No­u­tăți­le anu­lui 2019

Auto Motor Sport - - CONTENTS -

O tre­ce­re în re­vis­tă a ce­lor mai im­por­tant pre­mi­e­re, de la Au­di la Vol­vo, pre­cum și tren­dul pro­pul­si­i­lor

Mași­ni­le elec­tri­ce de­vin ofi­cia­le

De la 1.1.2019 ve­hi­cu­le­le elec­tri­ce vor înce­pe să fie ta­xa­te pe une­le pi­ețe din Eu­ro­pa. Sunt aștep­ta­te noi le­gi ca­re să ți­nă cont de ni­ve­lul de po­lua­re pe ca­re îl ge­ne­re­a­ză aces­tea în fun­cție sur­se­le de ener­gie de la ca­re sunt ali­men­ta­te.

Aver­ti­za­re acus­ti­că la elec­tri­ce

Noi­le mo­de­le elec­tri­ce și hi­bri­de vor tre­bui să fie echi­pa­te cu un sis­tem de aver­ti­za­re acus­ti­că înce­pând cu 1.7.2019. Aces­ta va emi­te un su­net spe­ci­fic pen­tru ate­nți­o­na­rea pi­e­to­ni­lor la vi­te­ze de până la 20 km/h și la mer­sul cu spa­te­le.

Tes­te RDE

No­ul sis­tem de tes­ta­re a emi­si­i­lor WLTP va fi com­ple­tat de un set de tes­te ru­ti­e­re, înce­pând cu 1.9.2019. Tes­te­le RDE (Re­al Dri­ving Emis­si­ons) vor mă­su­ra emi­si­i­le de oxid de azot (NOX) cu aju­to­rul unor sis­te­me por­ta­bi­le de ana­li­ză a ga­ze­lor ar­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.