mă un al doi­lea mo­del. Ast­fel, du­pă SUV-ul B1 va ur­ma un pick-up cu ace­lași ADN, bo­te­zat, fă­ră ur­mă de in­spi­rație, B2. Chiar da­că com­pa­nia încă nu a înce­put li­vră­ri­le nici pen­tru B1, no­ul mo­del are to­tuși lo­gi­că. Ce­le do­uă sunt di­rect înru­di­te, fi­ind, în ace­lași timp, une­le din­tre pri­me­le pick-upuri con­stru­i­te de la ze­ro spe­cial pen­tru a avea emi­sii ze­ro. Da­că vor reuși să re­zol­ve pro­ble­me­le co­pi­lă­ri­ei, cei in­te­re­sați vor avea mo­ti­ve să încer­ce un B1 sau un B2. În ca­zul pick-upu­lui, exis­tă pro­pul­sie ex­clu­siv elec­tri­că, AWD, ca­ro­se­rie foar­te ușoa­ră din alu­mi­niu și per­for­ma­nțe ex­tre­me. Ce­le do­uă mo­toa­re elec­tri­ce ofe­ră nu mai puțin de 520 CP pen­tru o vi­te­ză ma­xi­mă de 160 km/h pe ori­ce tip de te­ren. Și ba­te­ri­i­le sunt ge­ne­roa­se, cu o ca­pa­ci­ta­te de 120 kWh, ce­ea ce es­te su­fi­ci­ent pen­tru cir­ca 200 de mi­le (321 km), con­form stan­dar­du­lui lo­cal EPA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.